CPRAM ผนึกกรมป่าไม้ เดินหน้าฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ภาคตะวันออก

CPRAM

CPRAM (ลาดกระบัง) ผนึกกรมป่าไม้ และชุมชน เดินหน้าฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่ 10 ไร่ ภาคตะวันออก หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน…

CPRAM ผนึกกรมป่าไม้ เดินหน้าฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ภาคตะวันออก

ธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)  เปิดเผยว่า ซีพี แรม สำนักงานลาดกระบัง ร่วมกับกรมป่าไม้ การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และชุมชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ CPRAM Forest best for lifeปีที่1 ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม บนพื้นที่ 10 ไร่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ พื้นที่เขามดง่าม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำ ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากที่สุด และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความยั่งยืนสืบไป 

สำหรับที่มาของการจัดทำโครงการฯ ครั้งนี้  สืบเนื่องด้วย บริษัท ซีพีแรม จำกัด ยังคงเดินหน้ามุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลาย และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมตอบสนองนโยบายเครือฯ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 อันเปนแนวทางสำคัญในการแก้ปัญญาสิ่งแวดล้อม และลดวิกฤตโลกร้อน เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

CPRAM
นายธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่กรมป่าไม้ กว่า 10 ไร่ หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ยกระดับการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม (**ยืนเอียงเนื่องจากพื้นที่ไม่ราบ)

อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี 2573

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้ดำเนินโครงการนำร่องปลูกต้นไม้ในพื้นที่กรมป่าไม้ รวม 10 ไร่ โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ สร้างความสมดุลในระบบนิเวศ และลดปัญหาสภาวะโลกร้อน มีความตระหนักต่อการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

CPRAM
ธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 6 จากขวา) บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

การดำเนินโครงการฯ เป็นการ่วมมือระหว่างซีพีแรม และกรมป่าไม้โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ กำลังคนในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในเนื้อที่ 10 ไร่ กรมป่าไม้จะดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ พันธุ์กล้าไม้และอุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูกต้นไม้ให้ ทั้งนี้ บริษัทฯจะเข้าติดตามผลต้นไม้ที่ปลูกโดยกรมป่าไม้จัดทำรางานส่งให้บริษัทฯ

ในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้การเลือกพื้นที่นำร่องที่เขามดง่าม เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขามดง่าม ตำบล เขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แต่พื้นที่ป่าดังกล่าวได้รับการรบกวน ถูกทำลาย เสื่อมโทรม

CPRAM
ชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมปลูกป่า

ทางบริษัท ซีพีแรม จำกัดได้ตระหนักถึงทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เขามดง่าม ให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากที่สุด ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่า อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้โครงการฯ มีความมุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน และประเทศไทย โดยการช่วยฟื้นฟู และรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีสภาพสมบูรณ์มากขึ้น และสัตว์ป่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมมาก  อีกทั้งยังเป็นเป็นการเพิ่ม และสร้างแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลก

CPRAM

ในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งแรกจะดำเนินการปลูก และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ คาดในปี 2035 สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 90.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมยังเป็นการยกระดับการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม

รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้โครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย

เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ สร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก อีกทั้งยังช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.