Grab ผนึก สธ. ต่อยอดโครงการ “Clean Food Good Taste” ยกระดับความสะอาด

Grab

แกร็บ (Grab) ผนึก สธ. ต่อยอดโครงการ “Clean Food Good Taste”ยกระดับมาตรฐานความสะอาดของร้านอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี…

highlight

  • แกร็บ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต่อยอดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี โดยร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste จากกรมอนามัย
  • เพิ่มไอคอนแนะนำร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวในบริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ (GrabFood) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล พร้อมร่วมรณรงค์ให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่ไปกับการจัดคอร์สอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำในด้านความปลอดภัยทางอาหาร และสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาหารแก่พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทั่วประเทศ

Grab ผนึก สธ. ต่อยอดโครงการ “Clean Food Good Taste” ยกระดับความสะอาดร้านอาหารพาทเนอร์

Grab

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า Clean Food Good Taste ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่ม และผลักดันเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด

โดยมุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านอาหารมีการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทัดเทียมสากล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบดูแลสถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร

ให้มีความเข้มงวดตามมาตรฐาน พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานในด้านความสะอาดครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ กระบวนการปรุงอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร รวมไปถึงสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารด้วย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ปัจจุบันมีร้านอาหารจำนวนมากกว่า 140,000 ร้าน ที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าว

Grab
แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย ต่อยอดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ในแอปพลิเคชันแกร็บเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล พร้อมรณรงค์ให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่ไปกับการจัดคอร์สอบรมออนไลน์เพื่อให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาหารแก่พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทั่วประเทศ

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุก ๆ วัน แกร็บให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งฝั่งผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับ ไม่เฉพาะแต่บริการรับส่งผู้โดยสาร

แต่ยังรวมถึงบริการจัดส่งอาหารด้วย ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา แกร็บได้ริเริ่มและดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจัดส่ง และการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

อาทิ การจัดส่งอาหารแบบไร้สัมผัส (Contactless Delivery) การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้เงินสด (Cashless Payment) การกำหนดให้พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทำแบบประเมินด้านสุขภาพ และสุขอนามัยทุกครั้งก่อนการรับงาน

รวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือก่อนสัมผัสหรือระหว่างจัดส่งอาหาร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารที่อยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาด และสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย

Grab

“เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาด และความปลอดภัยทางอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี ล่าสุด แกร็บ ได้สานต่อความร่วมมือกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานภาคีเพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์โครงการ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงพาร์ทเนอร์ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มของแกร็บ ผ่านกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน”

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ แกร็บ ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน อันได้แก่

  • ส่งเสริม และให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ด้วยการเพิ่มไอคอนแนะนำร้านอาหารดังกล่าวในบริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ (GrabFood) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล โดยเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นนทบุรี และพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร้านอาหารต่างๆ ผ่านสื่อในแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของแกร็บด้วย
  • กระตุ้น และส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 80,000 ร้าน ตระหนักถึงความสำคัญและปฎิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย พร้อมรณรงค์ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste เพื่อสร้างจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  • นอกจากนี้ แกร็บ ยังได้จัดทำคอร์สอบรมออนไลน์สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับในรูปแบบวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยที่เกี่ยวกับการจัดส่งอาหาร รวมถึงการจัดส่งพัสดุและการรับส่งผู้โดยสาร เพื่อมุ่งยกระดับบริการเดลิเวอรีในประเทศไทยด้วย

นอกจากรสชาติอาหารที่โดนใจและการให้บริการที่เป็นเลิศแล้ว มาตรฐานด้านความสะอาดถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เนื่องจากช่วยสร้างความมั่นใจ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า และผู้ใช้บริการ ทั้งยังสะท้อนถึงความจริงใจ และความเอาใจใส่ในการทำธุรกิจด้วย

แกร็บเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมผลักดันให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste จะมีส่วนช่วยยกระดับ และสร้างมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดียิ่งขึ้นให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรีได้อย่างเป็นรูปธรรม

Grab
ผู้บริหารแกร็บประเทศไทย นำโดย ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ และจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี โดย GrabFood เป็นแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสั่งอาหารออนไลน์รายแรกที่เข้าร่วมโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีผู้หันมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ซึ่งมีการประกาศล็อคดาวน์เนื่องจากวิกฤติการณ์โควิด-19 การดูแล และส่งเสริมมาตรฐานด้านความสะอาด และความปลอดภัย

ของร้านอาหารที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารอย่างแกร็บ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดทางอาหาร และเข้าร่วมเป็นภาคี

เพื่อร่วมส่งเสริม และผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 85% จากจำนวนปัจจุบัน ภายในปี 2564

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.