แคท เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบ CAT Digital Farm หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสาร

แคท เดินหน้าโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนนวัตกรรมเกษตรครบวงจร CAT Digital Farm ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านหนองหญ้าข้าวนก  ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น…

แคท เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบ CAT Digital Farm หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสาร

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยว่า แคท มุ่งมั่นนำศักยภาพองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนสนับสนุนเกษตรกรก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนผ่านโครงการ แคท เพาะพันธุ์ดี

โดยล่าสุดโครงการฯ ได้เปิดตัวผลงานนวัตกรรมเกษตรครบวงจรในรูปแบบโซลูชัน CAT Digital Farm ด้วยแนวคิดเชื่อมโยงเกษตรดิจิทัล 3 มิติ ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และด้านการตลาด ความครบถ้วนของโซลูชันทั้ง 3 ระบบ ของ Digital  Farm ประกอบด้วย

  • ระบบแปลงเกษตรอัจฉริยะ (IoT Smart Farm) เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำ และความชื้นช่วยลดต้นทุนการผลิตในแปลงเกษตรโดยประหยัดเวลาและแรงงาน
  • ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิสาหกิจ (Farm Management) ยกระดับด้านการบริหารจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก ควบคุมปริมาณและประเภท ผลผลิตของสมาชิกให้ตรงความต้องการของตลาด ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองกับตลาดให้ผลผลิตได้ราคาดี และบริหารคลังสินค้า (Inventory) ได้รวดเร็วแม่นยำ   
  • ระบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)  โดยเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนเข้ากับตลาดออนไลน์  ได้แก่  iGet Mart, Thailand Post Mart รวมถึงเฟซบุ๊กเพจ “กลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก” ซึ่งจะเป็นการต่อยอดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งขยายความสามารถในการจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจฯ นอกเหนือจากตลาดหลักคือห้างสรรพสินค้า ตลาดชุมชนต่าง ๆ  

CAT

นอกจากนี้ ระบบ Digital Farm ได้เชื่อมกับระบบ QR Trace มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ มกอช.เพื่อแสดงต้นกำเนิดสินค้าและรับรองว่าเป็นสินค้าปลอดภัยได้ซึ่งช่วยให้สินค้าของชุมชน เพิ่มความสามารถแข่งขันทางการค้า และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ที่ปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และอาหารเป็นอย่างมาก Digital Farm ต้นแบบโซลูชันเกษตรดิจิทัลครบวงจร สำหรับโครงการ แคท เพาะพันธุ์ดี นำมาทดลองใช้งานเป็นแห่งแรก ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก จ.ขอนแก่น   

CAT

ออกแบบ และพัฒนาโดยทีมงานของ แคท ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนวัตกรรมแพลตฟอร์มสำหรับวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ของเกษตรชุมชนได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากการผลิตที่มี ประสิทธิภาพไปจนถึงในการนำสินค้าสู่ผู้บริโภคในทุกตลาดอันจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน

และแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน  โดยในอนาคตโครงการ แคท เพาะพันธุ์ดี มีแผนพัฒนาโมเดลต้นแบบนี้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และส่งมอบระบบ Digital Farm ให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 จ.พิจิตร  วิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จ.เชียงราย

การส่งมอบระบบดิจิทัลฟาร์มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นกิจกรรมหลักที่โครงการ แคท เพาะพันธุ์ดี มุ่งมั่นดำเนินการมาตลอด เพื่อนำศักยภาพในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลซึ่งเป็นจุดแข็งของ แคท มาสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer

CAT

และอีกหนึ่งความตั้งใจคือการช่วยแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพหลักของประเทศ ให้มีเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีทำให้สามารถพัฒนาผลผลิตได้ทั้งคุณภาพ และปริมาณ รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์บน eMarket place

เพื่อโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก แคท เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีพัฒนาเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรไทย และพร้อมนำจุดแข็งของหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบดิจิทัลฟาร์มเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรไทย      

CAT

นับเป็นผลงานจากการสานต่อและผนึกกำลังความร่วมมืออย่างจริงจังของหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น อบต.หนองแวง) พร้อมทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ศูนย์วิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และน้ำแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิโคคา โคล่า ศูนย์มีชัยบ้านไผ่ ชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ (ศพก., กลุ่ม Young Smart Farmer )  โดยทุกฝ่ายมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น  และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสมาร์ตซิตี้ขอนแก่น  ซึ่งนับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตื่นตัวก้าวหน้าด้านเมืองอัจฉริยะระดับต้น ๆ ของประเทศ

CAT

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.