DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วม กับ Senate

ผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน (Senate) ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต…

DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วม กับ Senate

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ (DGA) โดย ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา

เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย สุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

DGA

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ การบูรณาการและการมีส่วนร่วมต่างๆ ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในงานดังกล่าว ดีจีเอ ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ

เช่น ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิในเว็บไซต์ bizportal.go.th แอปพลิเคชัน CitizenInfo (ซิติเซ่นอินโฟ) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐได้อย่างง่ายดาย และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ กัฟเวิร์นเมนต์ สมาร์ตคีออสก์ (Government Smart Kiosk)

ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม, การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), เช็คเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ร่วมออกบูธนิทรรศการ

DGA

เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจทางด้านรัฐบาลดิจิทัลแก่ข้าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงให้บริการด้านดิจิทัลภาครัฐแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการภาครัฐ แบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สำหรับ ดีจีเอ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้มุ่งพัฒนาระบบ และบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

DGA

 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dga.or.th

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.