Sea ชูวิสัยทัศน์ “Digital Nation” ในไทย ด้วยการยกระดับ “เศรษฐกิจ” และ “คน”

Sea ชูวิสัยทัศน์ “Digital Nation” ในไทย ด้วยการยกระดับ “เศรษฐกิจ” และ “คน” ผ่าน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ Garena, Shopee และ SeaMoney…

highlight

 • Sea (Group) ประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อน “Digital Nation” ในประเทศไทย ผ่าน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ การีนา (Garena), ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) โดยประกาศทิศทางการทำธุรกิจที่มุ่งเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล พร้อมยกระดับความพร้อมของคนให้ก้าวทันเทคโนโลยี (Digital Workforce & People Readiness) ตามยุทธศาสตร์ 10 in 10 Initiative

Sea ชูวิสัยทัศน์ “Digital Nation” ในไทย ด้วยการยกระดับ “เศรษฐกิจ” และ “คน

Digital Nation
มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลและโลกออนไลน์เป็นปัจจัยที่ 5 ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยประชากรราว 60% ของโลกได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์แล้ว ดังนั้น การสร้าง ดิจิทัลเนชั่น (Digital Nation) ให้สอดรับกับ Digitalization ที่เกิดขึ้น

จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมทิ้งใครไว้ข้างหลัง Sea เล็งเห็นว่าเราต้องมุ่งทำให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเท่าเทียมขึ้น และทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ

สามารถบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้น Sea ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ดิจิทัลเนชั่น ผ่าน แกนหลัก ได้แก่ 

 1. Digital Economy Acceleration 
 2. Digital Workforce and People Readiness Development

ขับเคลื่อน “ประเทศไทย สู่ ดิจิทัลเนชั่น ด้วย “Digital Economy Acceleration

Digital Nation

เศรษฐกิจดิจิทัลจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศไทย โดยรายงาน Google and Temasek eConomy SEA (2019) ยังได้ระบุว่ามูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยจะมีมูลค่าถึง หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 

ดังนั้น Sea จึงมุ่งใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และบริการที่มีในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหลักที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย

 • การติดอาวุธเทคโนโลยีดิจิทัลและให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มคนที่ยังไม่มีความรู้และมีแนวโน้มถูก Disrupt สูง เพื่อสนับสนุนให้เกิด Resilience และ Adaptability ในการดำเนินธุรกิจ
 • การเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับโอกาสในตลาดใหม่ ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทาง และภูมิภาค
 • การใช้ Digital Platform เป็นศูนย์กลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการนำเสนอ New Excitement” ที่ตอบโจทย์ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ที่ Sea นำ Digital Platform และ Digital Services เข้าไปพัฒนา เช่น 

ภาคการเกษตร เช่น การร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ จัดหลักสูตรอบรมยกระดับเกษตรกรไทยเป็นผู้ค้าออนไลน์ โดยตั้งเป้าอบรมเกษตรกร 1,000 รายตลอดปี 2563

ภาคธุรกิจ SMEs เช่น โปรแกรมช่วยเหลือผู้ขายรายใหม่ที่ขาดประสบการณ์ทางด้านอีคอมเมิร์ซ ให้สามารถขยายช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมให้ความรู้ แนะนำทักษะพื้นฐาน และการสนับสนุนด้านเงินทุนที่จำเป็นในการทำธุรกิจออนไลน์ และการร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ในโครงการ Shopee Seller Support Packageเพื่อช่วยเหลือ SMEs และผู้ขายที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ให้คงศักยภาพในการแข่งขันและสามารถดำเนินธุรกิจได้ 

ภาคการท่องเที่ยว เช่น การร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่ม นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่กว่า 30 ล้านคน

ขับเคลื่อนคนไทย สู่ ดิจิทัลเนชั่น ด้วย “Digital Workforce and People Readiness Development

Digital Nation

เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล และพัฒนาคนในตลาดที่ Sea เข้าไปดำเนินธุรกิจให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการที่หลากหลาย ภายใต้ ยุทธศาสตร์ 10 in 10 initiative เพื่อพัฒนาคนดิจิทัลผ่าน 2 แนวทางหลัก

พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับการประกอบอาชีพยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพ และทักษะเฉพาะด้านที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน อาทิ

 • โครงการพัฒนาทักษะด้าน Coding & Data Analytic เช่น “Shopee Code League” การแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมแล้วกว่า 45,000 คน
 • โครงการพัฒนาทักษะด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อติดอาวุธทักษะให้ผู้ประกอบการชาวไทยพร้อมต่อยอดธุรกิจออนไลน์ รวมถึงโปรแกรมการเรียนรู้จาก

การลงมือปฏิบัติจริง (Action Learning Projects) บนความร่วมมือระหว่างซีมันนี่กับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างทักษะและความชำนาญผ่านการทำงานจริงสำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากทั้ง 2 สถาบัน

 • โครงการพัฒนาทักษะการพัฒนาเกม และการบริหารจัดการธุรกิจเกม และอีสปอร์ต เช่น การร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมด้วยโปรแกรมฝึกงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น Games and Interactive Media,  Game Marketing และ eSports Management

พัฒนาทักษะดิจิทัล ความรู้ ความเข้าใจ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล โดยกระจายความรู้และการเข้าถึงทักษะดิจิทัลอย่างทั่วถึงสู่ประชากรในทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ และทุกวัย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 • ด้าน People Training ช่น e-Commerce workshop และ Digital Literacy workshop สำหรับผู้ค้าออนไลน์ในภูมิภาคต่าง ๆ นักเรียนนักศึกษา และกลุ่ม Active Senior ที่เพิ่มจำนวนขึ้นตามเทรนด์สังคมสูงวั
 • ด้าน Knowledge Hub เช่น “10 in 10” VDO Series ที่มุ่งเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
 • ด้าน Enabling Education in Everyday Life อาทิ โครงการ Garena Scholarship ที่ร่วมมือกับ StartDee เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคุ้นเคยกับการใช้ Digital Tools ในการเรียนรู้ และส่งเสริมการหาความรู้นอกห้องเรียน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ทางเลือกที่มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์การจัดสรรเวลาของเด็ก ๆ และส่งเสริมให้การเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงรอยต่อของเปิดเทอมใหม่ที่ถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

เผยตัวเลข Digital Talent จากยุทธศาสตร์ “10 in 10 Initiative ในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ “Garena Academyมุ่งขับเคลื่อนวงการ Digital Content

Digital Nation

นับตั้งแต่ประกาศยุทธศาสตร์ 10 in 10 Initiative ในเดือนพฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน Sea ได้ฝึกอบรม Digital Talent แล้วกว่า 350,000 คน ในประเทศไทย โดยในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้มุ่งใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม Digital Content ของประเทศไทย

ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยในการนำรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ชูโครงการ Garena Academy เป็นโครงการเรือธง ภายใต้คอนเซปต์ประจำปี 2563Level up your passion ซึ่งมุ่งส่งเสริมผู้ที่มีใจรักให้สามารถสร้างอาชีพ และรายได้ผ่านโลกเกมและอีสปอร์ตได้

โดยแพลตฟอร์ม www.GarenaAcademy.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตสำหรับคนรุ่นใหม่ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวงกว้าง

ทั้งในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ที่มีความใกล้ชิดกับเยาวชน ว่าอาชีพเหล่านี้คืออะไรและต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพเหล่านี้?

 

Digital Nation
กฤตย์พัฒนเตชะ, Director, Head of Garena Online (Thailand) Co., Ltd.

กฤตย์ พัฒนเตชะ Director, Head of Garena Online (Thailand) Co., Ltd. เผยว่า “นับตั้งแต่เปิดแพลตฟอร์มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ www.GarenaAcademy.com ได้รับความสนใจสูง โดยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 100,000 คน

และมีคนรุ่นใหม่เข้าไปทำแบบทดสอบ Career Assessment เพื่อค้นหาอาชีพในวงการเกมและอีสปอร์ตที่เหมาะกับตัวเองเป็นจำนวนราว 10,000 คน ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเราได้ CareerVisa ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินอาชีพมาช่วยออกแบบแบบทดสอบค้นหาอาชีพที่เหมาะสม

การีนาหวังว่าข้อมูล และอินไซต์ในอุตสาหกรรมเกม และอีสปอร์ตจากการีนา จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่ โรงเรียน และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศ

นอกจาก แพลตฟอร์มนี้ www.GarenaAcademy.com แล้ว การีนายังปล่อยรายการ Talk ShowGarena Academy : Level up your passion ออกมาเพื่อพาทุกคนไปพูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสายอาชีพในวงการเกม อีสปอร์ต ตลอดจนการสร้างออนไลน์คอนเทนต์

Garena Academy เป็นครั้งแรกของการรวบรวมข้อมูลอาชีพจากผู้นำอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตอย่างการีนาและพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสังคมยังไม่คุ้นเคยดีนัก

Digital Nation

นอกจากจะเป็นการขานรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกม และอีสปอร์ตที่เติบโตขึ้นและตลาดแรงงานที่เปิดกว้างมากขึ้นแล้ว นี่ยังเป็นอีกโครงการที่ตอกย้ำถึงความพยายามของการีนา (ประเทศไทย)

และ Sea ที่มุ่งสนับสนุนการเติบโตของ Digital Workforce ในอุตสาหกรรมเกม และอีสปอร์ตมาโดยตลอด รวมถึงการขับเคลื่อน ดิจิทัลเนชั่น ของประเทศไทยให้เติบโต 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.