RMUTI จับมือ Huawei นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI) จับมือ หัวเว่ย (Huawei) นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในโครงการ “RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY”…

RMUTI จับมือ Huawei นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อRMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY ผนึกกำลังด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิรูปและปรับปรุงระบบการศึกษา

ควบคู่กับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมความยั่งยืน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดร่างแผนแม่บทการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยุคใหม่ที่โดดเด่นในด้านดิจิทัล พร้อมร่วมกันดำเนินการทำระบบสอบหลักคิดการออกแบบ (Proof of Concept)

 เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคภายใต้สถานการณ์จริงในมหาวิทยาลัย และการเปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้าร่วมการฝึกงาน ดูงาน และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ให้มีความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน

รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางวิชาการ พร้อมทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาออกแบบกรอบการลงทุนร่วมกัน เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยและบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำร่วมกัน

โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่นักศึกษา และ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง

Huawei

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.