Delta ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN SDGs ในปี 2564

Delta

เดลต้า ประเทศไทย (Delta Thailand) ประกาศเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ในปี 2564…

Delta ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN SDGs ในปี 2564

บจม. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Wellbeing) เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ในปีพ.ศ. 2564   

ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 6 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิมที่บริษัทได้ตั้งไว้เมื่อปีพ.ศ. 2561 โดยในช่วงการระบาดของโควิด-19 สุขภาพของพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัทเดลต้า ประเทศไทย

ในปีพ.ศ. 2564 นี้ เดลต้าได้ให้บริการตรวจและฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานและแรงงานจ้างเหมากว่า 90% โดยก่อนหน้านี้ เดลต้ายังสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยการบริจาคพัดลมเดลต้าประสิทธิภาพสูง (DC brushless blowers) จำนวน 10,500 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

และผลิตชุดปลอดเชื้อความดันบวกและหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Powered Air Purifying Respirator หรือ PAPR) รวมถึง ชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรการแพทย์ (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19

และในปีนี้ เปิดโรงงานแห่งใหม่เพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และโรงพยาบาลภาคสนามสำหรับพนักงานของเดลต้าอีกด้วย

เดลต้ามุ่งมั่นในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO45001 และได้รับความร่วมมือจากหุ้นส่วนธุรกิจในการลงนามในข้อตกลงหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance : RBA) ในปีพ.ศ. 2564 โรงงานแห่งใหม่ซึ่งเป็นโรงที่ 7 ของเดลต้า

ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ได้รับการรับรอง Gold Certification จาก LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในหมวดของอาคารก่อสร้างใหม่ (New Construction)

เดลต้า ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ประจำปี 2564 เนื่องจากผลงานอันโดดเด่นในการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท

Delta

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค New Normal เดลต้า มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะจัดการกับความเสี่ยงอันเกิดจากการแพร่ระบาดทั่วโลก และดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสวัสดิภาพของพนักงานจำนวนมากของเรา รวมถึงชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

การเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ของคณะกรรมการความยั่งยืนของเดลต้า ประเทศไทยในปีพ.ศ. 2564 นี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาว

องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ประกอบไปด้วยเป้าหมายระดับโลกที่แต่ละเป้าหมายต่างก็มีความเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น พิมพ์เขียวสำหรับการสร้างอนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

โดยตั้งเป้าในการบรรลุเป้าหมายให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เดลต้า ประเทศไทย ตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. เป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
  2. เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม
  3. เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
  4. เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
  5. เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภค และพัฒนาที่ยั่งยืน
  6. เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
  7. เป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เดลต้าได้ดำเนินโครงการที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่นโครงการ Delta Industrial Automation Academy การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คณะกรรมการความยั่งยืนของเราเลือกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่สำหรับเดลต้าโดยยึดประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัทมากที่สุด ซึ่งได้มาจากการสำรวจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยประกอบกับการพิจารณาในแง่มุมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

นับเป็นปีที่สามที่เดลต้า ประเทศไทย ได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างเป็นทางการต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

Delta

ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2561 เดลต้าให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร 6 ข้อ จากทั้งหมด 9 ข้อในปีพ.ศ. 2560

ความมุ่งมั่นของเดลต้าต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ (SDGs) นั้น ช่วยให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งบรรลุคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า : Smarter. Greener. Together.

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.