Fortinet ขยายเวลาหลักสูตร NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเองฟรี!!!

ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) ขยายเวลาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเองฟรี!!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม…

Fortinet ขยายเวลาหลักสูตร NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเองฟรี!!!

ฟอร์ติเน็ต ประกาศความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงอันครบถ้วนที่ผู้เข้าอบรมสามารถจัดเวลา และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีที่แล้ว ตั้งเป้าขยายเวลาการอบรมฟรีพร้อมเสริมวิชาใหม่ ๆ เพิ่มเติมตลอดปีพ.ศ. 2564 นี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้หลากหลาย

โครงการฝึกอบรมฟรีของฟอร์ติเน็ตจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

Fortinet

เข้าถึงหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกมากกว่า 30 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย : หลักสูตรเหล่านี้รวมถึงการอบรมหัวข้อในต่าง ๆ ตั้งแต่ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระบบเอสดีแวน (Secure SD-WAN) การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบอุตสาหกรรม (Operational Technology: OT)

ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์บนคลาวด์ โดยคาดว่าจะมีหลักสูตรใหม่ ๆ เสริมเพิ่มเข้ามาตลอดทั้งปีพ.ศ. 2564 นี้  นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการลงมือทำจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าให้รับชมได้ตามต้องการแบบออนดีมานด์

เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ NSE Certification : หลักสูตรฟรีส่วนใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เป็นทางการของ ฟอร์ติเน็ต NSE Certification Program เช่นกัน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟอร์ติเน็ตออกใบเกียรติบัตรรับรองคุณสมบัติ สำหรับการอบรมทั้ง 8 ระดับ และได้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมมาแล้วมากกว่าห้าแสนใบ

ได้รับหน่วยกิตวิชาชีพต่อเนื่อง : ฟอร์ติเน็ต ได้ร่วมมือกับ (ISC)2 อันเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นให้การศึกษาด้านปลอดภัยสารสนเทศ จึงเอื้อให้บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการฝึกอบรมฟรีนี้ ซึ่งรวมถึงวิชาการฝึกอบรมที่ NSE สามารถรับหน่วยกิตการศึกษาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Education: CPE)

สำหรับการสอบเพื่อรับใบรับรองของ Certified Information System Security Professional (CISSP) และ (ISC)2 ตามข้อกำหนดต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับ 1 หน่วยกิตต่อทุกๆ 1 ชั่วโมงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม NSE Training Institute กับฟอร์ติเน็ต

Fortinet

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้พนักงานจำนวนมากมายทั่วโลกจำเป็นต้องปฏิบัติงานจากที่บ้านมากขึ้น องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญแก่การทำให้ระบบเครือข่ายปลายทางและผู้ใช้งานปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์

แต่ในขณะเดียวกันองค์กรยังประสบปัญหาเรื่องทักษะและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากภายนอกองค์กร ฟอร์ติเน็ต จึงได้เปิด หลักสูตร Network Security Expert (NSE) Training Institute อันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามเวลาที่ตนเองสะดวก

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพด้านไอทีและความปลอดภัยได้ทบทวนความรู้ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้สูงมากยิ่งขึ้น   ซึ่งนับตั้งแต่ได้เปิดหลักสูตรดังกล่าว

พบว่าได้รับความสนใจอย่างมากและมีการลงทะเบียนมากกว่า 800,000 คนตลอดทั้งปี ที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น ฟอร์ติเน็ตเห็นแนวโน้มยอดการลงทะเบียนในปีพ.ศ. 2564 นี้ที่สูงมากยิ่งขึ้น สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม NSE Certification Program ระดับ 1-3 รวมถึงระดับกลาง 4-6 ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิค และระดับ 7-8 สำหรับการอบรมในขั้นสูง

นอกจากนี้ การให้ความรู้และตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานแก่บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรจำนวนมาก ฟอร์ติเน็ต จึงจัดบริการการอบรมให้ความรู้ และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Awareness and Training service) ฟรี

ซึ่งบริการนี้อิงการฝึกอบรม NSE ระดับ 1 และได้รวมความรู้ด้านเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลระบบไว้เรียบร้อย จึงทำให้บริการนี้ช่วยให้องค์กรเริ่มต้นจัดหาโปรแกรมที่สร้างความตระหนักถึง และสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งองค์กรให้กับพนักงานทุกคนได้อย่างง่าย ๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย

Fortinet

สร้างผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์แห่งอนาคตที่หลากหลาย และครอบคลุมมากขึ้น

NSE Training Institute เป็นพันธมิตรกับผู้นำระดับโลก รวมถึง World Economic Forum สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่งในการจัดการฝึกอบรมทางไซเบอร์ให้กับกลุ่มนักศึกษา ผู้สูงวัย สตรี ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชนด้อยโอกาสต่าง ๆ

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือที่เกื้อกูลและแข็งแกร่งกับภาครัฐ เอกชนและพันธมิตรในโครงการ NSE Training Institute ช่วยให้ฟอร์ติเน็ตสามารถลดช่องว่างทักษะได้โดยการเพิ่มการเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรม NSE ที่ได้รับรางวัลแห่งนี้ได้

ร็อบ ราช้อต รองประธาน ฝ่าย Global Training & Technical Field Enablement ของ ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า ด้วยยอดการลงทะเบียนมากกว่า 800,000 ท่านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฟรีของเราในปีพ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการฝึกอบรม NSE ของ ฟอร์ติเน็ต สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้เชี่ยวชาญ

ด้านความปลอดภัยในทุกระดับได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ฟอร์ติเน็ตจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่ายด้วยตนเองทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าเราจะเห็นช่องว่างทักษะที่ลดน้อยลง ด้วยระบบนิเวศของผู้ให้บริการฝึกอบรมด้านวิชาการ

และเชิงพาณิชย์ตลอดจนความร่วมมือของรัฐบาล และองค์กรเอ็นจีโอ เราจะยังคงช่วยสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย รอบรู้ให้แก่อุตสาหกรรมต่อไป

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรการฝึกอบรมฟรีของฟอร์ติเน็ตได้ ที่นี่

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.