Fortinet Secure SD-WAN คว้ารางวัล Customers’ Choice จาก Gartner

Fortinet

ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) คว้ารางวัล 2021 Gartner Peer Insights Customers’ Choice ด้าน WAN Edge infrastructure และ Email Security เป็นปีที่ 2…

Fortinet Secure SDWAN คว้ารางวัล CustomersChoice จาก Gartner ต่อเนื่อง 2 ปี

Fortinet

ร์ติเน็ต ประกาศความสำเร็จหลังได้รับรางวัล CustomersChoice ในรายงาน 2021 Gartner Peer Insights Voice of the Customer ด้วยผลิตภัณฑ์ Secure SDWAN สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge และร์ติเมลสำหรับด้าน Email Security  

ในทุก ๆ ปี รายงาน Gartner Peer Insights จะเลืกผู้ค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนพึงพใจจากผู้ใช้มากที่สุดผ่าน Voice of Customers โดยดูจากจำนวนขงบทวิจารณ์และการให้คะแนนโดยตรงจากผู้ใช้งานหลากหลายงค์กรในหลายภูมิภาค  เพื่ให้การประเมินผลเป็นไปย่างยุติธรรม การ์ทเนร์รักษาเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวด

โดยตระหนักถึงความพึงพใจขงลูกค้าเป็นที่สุด โดย 1 ปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจพบกับสถานการณ์ความไม่แน่ย่างหนัก และเราได้เห็นงค์กรเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจตลดเวลาในขณะที่ความปลดภัยทางไซเบร์เป็นเรื่งสำคัญมากขึ้น ร์ติเน็ต เชื่ว่าการยมรับจาก Gartner Peer Insights CustomersChoice

เป็นการตกย้ำถึงความทุ่มเทขร์ติเน็ตที่จะสร้างศักยภาพความปลดภัยแข็งแกร่งให้สม่ำเสม สามารถครบคลุมในทุกเครืข่าย ุปกรณ์ปลายทาง และในคลาวด์ ผ่านซีเคียวริตี้แบริค (Fortinet Security Fabric)  แพลตร์มการรักษาความปลดภัยทางไซเบร์ ซึ่งช่วยงค์กรรับมืกับภัยคุกคามในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้

 

Fortinet

รางวัล 2021 Gartner Peer InsightsCustomersChoice ด้าน WAN Edge Infrastructure

นับเป็นปีที่สติดต่กันที่ร์ติเน็ตได้รับเลืกให้เป็น Gartner Peer Insights CustomersChoice สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge โดย ร์ติเน็ต Secure SDWAN ได้รับการรีวิวสูงสุดในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จากลูกค้าผู้ใช้งานจริงจากกลุุ่ตสาหกรรม ประเภทและขนาดขงธุรกิจนหลากหลาย  

ทั้งนี้ การ์ทเนร์ยังได้จัดโซลูชั่นซีเคียวเสดีแวนขร์ติเน็ตให้ยู่ในกลุ่มผู้นำ (Leader) ในรายงานเมจิกควแดรนท์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge Infrastructure ปี 2020  

กจากนี้แล้ว ร์ติเน็ตยังได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับกรณีการใช้งานด้านถึง 2 กรณี (Small Footprint Retail WAN และ Security-Sensitive WAN) ในรายงานการวิจัยด้านความศักยภาพที่สำคัญ (Critical Capabilities for WAN Edge Infrastructure) ขงการ์ทเนร์ใน ปี 2020 ีกด้วย

Fortinet

ร์ติเน็ตเชื่ว่า การที่ได้รับรางวัล Gartner Peer Insights สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge และการยมรับเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญขงการ์ทเนร์สามารถยืนยันถึงแนวทางขร์ติเน็ตที่ใช้เครืข่ายที่ขับเคลื่นด้วยคุณสมบัติด้านความปลดภัย (Security-Driven Networking)

ในการพัฒนาเสดีแวน และสร้างประสิทธิภาพจากการลงทุนที่เหนืใคร เพื่บสนงความต้งการขงเครืข่ายแบบกระจายในปัจจุบัน ซีเคียวเสดีแวนขร์ติเน็ตได้ผสานรวมคุณสมบัติด้านความปลดภัยในระดับเ็นเตร์ไพรสผนวกรวมเข้ากับศักยภาพขWAN Edge ชั้นนำขุตสาหกรรม

จึงทำให้สามารถใช้แปพลิเคชันได้ย่างปลดภัย รู้จักแปพลิเคชันได้เย่างจฉริยะ และสามารถแก้ไขการทำงานขWAN ในขั้นสูงได้ นกจากนี้ ซีเคียวเสดีแวนขร์ติเน็ต ยังให้การมงเห็นตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง และให้ NOC และ SOC มีการควบคุมแบบรวมศูนย์ได้

จึงช่วยลดความซับซ้นในการปฏิบัติงาน ส่งให้มีงค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่ย ๆ นิยมนำซีเคียวเสดีแวนมาใช้แทนุปกรณ์เราเตร์เดิม

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.