AIS คว้า 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

0
519
AIS

เอไอเอส (AIS) คว้า 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม สะท้อนความเป็นเลิศรอบด้าน…

AIS คว้า 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

เอไอเอส นำโดย กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล และคณะผู้บริหาร รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 รางวัล และถ้วยรางวัล Distinguished Awards หรือรางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล

จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรางวัลถ้วยพระราชทาน รับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

AIS

และรางวัลดีเด่น รับรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าว แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอสในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม และสะท้อนความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน

ทั้งด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร ด้านการตลาด, ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน

AIS

ทั้งยังมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตัวเองต่อไป โดยรางวัลที่ เอไอเอส ได้รับ ประกอบด้วย

  • รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ซึ่งพิจารณาจากการประมวลผลองค์กรที่มีพัฒนาการในการบริหารจัดการองค์รวมในทุกๆ ด้าน สะท้อนถึงการดำเนินการธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ และมีหลักการบริหารจัดการองค์กร ผ่านกลยุทธ์ 6P Strategies ประกอบด้วย 1. Practice Proper Standards, 2. Place the Right People in Right Position, 3. Prepare our People for success, 4. Partners for business, 5. Professional HCM และ 6. Performance-Driven Productivity โดยเอไอเอสเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
  • รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี าขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ซึ่งพิจารณาจากการที่องค์กรสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการให้บริการให้กับลูกค้า ผ่านสินค้า บริการ โปรโมชั่น ตลอดจนการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อสร้างความประทับใจและความไว้วางใจเมื่อเข้ามาเป็นลูกค้า ตอกย้ำ “Brand Value” ที่มาจากการสั่งสมชื่อเสียง ตลอดจนการทำให้ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่น จนเกิดเป็น Loyalty และ Brand Love ของเอไอเอส
  • ถ้วยรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่เอไอเอสให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” ตั้งแต่ยุคแรกของการให้บริการ โดยมุ่งมั่นส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีวัฒนธรรม “FIT FUN FAIR” นั่นคือการมีสุขภาพที่ดี พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทำงานด้วยความสุข คิดบวก และมีความเท่าเทียม เพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งไปสู่การเป็น Digital Life Service Provider ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานรู้จักพัฒนาตัวเองให้มี New Ability เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรยู่เสมอ
  • ถ้วยรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอสในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับการบริหารจัดการองค์กร พร้อมกระตุ้นให้แสดงศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรรมใหม่ ๆ เข้ามายกระดับวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ในทุกๆ มิติ ทั้งวงการการศึกษา การแพทย์ ตลอดจนวงการธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน ผ่านการจัดตั้งทีม Novel Engine Execution Team (NEXT) ที่เป็นเสมือนศูนย์รวม “นวัตกร”

สำหรับผลการตัดสินรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย (Thailand Corporate Excellence Survey) ที่ร่วมกันคัดเลือกองค์กรจากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.