DGA ร่วมกับ SocialMsociety ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ

DGA

ดีจีเอ (DGA) ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (SocialMsociety) ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ…

DGA ร่วมกับ SocialMsociety ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ ดีจีเอ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงฯ เริ่มก้าวแรกสร้างความเข้าใจ และผลักดัน CIO ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด พร้อมตั้งเป้าให้เกิดแผนการปฎิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูล นำไปสู่การยกระดับสวัสดิการรัฐ

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เมื่อวันที่  22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ

DGA

ทั้งนี้ภายในงาน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้บรรยายเรื่อง การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ ดีจีเอ ในการปรับบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ให้บริการเชิงโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบไอที

เป็นการมุ่งเน้นขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับหน่วยงานรัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะพันธมิตรร่วมดำเนินงานไปพร้อมกัน

ไม่ใช่ในฐานะเพียงผู้รับจ้างทำงานในรูปแบบทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและปฎิรูปการบริหารงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

DGA

สำหรับการดำเนินการของ ดีจีเอ ในปัจจุบันมุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิสวัสดิการ, ด้านสาธารณสุข, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร และด้านการศึกษา โดยการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลจะเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับหน่วยงานในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เนื่องจากจะนำพาไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการดำเนินนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

DGA

ด้าน ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ดีจีเอ ได้บรรยายสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางการปฎิบัติ และประโยชน์ในเชิงรูปธรรมจากการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และต่อจากนั้นในช่วงบ่าย

คณะทำงานฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัดีจีเอได้ร่วมกับ สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) ให้กับทีมงาน CIO ของหน่วยงานระดับกรม ของกระทรวง ฯ เพื่อให้เกิดแผนการทำงานพร้อมขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป

DGA

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.