NIA ดึง ธกส. หนุนทุน 6 สตาร์ทอัพเกษตรไทย ตั้งเป้าปรับภาคเกษตรไทยปี 65

NIA

เอ็นไอเอ (NIA) ดึง ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หนุนทุน 6 สตาร์ทอัพเกษตรไทยสุดล้ำ ตั้งเป้าปรับโฉมภาคเกษตรกรรมไทย ปี 2565…

highlight

  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อยอดความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.ส่งต่อ สตาร์ทอัพสายเกษตร ที่ผ่านการบ่มเพาะและได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก เอ็นไอเอ ต่อยอดการเติบโตสู่โครงการร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทยของ ธ.ก.ส. ที่จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านการเงินในลักษณะการร่วมลงทุนแก่ผู้ประกอบการภาคเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ แต่ขาดโอกาสในการเพิ่มทุน ให้สามารถดำเนินกิจการและยกระดับการเติบโตอย่างมั่นคง

NIA ดึง ธกส. หนุนทุน 6 สตาร์ทอัพเกษตรไทย ตั้งเป้าปรับภาคเกษตรไทยปี 65

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เอ็นไอเอ และ ธ.ก.ส. มีร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมภาคเกษตรมาโดยตลอด เช่น การจัดทำโครงการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย เพื่อรับชำระดอกเบี้ยแทนให้แก่สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ การร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้

การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตให้กับเกษตรกร ธุรกิจชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตรและสตาร์ทอัพ เนื่องจาก เอ็นไอเอ เล็งเห็นว่า การเกษตรอัจฉริยะ จะเป็นหนึ่งในเทรนด์นวัตกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในอนาคต เพราะประชากรหลายล้านคนของประเทศอยู่ในห่วงโซ่การผลิต

ของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งเกษตรกร SME Startup และบริษัทขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันยังมีธุรกิจนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกร เช่น ปัญหาราคาผลผลิต หรือความไม่แน่นอนของสภาวะทางธรรมชาติ ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้การเกษตรไทยเติบโตได้ในระดับปานกลางเท่านั้น

เอ็นไอเอ จึงมีการผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงลึก มาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรร่วมกับการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการเกษตรของแต่ละพื้นที่ และนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการบ่มเพาะ และเร่งสร้างสตาร์ทอัพด้านเกษตร ให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมภาคเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ต้องการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

NIA
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“การจัดตั้งกองทุนนี้ของ ธกส. นับได้ว่าเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตร และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพเกษตรมากขึ้น และหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลื่นต่อไปที่จะมุ่งไปในกลุ่มของเทคโนโลยีเชิงลึก ที่เป็นการส่งต่อของการทำงานร่วมกันตามกลยุทธ์การทำงานของ เอ็นไอเอ

คือ Groom จุดประกายแนวคิดนวัตกรรมเร่งส้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตร Grant การสนับสนุนทุนต่อยอดโครงการนวัตกรรม 1.55 ล้านบาท และ Growth เชื่อมประสานการขยายตลาดใหม่ ๆ และการลงทุน โดย 6 สตาร์ทอัพ ที่มีศักยภาพ นำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุด

ซึ่งผ่านการบ่มเพาะและได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก เอ็นไอเอ และล่าสุดได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อต่อยอดการเติบโตสู่โครงการร่วมลงทุน (Venture Capital) กับกองทุนของ ธ.ก.ส. ได้แก่

NIA

  • Farmbook แพลตฟอร์มที่ช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาด ในลักษณะซื้อขายล่วงหน้า เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรไปยังกลุ่มตลาดภาคธุรกิจสำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม ช่วยให้เกษตรกรมีตลาดล่วงหน้าพร้อมวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการ ช่วยแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และการผลิตสินค้าเกษตรล้นตลาดได้ Farmbook ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล จากโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพการเกษตร Inno4Farmers และได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมจาก เอ็นไอเอ ล่าสุดได้รับการร่วมลงทุนจาก ธ.ก.ส. 15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.10 % จากมูลค่ากิจการ 135 ล้านบาท

NIA

  • BioMatLink ระบบบริหารการดูแลการปลูกมันสำปะหลังครบวงจร พร้อมประกันราคาแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่เกษตรกรสมาชิกปรับปรุงกระบวนการปลูกให้ได้มันสำปะหลังมีคุณภาพมากขึ้น และจับคู่ตลาดโรงงานแบบมีประกันราคาไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม โดยขึ้นตามเปอร์เซนต์แป้งที่เกษตรกรผลิตได้อย่างเป็นธรรม เชื่อมโยงจุดรับซื้อ และลานตากคัดคุณภาพ ได้เป็นสินค้ามันเส้นเกรดพรีเมี่ยมส่งตรงถึงโรงงานได้ตลอดทั้งปี BioMatLink ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล จากโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพการเกษตร Inno4Farmers และได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจจาก เอ็นไอเอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และประเมินทรัพย์สิน (Due diligence) เพื่อรับการร่วมลงทุนกับ ธ.ก.ส. ต่อไป

NIA

  • SuperCrop ระบบชุดควบคุม และเซ็นเซอร์ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับการบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ ที่มีความแม่นยำด้วยการจัดเก็บข้อมูลต่าง มาสร้างโมเดล AI โดยใช้ Machine Learning สำหรับการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เคยเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพการเกษตร Inno4Farmers กับ เอ็นไอเอ จึงได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทำให้มีผลการพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น จนผ่านเข้ารอบการพิจารณาการร่วมลงทุนกับ ธกส. และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และประเมินทรัพย์สิน (Due diligence)

NIA

  • eCatt แพลตฟอร์มการตรวจสอบย้อนกลับ ซื้อขาย และแปลงโคเนื้อเป็นทุนแบบครบวงจร ด้วยการออกแบบระบบการเลี้ยงโคที่ตรวจสอบทุกขั้นตอน ทำให้ธนาคาร บริษัทประกันภัย ตลอดจนผู้ซื้อโคเนื้อ สามารถเข้าถึงข้อมูลการเลี้ยงโคของเกษตรกรรายย่อยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง สามารถประเมินเมินความเสี่ยงของเกษตรกรโคเนื้อแต่ละรายได้อย่างแม่นยำ ทำให้โคเนื้อกลายเป็นสินทรัพย์ที่ตรวจสอบได้ และสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารได้ e-Catt ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ จาก เอ็นไอเอ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และประเมินทรัพย์สิน (Due diligence) เพื่อรับการร่วมลงทุนกับ ธ.ก.ส. ต่อไป

NIA

  • Herbs Starters แพลตฟอร์มพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรเพื่อชุมชน ผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) สำหรับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าแปรรูปที่ต้องการพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ได้มาตรฐาน และสามารถส่งออกได้ เป็นการสร้างช่องทางการขายใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกร รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมีระบบ Herbs Starters เข้าร่วมโครงการ AgTech4OTOP และAgTech Connext กับ เอ็นไอเอ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ประเมินทรัพย์สิน (Due diligence) เพื่อรับการร่วมลงทุนกับ ธ.ก.ส. ต่อไป

NIA

  • GaoRai แพลตฟอร์มเชื่อมต่อเกษตรกรกับนักขับโดรนเพื่อการเกษตร โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีความแม่นยำ มีระบบจองคิวที่ใช้งานง่าย อีกทั้งยังมีประวัติเกษตรกร และนักขับโดรน ซึ่งช่วยในการติดตามความคืบหน้าและเสริมความสามารถในการผลิตและคุณภาพโดยรวมของพืชผล และดิน เก้าไร่เข้าร่วมโครงการ AgTech Connext กับ เอ็นไอเอ ที่แสดงให้เห็นการขยายผลการใช้งานกับเกษตรกรในหลายจังหวัด พร้อมขยายไปได้ทั่วประเทศและอาเซียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และประเมินทรัพย์สิน (Due diligence) เพื่อรับการร่วมลงทุนกับ ธ.ก.ส. ต่อไป
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.