Dassault Systèmes หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้น้ำรักษาทรัพยากรอย่างฉลาด

Dassault Systèmes

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) เปิดตัวแคมเปญ “น้ำเพื่อชีวิต” หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้น้ำอย่างฉลาด โดยใช้นวัตกรรม 3DEXPERIENCE Lab ส่งเสริมโครงการให้ความรู้…

highlight

  • แคมเปญใหม่ภายใต้โครงการ “The Only Progress is Human” เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเอ็น โดยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในการใช้โลกเสมือนจริงเพื่อลดผลกระทบจากการใช้น้ำ
  • แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ช่วยบริษัทต่าง ๆ ประเมินและปรับปรุงการใช้น้ำ รวมถึงสนับสนุนแนวคิดลดการใช้น้ำ โดยเร่งการสร้างนวัตกรรมร่วมกับ 3DEXPERIENCE Lab พร้อมส่งเสริมโครงการให้ความรู้
  • ลูกค้าที่ตั้งเป้าดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะต้องประเมินและจำลองการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้า

Dassault Systèmes หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้น้ำรักษาทรัพยากรอย่างฉลาด

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ เปิดตัวแคมเปญ น้ำเพื่อชีวิต (Water for Life) ภายใต้โครงการ The Only Progress is Human เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้โลกเสมือนจริง

Dassault Systèmes

เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน Water for Life เป็นการผสานรวมแนวคิดเรื่องน้ำและการอุปโภคบริโภค เพื่อสำรวจความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมในการใช้และรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของโลกอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ขณะที่โลกของเรากำลังประสบปัญหาการใช้น้ำมากเกินความพอดี 

แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายที่ 6 เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดสรรทรัพยากรน้ำ และสุขอนามัยสำหรับทุกคนด้วยแนวทางการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

ภายใต้แคมเปญ Water for Life แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายดังกล่าวใน 3 แง่มุม ได้แก่ การตรวจวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพ การคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม และการให้ความรู้  โดยขั้นแรก บริษัทฯ จะผลักดันการใช้แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจวัด และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Footprint) ขององค์กรธุรกิจ โดยจะจัดหาโซลูชั่นภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์ที่นำเสนอ

รวมถึงผลกระทบของตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลาย และในอนาคต จะมีการให้คำแนะนำโดยระบบ AI ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

Dassault Systèmes

นอกจากนี้ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ยังสนับสนุนแนวคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำ (Water Handprint) ผ่านทาง 3DEXPERIENCE Lab โดยมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

เช่น กรณีของ EEL Energy ซึ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมที่จำเป็นเพื่อลดการใช้น้ำ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) จากทั่วโลก เช่น OceanHub Africa

สุดท้าย บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องปัญหาสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับน้ำ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่สำคัญนี้ เช่น โครงการ Mission Ocean ในฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ (La Fondation Dassault Systèmes)

Dassault Systèmes
เบอร์นาร์ด ชาร์แลส รองประธานและซีอีโอ ของ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์

เบอร์นาร์ด ชาร์แลส รองประธานและซีอีโอ ของ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ กล่าวว่า ทั่วโลกกำลังตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม  ภาคอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการของสหประชาชาติ

เกี่ยวกับการจัดการน้ำ นอกจากนี้โลกเสมือนจริง (Virtual Universe) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราคิดค้น ออกแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ในอนาคต โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่เรานำเสนอจะทำให้เราครองอันดับหนึ่งของโลก ในฐานะพาร์ทเนอร์สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

Dassault Systèmes

น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต แต่การใช้น้ำซึ่งมีปริมาณที่มากเกินไปสำหรับการผลิตสินค้าและการให้บริการแก่ผู้คนทั่วโลกในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อทรัพยากรน้ำ โดยปัจจุบัน กว่า 40% ของประชากรโลกกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สหประชาชาติได้ประกาศแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำสำหรับช่วงปี 2561-2571 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน แคมเปญ Water for Life สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งยังสอดรับกับความมุ่งมั่นของ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ในการดำเนินการตามเป้าหมาย

ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม Science Based Targets initiative อีกทั้งบริษัทฯ ยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures หรือ TCFD) อีกด้วย

แคมเปญ Water for Life ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวิดีโอที่นำเสนอโดย เบอร์นาร์ด ชาร์แลส พร้อมด้วย ไมค์ ฮอร์น ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสำรวจ และนักผจญภัย ซึ่งมีความสนใจ และความมุ่งมั่นในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเช่นเดียวกัน

Dassault Systèmes
ไมค์ ฮอร์น ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสำรวจ และนักผจญภัย

ไมค์ ฮอร์น กล่าวว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ ผมได้พบเห็นกิจกรรมต่า งๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม และโลกของเรา ดังนั้นเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องปกป้องดูแลธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับมนุษย์เรา 

 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่สหประชาชาติ NGOs และนักการเมืองมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังรวมถึง ผู้นำภาคอุตสาหกรรมอย่าง เบอร์นาร์ด ชาร์แลส ซีอีโอ ของ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ที่ได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวอีกด้วย

โครงการ The Only Progress is Human ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการใช้โลกเสมือนจริง (Virtual World) เพื่อเก็บรวบรวม และกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้

พร้อมทั้งผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โครงการนี้นำเสนอ10 แคมเปญ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการประยุกต์ใช้งานระบบ Virtual Twin เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นหลัก และความท้าทายที่เกี่ยวข้องในแต่ละแคมเปญ

โดยแคมเปญแรกมุ่งเน้นไปยังความท้าทายที่เกี่ยวกับการใช้โลกเสมือนจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยมีการนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทางด้านภาพ และเสียงดนตรี ซึ่งเรียกว่า Virtual Harmony โดยมีการใช้เทคโนโลยี 3Dvarius รวมไปถึงไวโอลินไฟฟ้าตัวแรกที่สร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้โซลูชั่น ของ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.