AIS ยืนหนึ่งเต็มภาคภูมิ คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

เอไอเอส (AIS) ยืนหนึ่งเต็มภาคภูมิ คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นระดับชาติ และระดับโลก ย้ำต้นแบบองค์กรส่ที่พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต…

AIS ยืนหนึ่งเต็มภาคภูมิ คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีของไทย ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คว้า 2 รางวัลใหญ่อันทรงเกียรติระดับชาติ และระดับโลก รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA และ รางวัล Thailand MIKE Award ประจำปี 2020 ด้านการจัดการนวัตกรรม และความรู้ (ระดับโกลด์)” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AIS

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การได้รับรางวัลด้านความสำเร็จในการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ จาก NIA และ Thailand MIKE Award ประจำปีนี้ ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และถือเป็นหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอสในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับการบริหารจัดการองค์กร พร้อมสร้างคุณค่าในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AIS

โดยที่ผ่านมา เราได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรพร้อมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่ ตลอดจนวางแผนบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้พร้อมรับกระแสดิสรัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มชัดเจนขึ้นด้วยการจัดตั้งทีม Novel Engine Execution Team (NEXT) ในเดือนกรกฎาคม 2561

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่กระตุ้นให้พนักงานมีรากฐานความคิดแบบ นวัตกร และมีส่วนร่วมในการนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ในการสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตทางนวัตกรรม ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคมในทุกมิติ

นอกจากนี้ เรายังเน้นการทำงานด้วยหลักการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดยร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น ACADEMY FOR THAIs by เอไอเอส Academy, เอไอเอส PLAYGROUND UNIVERSITY,

เอไอเอส IoT Alliance Program (AIAP), เอไอเอส Young Digital Talent (AYDT) ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมให้กับพนักงาน นิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมได้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลิตผลจากนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์โลกอนาคต

AIS

พร้อมกันนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยอาสาเป็นแกนกลางในการผลักดันให้นวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจริง ผ่านโครงการ JUMP Thailand 2021 การแข่งขันระดมสมองในรูปแบบแฮกกาธอน (Hackathon) ชวนคนไทยมาร่วมแรงคิด สร้างนวัตกรรม

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://jumpthailand.earth และเราพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

AIS

สำหรับ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จาก NIA พิจารณาคัดเลือกองค์กรที่การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น โดยมีการพิจารณาจากการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย

 1. ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม
 2. ด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ
 3. ด้านบุคลากร
 4. ด้านองค์ความรู้
 5. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
 6. ด้านกระบวนการนวัตกรรม 
 7. ด้านผลผลิตจากนวัตกรรม
 8. ด้านทรัพยากร

ส่วนรางวัล Thailand MIKE Award ประจำปี 2020 ด้านการจัดการนวัตกรรมและความรู้ (ระดับโกลด์) มีหลักเกณฑ์การประเมินสองส่วน คือ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย และปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการ ประกอบด้วย

 1. การบริหารจัดการนวัตกรรม และองค์ความรู้ในองค์กรที่ดี เสริมพลังให้พนักงานเพิ่มความรู้เพื่อนวัตกรรม โดยนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด
 2. การพัฒนาเครือข่ายภายในและภายนอก และการเชื่อมต่อการแบ่งปันความรู้
 3. การวางกลยุทธ์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง
 4. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม
 5. การลงทุน และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ / โซลูชั่นที่อิงความรู้เพิ่มมูลค่า 
 6. การบังคับใช้การปฏิบัติความรู้และระบบสำหรับการ สร้างความรู้
 7. การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 8. การสร้างความคาดหวัง / ความต้องการ / ประสบการณ์ของลูกค้า และผู้ใช้
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.