กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ร่วมกับพาทเนอร์ชั้นนำไทย จัดการประชุม และแสดงสินค้าเทคโนโลยี “SISTAM 2023”

SISTAM 2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ร่วมกับ เอ็กซโปซิส (ExpoSis) และพาทเนอร์ชั้นนำไทย จัดการประชุม “SISTAM 2023” โชว์เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ และแสดงสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม…

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ร่วมกับ พาทเนอร์ชั้นนำไทย เดินหน้าจัดงาน “SISTAM 2023” โชว์เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ และแสดงสินค้าเทคโนโลยี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ร่วมกับ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด (ExpoSis) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท. หรือ TPA) สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศ (TIChE) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.) พันธมิตรองค์กรความรู้ (Knowledge Partner)

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และแสดงสินค้าครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม ในชื่องาน ซิสเต็ม 2023 หรือ SISTAM 2023(Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566

เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย และการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ในการประชุมนี้มีการบรรยายทางด้านวิชาการ และสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น การพลิกโฉมองค์กรด้านความปลอดภัยยั่งยืน กรณีศึกษาจากโรงงานดีเด่นด้านความปลอดภัย การยกระดับการประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

การลดความเสี่ยงในการทำงานด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองขั้นประยุกต์สำหรับ TPM ระดับสูงสุด ความท้าทายในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมโรงกลั่น และปิโตรเคมี และหัวข้ออื่นๆ มากกว่า 50 หัวข้อ

SISTAM 2023

ส่วนงานแสดงสินค้ามีหน่วยงานต่าง ๆ มาออกบูธจัดแสดงเทคโนโลยี ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ (Automation) ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น ระบบ และอุปกรณ์ด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัย จากบริษัทชั้นนำ อาทิ Murata, Yokogawa, Alpha Com, Service Now, P-Dictor, Freewill Solutions, Astec Paint,

Cikachi Electric, การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น งานยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำอย่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ภายในงาน จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมจรวดความเร็วเสียง CURSR-1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Dr. Gil Moor Award, หุ่นยนต์ Walkie II

เพื่อบริการในครัวเรือน และหุ่นยนต์ช่วยการเดิน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีหุ่นยนต์ทำความสะอาด และหุ่นยนต์ขนส่ง LUCKI BOT ของ ปตท. มาร่วมจัดแสดง ทั้งนี้งานประชุม และการแสดงสินค้า SISTAM 2023 ได้จัดควบคู่ไปกับงานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยระดับเอเชียแปซิฟิค

หรือ Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเช่นกัน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หลังจากได้จัดขึ้นหลายครั้งในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี นับเป็นการร่วมสร้างเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย

และการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรม โดยงาน ซิสเต็ม 2023 และ APSS 2023 กำหนดเปิดงานร่วมกันอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 08.30-10.00 น. โดยได้รับเกียรติจากอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

SISTAM 2023
จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการ จะร่วมใช้เวทีงาน ซิสเต็ม จัดสัมมนาเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะที่ยั่งยืน การสัมมนาไม่เพียงแต่เน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะ และนำกรณีศึกษามาแบ่งปัน

แต่ยังจะส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สอดคล้องกับแผนของกรมโรงงานฯ ในการชูเป้าขับเคลื่อน BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ ปักธงปี 2570 ที่ทุกสถานประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

ศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์ความรู้ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

SISTAM 2023

ด้าน ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น) กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์ความรู้ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เผยแพร่ และถ่ายทอดให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในประเทศ สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในโรงงาน

ซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมฯ ได้เปิดตัวโครงการ ThailandJapan Decarbonization Initiative หรือ TJDI อย่างเป็นทางการ

โดยโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบาย Green Growth Strategy หรือยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย BCG ของรัฐบาลไทย จึงเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ซิสเต็ม 2023

ซึ่งเป็นงานที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัย และการบำรุงรักษา โดย สมาคมฯ ได้จัดแสดงบูธโครงการ TJDI และผลงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา

SISTAM 2023

ด้าน สุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรเคมี ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และกระบวนการด้านความปลอดภัย (Process Safety)

ซึ่งงาน ซิสเต็ม 2023 เป็นงานประชุม และแสดงสินค้างานเดียวที่เน้นเรื่องความปลอดภัย และการบำรุงรักษา สมาคมฯ จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยจะมีการจัดการประชุม และสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีครั้งที่ 12 ขึ้นที่งาน ซิสเต็ม 2023 ด้วย

โดยจะมีการบรรยาย และเสวนาในเรื่องความท้าทายในการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เอ็กซโปซิส พร้อมส่งมอบความเชี่ยวชาญให้ผู้เช้าร่วมงาน “ซิสเต็ม 2023

SISTAM 2023

นุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ มุ่งเน้นงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดงาน ซิสเต็ม 2023 เป็นเวทีสำคัญและครั้งแรกของปีในการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และบำรุงรักษา

ผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย การบำรุงรักษาในโรงงาน รวมถึงวิศวกร ภาครัฐ และภาคการศึกษา ที่เปิดโอกาสการเรียนรู้ และนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นใหม่ ๆ พร้อมร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ มากกว่า 50 หัวข้อ

อนึ่ง บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด บริษัทผู้จัดงาน เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติ  โดยมีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจในประเทศไทย งานแสดงสินค้าที่บริษัทฯ รับผิดชอบดูแล ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ

อาทิ งานแสดงสินค้าด้านการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน Future Energy Asia งานประชุม Smart Cyber Security Summit งานแสดงสินค้า และการประชุมเครื่องมือการแพทย์ และสุขภาพ Medical Fair Thailand

งานแสดงเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ Pack Print International งานด้านขดลวด สายไฟ สายเคเบิ้ล และท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมเหล็ก และหลอมโลหะอย่างงาน wire Tube Southeast Asia, GIFA / METEC Southeast Asia เป็นต้น 

SISTAM 2023

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.