มช. ผนึกกำลัง ไมโครซอฟท์ เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators”

Microsoft Learn for Educators

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) มช. (CMU) ผนึกกำลัง ไมโครซอฟท์ เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators”…

มช. ผนึกกำลัง ไมโครซอฟต์ เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ไมโครซอฟท์ Teams 

เพื่อดำเนินโครงการ ไมโครซอฟท์ Learn for Educators เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าถึงสื่อการสอนของไมโครซอฟท์ และนำมาถ่ายทอดแก่นักศึกษา

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นพันธมิตร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยี และแพลทฟอร์มดิจิทัลระดับโลก

ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาด้วยนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องว่า “ผมเองเชื่อว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับการปฏิรูปการศึกษา โดยเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อนักศึกษาและคณาจารย์

และขอชื่นชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับวิชาการแขนงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้มีความสามารถ มีทักษะที่พร้อมสำหรับการทำงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต”

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดมีความโดดเด่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสังคมไทยทางด้านดิจิทัล ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิต การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การทำงาน และการประกอบอาชีพ

ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของธุรกิจเพื่อสังคมที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่บริษัทไอทีชั้นนำระดับโลกอย่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  จะได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยี แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ก้าวทันมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะดิจิทัลให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้เป็นบุคคลากรที่มีความพร้อมทางทักษะสำหรับอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมกันพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมการดำเนินการของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ

รวมไปถึงการร่วมพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษา โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนักศึกษาภายใต้โครงการ ไมโครซอฟท์ Learn for Educators ซึ่งเปิดโอกาสให้คณาจารย์เข้าถึงหลักสูตรและสื่อการสอนของไมโครซอฟท์

เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษา รวมถึงสนับสนุนการสอบใบรับรองของไมโครซอฟท์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับ และจะช่วยเพิ่มช่องทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการเปิดโอกาสสำคัญให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับการรับรองของไมโครซอฟท์ จึงมั่นใจว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

จะส่งผลให้เกิดการพัฒนานักศึกษา บุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัล ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป

Microsoft Learn for Educators

ด้าน ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เสริมสร้างทักษะดิจิทัลในหลากหลายระดับและทิศทาง ผ่านทางหลักสูตรหรือเส้นทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งคลาวด์

ข้อมูล AI หรือแม้แต่ทักษะพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ขณะที่การรับรองของไมโครซอฟท์ (Microsoft Certification) ก็นับเป็นเครื่องยืนยันถึงทักษะความสามารถอันเป็นที่ต้องการในหลากหลายตำแหน่งงาน พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสมากมายในการก้าวสู่ความสำเร็จต่อไป

ความร่วมมือนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ภายใต้เป้าหมายของไมโครซอฟท์ในการเสริมทักษะเชิงดิจิทัลให้กับคนไทยถึง 10 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงดิจิทัลของประเทศไทยในหลายมิติ ให้นำไปสู่เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดรับกับชีวิตในโลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก pixabay.com

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.