ม.สยาม ดึง TCA ผุดหลักสูตรพัฒนา “ศักยภาพซ่อนเร้น” (MBA Coaching)

มหาวิทยาลัยสยาม ปฏิวัติการเรียนการสอนหลักสูตร Master of Business Administration หรือ MBA ให้ผู้เรียนก้าวสู่โลกของศักยภาพที่ซ่อนเร้นภายในตัวตน และก้าวสู่ผู้นำในองค์กรที่เข้าใจทุกบริบท…

highlight

  • มหาวิทยาลัยสยาม เตรียมปฏิวัติการเรียนการสอนใหม่ ดึงโค้ช จิมมี่ จาก Thailand Coaching Academy หรือ TCA ผุดหลักสูตร MBA Coaching สร้างโค้ชผู้นำต่อยอดสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืนจากภายในจิตใจ นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยผู้จบจะได้รับประกาศณียบัตร 2 ใบทั้งปริญญาโท และ โค้ชสากล

.สยาม ดึง TCA ผุดหลักสูตรพัฒนา “ศักยภาพซ่อนเร้น” (MBA Coaching)

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวานิช รองอธิการบดี และคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า ในต่างประเทศมีหลักสูตร โค้ชชิ่ง (Coaching) มานานแล้ว ซึ่งอุตสาหกรรมโค้ชชิ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

เนื่องจากสามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้ และความเข้าใจ ตนเอง และบุคลากรอื่น จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้ในภายรวมต่อทุกอุตสาหกรรม ทาง มหาวิทยาลัยายาม จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้าง และพัฒนาหลักสูตร การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” (MBA Coaching for Business Development) ขึ้นมา

MBA Coaching

เนื่องจากความผันผวนทางธุรกิจในวันนี้ผู้บริหารจึงต้องมีการปรับตัว ต้องมาเรียนรู้มากขึ้น การกลับมาเรียน MBA ครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนครอบคลุมด้านธุรกิจทั่ว ๆ ไปแล้ว และยังได้ศาสตร์ของการโค้ชชิ่งและได้รับการโค้ชตัวตนของตนเองให้ปรากฏความชัดเจนออกมาระหว่างเรียน

ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพตนเอง ธุรกิจ องค์กร และทีมงาน ที่พร้อมขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจนั้น ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MBA Coaching

“หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร และภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นผู้หารในส่วนงานบุคคล, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และโค้ชของผู้บริหาร ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทีมงาน เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว และขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของธุรกิจ”

การที่โค้ชจิมมี่ จาก TCA ได้เข้ามาร่วมกับเรา จะช่วยให้เราสามารถสร้างหลักสูตรที่ช่วยยกระดับความคิดความเข้าใจจากภายในตนเอง จนสามารถต่อยอดไปสู่การยกระดับความสำเร็จของธุรกิจได้ ซึ่งทาง TCA มีความพิเศษหลาย ๆ ด้านคือ มีประสบการณ์โค้ชผู้นำในองค์กรชั้นนำมาเป็นระยะเวลายาวนาน

และเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ดังนั้นผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศณียบัตรจาก Accredited Coaching Training Program (ACTP) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถที่จะทำเรื่องโค้ช ประเภทธุรกิจที่ปรึกษาต่าง ๆ ได้ด้วย

ด้าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสยามต้องการปฏิวัติการเรียนการสอนใหม่ การเปิดตัวหลักสูตรใหม่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนจากความสามารถที่ซ่อนเร้นของผู้เรียนเองออกมา และพัฒนาออกมาเป็นความชำนาญที่เป็นจุดเด่นของตนเองต่อไปในอนาคต

หลักสูตรนี้จะเน้นที่การเข้าใจในตัวของผู้เรียนเอง และเมื่อเข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ลึกซึ้ง แล้วพัฒนาเป็นแรงผลักดันต่อไปในการที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือหลักสูตรใหม่ ๆ มาเติมเต็ม ดังนั้นหลักสูตร MBA Coaching นี้ เราหวังว่าจะเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุด

ในการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จทั้งในชีวิต และธุรกิจ เพราะการประสบความสำเร็จในธุรกิจเพียงอย่างเดียวจะไม่ยั่งยืน ด้วยความเข้าใจว่าถึงเหตุผล ที่มาของปัญหา เข้าใจว่าทำไมจึงเกิดปัญหา จนสร้างสติในการหยั่งรู้ว่าคววรจะแก้ปัญหานั้น ๆ อย่างไร โดยในเบื่องต้น MBA Coaching 

จะเปิดรับนักศึกษาที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองเข้ามาเรียนในรุ่นแรกประมาณ 50 คน ก่อน หากมีกลุ่มผู้ที่สนใจความต้องการศึกาามากขึ้นก็จะพิจารณในการขยายต่อในอนาคต ขณะที่ค่าหน่วยกิจนั้นจากที่วางเอาไว้จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนบาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา 2 ปี

MBA Coaching

โดยผู้เรียนจะเข้ามาศึกษาในช่วงของ เสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้ไม่กระทบต่อการทำงานในช่วงวันปกติ ขณะที่ในการประเมสอนก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นวิชาการทางการบริหาร ที่มี MBA ปกติ และ MBA Coaching ที่เน้นการเข้าใจในตนเอง ซึ่งจะถูกประเมินจากโค้ชผู้สอนที่ผ่านการรับองจาก TCA 

นอกจากนี้ทาง มหาวิทยาลัยสยาม คาดหวังว่าจะสามารถต่อยอดให้ทางคณะอาจารย์ที่สอนให้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เข้าเรียน เพื่อสร้าง ครูให้เป็นโค้ชซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการศึกษาในภาพรวมต่อไปในอนาคต

MBA Coaching
โค้ชจิมมี่ คุณพจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท Jimi The Coach

ด้าน โค้ชจิมมี่ คุณพจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท Jimi The Coach กล่าวเสริมว่า อยากยกระดับศาสตร์นี้เข้าไปสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทย และเป็นโอกาสที่จะขยายศาสตร์การโค้ชให้ไปถึงคนไทยได้มากขึ้น ต้องการที่จะสร้างโค้ชมืออาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้

และประสบการณ์ในการโค้ชให้กับผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมากว่า 10 ปี ของกลุ่มบริษัท สู่ผู้นำองค์กรให้มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ดำรงตนอย่างแข็งแรง พร้อมนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุถึงเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายองค์กร รวมทั้งความมีจริยธรรมควบคู่กันไป หัวใจสำคัญของการเป็นโค้ชที่ดีจะต้องมีหลัก My Set 4 ข้อ ดังนี้

  • เปิดใจ รับฟังความจริงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น
  • เชื่อมั่นในศักยภาพของคนอื่น ว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเองทั้งที่เห็นตอนนี้ และยังไม่ได้เห็น ซ่อนอยู่ และให้วางใจว่าในทุกๆ คนถ้าปฎิบัติตัว หรือทำงานได้แค่นี้ในวันนี้ แปลว่าต้นทุน ณ ขณะนั้น ยังมีไม่เพียงพอ แต่ไม่ได้แปลว่ามีความสามารถเพียงแค่นั้น หากแต่ยังมีอีกที่ซ่อนอยู่ สรุปคือ ทุกคนทำดีที่สุดแล้ว เท่าที่มีศักยภาพอยู่ในขณะนั้น
  • ให้เชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในธุรกิจรูปแบบใด หรือส่วนงานใดก็ตาม
  • ลองช่วยเหลือ และพัฒนา แล้วยังทำไม่ได้ อย่าเรียกว่าล้มเหลว ให้ระลึกไว้เสมอว่า คือ เสียงสะท้อนกลับเพื่อให้เราปรับปรุง หรือเปลี่ยนวิธีแก้ไข เปลี่ยนวิธีทำใหม่ หรือทำซ้ำ ทำถี่ ๆ

ดังนั้น ถ้าจะเป็นโค้ชที่ดีจะต้องมีหลักความเชื่ออย่างน้อยๆ 4 ข้อนี้ก่อน แล้วที่เหลือจะเป็นทักษะ มาเรียนรู้ ทักษะที่หลัง” นี่คือเหตุผลทำไมจึงต้องมาเข้าร่วมเติมพลังให้ตนเองในหลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เพื่อที่จะผ่านกระบวนความรู้ความเข้าใจของศาสตร์ต่าง ๆ

ดึงศักยภาพตัวตนของเราออกมาสู่การคิดวิเคราะห์ความเป็น โค้ชมืออาชีพ โดยหลักสูตร MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ (MBA Coaching for Business Development) สามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี แต่สามารถจบได้ภายใน 1.5 ปี และสำหรับผู้ที่เคยเรียน TCA, ACTP สามารถจบได้ภายใน 1 ปี

MBA Coaching

และเมื่อจบหลักสูตรในโปรแกรมนี้จะได้ทั้ง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) และ ประกาศนียบัตรรับรอง (Certification) จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ในระดับ Accredited Coach Training Program (ACTP) อีกด้วย

ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโค้ชเพื่อการพัฒนาธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ผสมผสานศาสตร์ Coaching ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างความสำเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัว

และการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากกลุ่มบริษัท Jimi The Coach ที่จะมาเสริมสร้างประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน สู่การพัฒนาผู้นำในองค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาประเทศต่อไป

มาพบกับหนึ่งในเทรนด์อาชีพที่ท้าทายสู่วิถีชีวิตใหม่ เป็นผู้บริหารที่พัฒนาธุรกิจ และบุคลากรด้วยการโค้ช และ ที่ปรึกษาหรือโค้ชทางการพัฒนาผู้นำ และธุรกิจ รุ่นปฐมฤกษ์ (Founder Batch) เปิดเรียน พฤษภาคม 2564 โดยรับไม่เกิน 50 คน

MBA Coaching

“โดยหลักสูตร การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ (MBA Coaching for Business Development) นี้ จะเป็นหลักสูตรที่ Thailand Coaching Academy หรือ TCA จะทำงานร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น จะไม่ได้ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอื่น ๆ”

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ โทร.089 333 9999 และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก โทร.082 669 2953 หรือสอบถามที่ LINE @ JIMITCA

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.