Home Tags TikTok

Tag: TikTok

Future Tech

Dell

Dell เผย 81% คนทำงานใน Asia Pacific และ Japan ยอมรับการทำงานทางไกล

0
เดลล์ เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) เผยผลวิจัยชี้ 81% คนทำงานใน Asia Pacific และ Japan พร้อมสำหรับการทำงานจากทางไกลในระยะยาว... highlight พนักงานมีความกังวลในการที่อาจไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงาน รวมไปถึงเส้นแบ่งเขตการทำงานกับชีวิตความเป็นส่วนตัวที่ยังดูคลุมเครือในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานจากระยะไกล (remote work) ในระยะยาว มีพนักงานเพียง 46% เท่านั้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเจ้าของกิจการหรือผู้ว่าจ้างในการทำงานจากทางไกลในระยะยาว ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่พนักงานต้องการมากที่สุดคืออุปกรณ์ หรือทูลส์ ที่ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ...