Fujitsu เผยผลการสำรวจ ชี้!! DX เปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีกต่อเนื่อง

Fujitsu

ผลการสำรวจของ ฟูจิตสึ (Fujitsu) ชี้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation : DX) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างหยุดไม่อยู่ในธุรกิจค้าปลีก…

highlight

  • ผลการสำรวจตอกย้ำความสำคัญของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและเทคโนโลยีที่รองรับสำหรับธุรกิจค้าปลีก
  • ฝ่ายการเงินในธุรกิจค้าปลีกเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตามมาด้วยฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก
  • ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น ประสบการณ์ลูกค้าจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอนาคต

Fujitsu เผยผลการสำรวจ ชี้!! DX เปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีกต่อเนื่อง

ฟูจิตสึ เผยผลการสำรวจ การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation-DX) ในธุรกิจค้าปลีก พบว่า กว่า 2 ใน 3 ของผู้ค้าปลีกใน 9 ประเทศ มองว่า DX มีความสำคัญอย่างมากต่อเทคโนโลยีด้านค้าปลีก และมีเพียง 7% เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

ขณะที่ประสบการณ์ช้อปปิ้งในร้านค้าแบบเก่าและแบบออนไลน์ผสานรวมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนมากขึ้นผลการศึกษาจาก DataDriven สำหรับฟูจิตสึยืนยันว่า ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่กำลังดำเนินโครงการ DX อย่างจริงจัง โดย 63% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ปรับใช้เทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หรืออยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสำหรับฝ่ายการเงิน ตามมาติด ๆ ด้วยฝ่ายขาย (62%), ฝ่ายบริการลูกค้า (59%) และฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก (59% เช่นกัน)

ริชาร์ด คลาร์ก กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าปลีกทั่วโลกของฟูจิตสึ กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกเปรียบเสมือนเลนส์ที่ส่องขยายให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในระดับที่ลึกซึ้งซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเรา

ซึ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจค้าปลีกอย่างรวดเร็วและไม่อาจหยุดยั้งได้ โดยผลการศึกษาล่าสุดของ ฟูจิตสึ ชี้ให้เห็นว่าผู้ค้าปลีกตอบสนองต่อแรงขับเคลื่อนเหล่านี้อย่างมุ่งมั่นและกำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

เรามอบหมายให้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ DX ในธุรกิจค้าปลีก และการที่ทีมงานฝ่ายการเงินเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้าสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ DX ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงานและกำไรของธุรกิจ

ระบบค้าปลีกออนไลน์ และออฟไลน์ผสานรวมเข้าด้วยกันมากขึ้น

ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ว่า DX ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภาคธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกดังต่อไปนี้

  • ผู้ค้าปลีกปรับใช้ระบบการขายผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันกว่าหนึ่งในสาม (34%) นำเสนอสินค้าและบริการส่วนใหญ่ผ่านทางออนไลน์ และวิกฤตโควิด-19 เร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • ผู้ค้าปลีกจำนวนมากใช้รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างผสมผสานกัน โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วไปรับของที่ร้าน (‘buy online, pick-up in-store’ หรือ BOPIS) โดยผู้ค้าปลีกเกือบสองในสาม (64%) เห็นด้วยว่าระบบค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ค่อยๆ ผสานรวมเข้าด้วยกันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • มีการนำเสนอข้อมูลค้าปลีกให้แก่ผู้ซื้อ เช่น ระดับสต็อกสินค้าในปัจจุบัน โดยผู้ค้าปลีกเกือบเจ็ดในสิบ (69%) มองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อผู้ขาย

Fujitsu

ผลกระทบเพิ่มเติมของ DX ต่อผู้ค้าปลีก 

  • การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการขนส่ง ตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 21% ส่วนด้านอื่น ๆ ที่ DX ช่วยลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายได้แก่ การเงิน (20%), การซ่อมบำรุง (20%), การปฏิบัติงาน (19%), ไอซีที (18%) และการดำเนินงานด้านค้าปลีก (18%)
  • ในส่วนของบริการลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถาม 29% ระบุว่ามีการปรับปรุงดีขึ้น  ส่วนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงและมีการปรับปรุงดีขึ้นได้แก่ คอลล์เซ็นเตอร์ (19%), การตลาด (16%) และนวัตกรรมสำหรับที่ทำงาน (16%)

ระบบคลาวด์สาธารณะแซงหน้าระบบคลาวด์ภายในองค์กร และไฮบริดคลาวด์

ในแง่ของตัวเลือกเทคโนโลยีสำหรับ DX ระบบคลาวด์มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นสำหรับการประมวลผลด้านไอซีทีในธุรกิจค้าปลีก และซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (Software-as-a-Service-SaaS) เป็นแหล่งแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (32%) 

แต่ผู้ค้าปลีกจำนวนมากยังคงใช้ระบบประมวลผลภายในองค์กร (24%) หรือแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปสำหรับองค์กร (18%) แม้ว่าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งจะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่มีผู้ค้าปลีกบางรายที่เชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำเสนอเกินความเป็นจริง

อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มักจะระบุว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจะเป็น และโดยมากแล้วผู้ค้าปลีกที่ไม่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีคลาวด์จะยังคงใช้ระบบประมวลผลที่ติดตั้งไว้ภายในองค์กร

AI มีอนาคตสดใสในธุรกิจค้าปลีก และ Internet of Things จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence หรือ AI) มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจค้าปลีก โดยผู้ค้าปลีก 2 ใน 3 (69%) มองว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยสร้างโอกาส และผู้ค้าปลีกจำนวนหนึ่ง (66%) เชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและช่วยสร้างงานใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น 

แม้ว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things (IoT) จะมีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายในธุรกิจค้าปลีก แต่การปรับใช้เทคโนโลยีนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม 69% เชื่อว่า  ในท้ายที่สุดแล้ว เทคโนโลยีนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกอย่างแน่นอน

Fujitsu

เสริมศักยภาพให้ผู้ค้าปลีกสำหรับการปฏิรูปในอนาคต

ฟูจิตสึเชื่อมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยรองรับภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญ และปรับปรุงประสบการณ์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โครงการ Co-creating ของฟูจิตสึ เปิดโอกาสให้ผู้ค้าปลีกใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมไปถึงแนวทางของ ฟูจิตสึ ในการออกแบบประสบการณ์โดยมุ่งเน้นที่บุคคล (Human-centric Experience Design – HXD) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจผ่านการลงทุนและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ DX โดยอ้างอิงข้อมูลอย่างรอบด้าน ผู้เชี่ยวชาญด้าน HXD จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ค้าปลีก

ตามแนวทาง Cocreation เพื่อให้สามารถออกแบบโครงการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนในอนาคตการให้คำปรึกษาทางออนไลน์นี้ครอบคลุมทุกเขตเวลา (Timezone) ทั่วโลก โดยลูกค้าจะต้องให้ความทุ่มเท ในเรื่องของเวลา และมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายๆ ส่วนงาน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงอย่างจริงจัง

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.