สกสว. (TSRI) เปิดเวทีชี้แจงงบส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 68

TSRI

สกสว. (TSRI) เปิดเวทีชี้แจงงบส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 2568 หนุนศักยภาพประเทศ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ…

สกสว. (TSRI) เปิดเวทีชี้แจงงบส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 68 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สกสว. (Thailand Science Research and Innovation : TSRI) พร้อมเปิดเวทีชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน

ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.0016.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23

โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว.

ร่วมให้ข้อมูล เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่เป้าหมายการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ให้ตอบโจทย์พันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติต่าง ๆ

รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้าน ววน. ของหน่วยงานอันเป็นฐานของการพัฒนาประเทศ สามารถนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

TSRI

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.