brother รุกขยายฐานกลุ่มธุรกิจ non-print ส่งจักรเย็บผ้าปลดล็อคข้อจำกัด

brother

บราเดอร์ (brother) รุกขยายฐานกลุ่มธุรกิจ non-print ส่งจักรเย็บผ้ากึ่งอุตสาหกรรมปลดล็อคข้อจำกัดของสินค้าที่มีอยู่ในตลาด ชู บราเดอร์ อินโนเวชี่น สร้างสรรค์ customized function เปิดิสรภาพด้านการกแบบให้กว้างยิ่งขึ้น…

highlight

  • บราเดอร์ สั่งนำเข้าจักรกึ่งอุตสาหกรรมรุ่น PQ1500SL เติมเต็มความต้องการตลาดกลุ่มสถาบันการศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์และกลุ่มผู้ที่รักการสร้างสรรค์ผลงาน Quilting และ DIY หลังจากไตรมาสแรกปี 64 ได้ส่งจักรปักหัวเดียวขนาด 10 เข็มแบบอัตโนมัติ รุ่น PR-1055X (Entrepreneur ProX)’ ช่วยยกระดับงานปักต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดที่ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

brother รุกขยายฐานกลุ่มธุรกิจ nonprint ส่งจักรเย็บผ้าปลดล็อคข้อจำกัด

ภัทรนิษฐ์ สวัสดีภิรมย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า บริษัท บราเดร์ คมเมร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาพรวมการกแบบแฟชั่นในไทยได้พัฒนาขึ้นย่างมาก มีทั้งกลุ่มโปรเฟสชันแนล กลุ่มนักกแบบิสระ และกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่หันมาให้ความสนใจและต่ดสู่การสร้างาชีพในวงกว้างยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เป็นผลจากกระแสนิยมในหลายประเทศทั่วโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับผลงานแฟชั่นดีไซน์ที่มีเกลักษณ์เฉพาะตัวจนพัฒนาสู่การสร้างแบรนด์ใหม่ ๆ ที่แจ้งเกิดในวงการ กระตุ้นให้เกิดการเปิด online marketplace ทั้งในไทย และต่างประเทศ

ที่พร้มจะเป็นพื้นที่ให้แฟชั่นดีไซเนร์เหล่านี้ได้นำเสนผลงานสู่กลุ่มผู้ที่ชื่นชบ และนักสะสมได้เลืกซื้ชิ้นงานันทรงคุณค่าเก็บไว้ในคลเลคชั่นขงตนเ

brother
ภัทรนิษฐ์ สวัสดีภิรมย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ปัจจัยในการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าไทย

“การศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นมาก ทั้งปัจจัยสนับสนุนขงภาครัฐ และกระแสนิยมขงคนรุ่นใหม่ที่ต้งการมีาชีพิสระ และพัฒนาสู่การสร้างแบรนด์ขงตนเงให้ได้รับการยมรับทั้งใน และต่างประเทศ โดยภาครัฐมุ่งส่งเสริมให้นักแบบไทยสามารถก้าวสู่ระดับสากลในเชิงพาณิชย์

เพื่ส่งเสริมภาพลักษณ์งประเทศในการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการกแบบ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยในการขับเคลื่นธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าไทย ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขงประเทศไทยขยายตัวย่างเข้มแข็ง ส่งผลดีต่รายได้งประชาชนจากมูลค่าการส่งกที่เพิ่มขึ้น

โดย บราเดร์ หนึ่งในแบรนด์จักรเย็บผ้าที่เก่าแก่แบรนด์หนึ่งขงโลกที่นำเสนสินค้าคุณภาพมานานกว่า 100 ปี จึงได้พยายามศึกษาความต้งการขงตลาดและเติมเต็มสิ่งที่ขาดย่างตบโจทย์ มุ่งเน้นที่จะนำจักรเย็บผ้าที่ครบคลุมความต้งการ

และต่ดการพัฒนาชิ้นงานให้ได้มาตรฐานสากลนำเสนสู่นักแบบชาวไทยย่างต่เนื่งตลด เพื่เป็นีกหนึ่งเฟืงจักรสำคัญที่จะสร้างให้ตสาหกรรมแฟชั่นดีไซน์ในไทยได้รับการยมรับในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น” ภัทรนิษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ บราเดร์ ได้มีการพัฒนานวัตกรรม บราเดอร์ อินโนเวชั่น เพื่บประสบการณ์ใหม่ ๆ และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจักรเย็บผ้าบราเดร์ โดยจักรเย็บผ้ารุ่น PQ1500SL ได้มีการพัฒนาการส่งผ้าโดยใช้เข็มเพื่ื้ต่การสร้างสรรค์ชิ้นงานผ้าที่มีลักษณะหนาและฟูรวมถึงผ้าขนสัตว์ชนิดต่างๆ

กจากนี้ การลดระดับขงฟันจักรยังได้รับการพัฒนาให้ปรับได้ง่ายยิ่งขึ้นเพียงกดปุ่มเลื่นตำแหน่งเท่านั้น และด้วยการพัฒนาให้เป็นได้ทั้งจักรกึ่งุตสาหกรรม และจักรบ้านแบบหูหิ้ว บราเดร์จึงได้พัฒนาตัวเครื่งมาพร้มกับโต๊ะเพิ่มพื้นที่ในการเย็บเพื่เพิ่มความสะดวกในการทำงาน และ PQ1500SL ยังสามารถพกพาไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้

เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานยิ่งขึ้น โดยจำหน่ายในราคา 24,900 บาทสำหรับลูกค้าทั่วไป และราคาพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาด้านการกแบบแฟชั่น ซึ่งบราเดร์ จะมีการจัดบรมให้แก่ผู้ซื้หรืสถาบันการศึกษาที่สั่งซื้จักรเย็บผ้ารุ่น PQ1500SL พร้มบริการหลังการขายที่ให้บริการโดยทีมบราเดร์ ที่พร้มรงรับการให้บริการทั่วประเทศ

ส่วนจักรเย็บผ้ารุ่น PR1055X (Entrepreneur ProX) ได้รับการตบรับย่างมากจากกลุ่มธุรกิจรับบริการปักเสื้ ปักรงเท้า ปักหมวกในเชิงคร์เรท ที่ปัจจุบันมีความต้งการขงตลาดในการสั่งผลิตรูปแบบนี้ค่นข้างมาก ซึ่งบราเดร์สามารถตบโจทย์ได้ย่างลงตัว จำหน่ายในราคา 399,000บาท

brother

ตลาดจักรเย็บผ้ายังมีการเติบโตย่างต่เนื่

“ภาพรวมตลาดจักรเย็บผ้าในปัจจุบันพบว่า ยังมีการเติบโตจากการตบรับขงตลาดที่มีเข้ามาย่างต่เนื่งทั้งในแบบผู้ซื้รายใหม่ และผู้ซื้ที่สั่งซื้เพิ่มเพื่งรับการเติบโตทางธุรกิจ ที่สำคัญการซื้ขายชิ้นงานผ่าน online marketplace ก็เติบโตมากขึ้นเช่นกัน ทำให้วันนี้แฟชั่นดีไซเนร์งไทยสามารถนำเสนชิ้นงานสู่ตลาดโลก

ได้ง่ายยิ่งขึ้น และกระแสตบรับชิ้นงานขงนักแบบชาวไทยก็กำลังไปได้ดีมาก บราเดร์จึงพยายามคัดสรร และพัฒนาสินค้าจักรเย็บผ้าให้เป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบแก่นักแบบเหล่านี้ ให้สามารถรังสรรจิตนาการกมาเป็นชิ้นงานจริงได้ตามต้งการ ช่วยแก้ปัญหาในการตัดเย็บด้วยนวัตกรรม ดังเช่นที่บราเดร์ทำมากว่า 100 ปีในตลาดจักรเย็บผ้าขงโลก” ภัทรนิษฐ์ สวัสดีภิรมย์ กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก pixabay.com

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.