สดช. ผนึก กสทช. CAT AIS และ TRUE เปิดตัวบริการ Smart Sign On เพื่อใช้งาน Free Wi-Fi

สดช. ผนึก กสทช. (NBTC), แคท (CAT), เอไอเอส (AIS) และ ทรู (TRUE) เปิดตัวบริการ Smart Sign On เพื่อใช้งาน Free Wi-Fi จากผู้ให้บริการทุกราย…

สดช. ผนึก กสทช. CAT AIS และ TRUE เปิดตัวบริการ Smart Sign On เพื่อใช้งาน Free WiFi

วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สคช.) กล่าวว่า โครงการ Smart Sign On เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากเพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเท่าเทียม

ในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม จึงมุ่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตมาเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ช่วยกระจาย โอกาสในการสร้างเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการผลักดันการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0

CAT
วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สคช.)

“โครงการที่จัดทำขึ้นนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนแล้ว ยังมีอีกมิติหนึ่งคือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการผลักดัน และสร้างสิ่งดี ๆ ซึ่งจะเป็นพล้งในการขับเคลื่อนสังดม และประเทศชาติไปสู่อนาคตได้อย่างเข้มแข็ง และก่อให้เกิดความภูมิใจในการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมร่วมกัน”

การริเริ่มจัดทำโครกร Smart Sign On เกิดจากความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดให้มี ระบบตวจสอบสิทธิ์การข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง รวมทั้งบูรณาการร่วมกับโครงการบริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ

 

ซึ่งผู้ใช้บริการลทะเบียนเพียงครั้งเดียว แต่จะสามารถใช้บริการ Free WiFi ได้จากผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วมโครงกร เช่น โครงการ Smart City จังหวัดภูเก็ต โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนรวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะขอผู้ให้บริการภาคเอกชน

โดยประชาชนทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ใช้งานใหม่ และผู้ใช้งานรายเดิมสามารถข้าใช้งน Free WiFi นี้ได้ในชื่อบริการ @TH WiFi ด้วย Username และ Password เดียวกันทั้งในรูปแบบ Web Portal และ Mobile Application

CAT

“การจัดทำโครการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำ โดยเฉพาะ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ที่ร่วมบูรณาการในการพัฒนาการให้บริการระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Smart Sign Oท) ได้เป็นผลสำเร็จ โดยในขณะนี้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวสามารถใช้งานได้แล้วที่จุดให้บริกรอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สรารณะที่กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน อาทิ สถานศึกษาสถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ” วรรณพร กล่าว

CAT

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.