GDCC เนื้อหอมเล็งขยายเฟสสอง ลุยอบรมสร้างบุคลากรภาครัฐบริหารงานบนคลาวด์

GDCC

โครงการคลาวด์กลางภาครัฐ Gov Cloud (GDCC) เนื้อหอมเล็งขยายเฟสสอง ลุยอบรมสร้างบุคลากรภาครัฐบริหารงานบนคลาวด์…

highlight

  • โครงการคลาวด์กลางภาครัฐ Gov Cloud (GDCC)  เดินหน้ากิจกรรมอบรมพัฒนาความพร้อมบุคลากรไอทีภาครัฐต่อเนื่องกว่าพันคน  เผยสิ้นปี 2563 ยอดขอใช้งานพุ่งทะลุเป้ารอขยายเฟสสอง 35,000 VM  มุ่งเป้า Smart & Open Government   

GDCC เนื้อหอมเล็งขยายเฟสสอง ลุยอบรมสร้างบุคลากรภาครัฐบริหารงานบนคลาวด์

ดร.พัชรินี  เทียนตระกูล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดการบรรยาย และอบรมหลักสูตร Government Official Cloud Competency (GOCC) Essential รุ่นที่ 6 ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานรัฐจากกรมต่างๆ 350 คน 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม สำนักงานใหญ่ CAT เมื่อวันที่ 15-17 ธ.ค.63 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริหารงานราชการบนคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ GDCC    

โครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Gov Cloud โดยการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นบริการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน  ISO 270001 ISO 200001 CSA STAR และ SLA 99.99%

โดย CAT เป็นผู้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ Gov Cloud ตั้งเป้าให้บริการไว้รวมทั้งสิ้น 20,000 vm ในปี 2565 แต่สิ้นปี 2563 ได้มีตัวเลขขอเข้าใช้จากภาครัฐแล้วถึง 40,000 vm  

GDCC
ดร.พัชรินี  เทียนตระกูล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

“ปัจจุบันภาครัฐก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้บริการได้รวดเร็วผ่านคลาวด์ ทำให้มีความต้องการใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนจำนวนมากเกินเป้าหมาย ล่าสุดโครงการฯ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับ

เฟสต่อไปโดยปรับเป้าหมายปี 2565 ให้ สามารถรองรับได้อย่างน้อย 35,000 vm โดยจะดำเนินการจัดสรรทรัพยากรคลาวด์ ให้ตามลำดับความพร้อมของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีความพร้อมด้านระบบไอทีสารสนเทศไม่เท่ากัน”  

GDCC

อย่างไรก็ตาม CAT ได้โอนย้ายระบบงานของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นสู่ระบบ Gov Cloud คลาวด์กลางภาครัฐ เรียบรัอยแล้วกว่า 21,000 vm ทั้งนี้ นอกจาก Hardware ที่เพียงพอแล้ว การพัฒนา Peopleware หรือบุคลากรไอทีภาครัฐทุกหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านคลาวด์

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการบิ๊กดาต้าภาครัฐบน Gov Cloud ให้เกิดประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ผ่านมาโครงการ คลาวด์กลางภาครัฐ ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

GDCC

เพิ่อเป็นกำลังสำคัญในการบริหารระบบงานภาครัฐบนคลาวด์กลาง คลาวด์กลางภาครัฐ แล้วกว่า 1,000 คน  และมีเป้าหมายการอบรมรวมทั้งสิ้น 2,500 คน เป้าหมายหลักของ คลาวด์กลางภาครัฐ คือการยกระดับประเทศไทยในด้านคลาวด์เพื่อให้ขับเคลื่อนไปถึงจุดหมายคือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งจะเป็น Smart&Open Government คือใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้าในการตัดสินใจ โดยเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐด้วยกันยิ่งทำให้เห็นภาพรวมสามารถตัดสินใจดำเนินการนโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาตอบโจทย์พัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้น      

GDCC

“ประเทศไทยสามารถไปถึงจุดหมาย Smart&Open Government เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างครอบคลุมได้ดี นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มฐานรองรับสำคัญคือ Law and Regulation การกำกับดูแล และกฎหมายโดยปัจจุบันที่ได้มีการเริ่มดำเนินการร่าง Cloud Policy และ National Data Strategy แล้ว”  

นอกจากนี้ บทบาทสำคัญของคลาวด์ คลาวด์กลางภาครัฐ คือการจัดเก็บและบริหารข้อมูลภาครัฐในยุคดิจิทัล และ 5G โดยเทรนด์การใช้งานดาต้าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 75 เท่า ใน 5 ปีข้างหน้า ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะเพิ่มมากขึ้นมากและการซื้อ Storage ของหน่วยงานจะไม่สามารถตอบโจทย์ Cost effective ได้ ซึ่งโซลูชันที่ตอบโจทย์คือการแชร์ทรัพยากรบนคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.