NIA และ กกพ. เปิดตัว “10 นวัตกรเล็กพริกขี้หนูด้านการจัดการขยะของไทย” จากเยาวชน

NIA

เอ็นไอเอ (NIA) และ กกพ. เปิดตัว “10 นวัตกรเล็กพริกขี้หนูด้านการจัดการขยะของไทย” รุกผลักดันศักยภาพเยาวชนสู่นักการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าระดับมือโปร…

highlight

  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเวทีกิจกรรมสนามนักปฏิบัติการตัวจริง “10 INNOVATIONS LAUNCHED” ผู้สร้างอนาคตการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ในโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ถ่ายทอดไอเดียของบรรดาเด็ก และเยาวชนว่าที่ นวัตกรรุ่นใหม่เจ้าของ 10 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ที่พร้อมเปลี่ยนปัญหาขยะในประเทศไทยให้มีมูลค่ายิ่งกว่าทองคำ พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษ เนรมิตนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะโดยเยาวชนไทย ณ โถง ชั้น 1 หน้าห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564

NIA และ กกพ. เปิดตัว “10 นวัตกรเล็กพริกขี้หนูด้านการจัดการขยะของไทย” จากเยาวชน

NIA
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ กล่าวว่า เอ็นไอเอ มีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงาน สำนักงาน กกพ. ในการพัฒนาเยาวชนของไทยให้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดได้

ที่ผ่านมา เอ็นไอเอ มุ่งเน้นการทำงานที่ครอบคลุมการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติอย่างรอบด้าน เพื่อตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในอนาคตของโลกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาองค์ประกอบสำคัญ 5 มิติ ได้แก่ 

  1. ผู้ประกอบการนวัตกรรม
  2. วิสาหกิจ และองค์กรนวัตกรรม
  3. ตลาดทุน และการลงทุน
  4. นวัตกร และงานแห่งอนาคต
  5. ตลาด และอัตลักษณ์นวัตกรรมของชาติ

และ เยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่ เอ็นไอเอ ให้ความสำคัญในการออกแบบกระบวนการเพื่อพัฒนาแนวคิดและศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เติบโตไปเป็นวัตกรที่สามารถยกระดับนวัตกรรมไทยไปสู่ในเวทีโลก

โดยโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้านี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เอ็นไอเอ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเยาวชน ซึ่งเรามองว่าบทบาทในการสนับสนุนของ เอ็นไอเอ นั้น ไม่ใช่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดโครงการหรือผู้ผลักดันน้อง ๆ แต่เพียงคนเดียว

แต่เราเป็นสะพานเชื่อม (System Integrator) เชื่อมโยงคน หน่วยงานหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของประเทศ ให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบการทำงานด้านนวัตกรรมอย่างครบวงจร ดังนั้น ความสำเร็จที่ทุกคนได้เห็นในกิจกรรมสนามนักปฏิบัติการ

ตัวจริง 10 INNOVATIONS LAUNCHED พระเอกของงานจะไม่ใช่เพียง สำนักงาน กกพ. หรือ เอ็นไอเอ แต่คือการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่เชื่อมโยงเข้ามาตลอดปีกว่าๆ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม

กิจกรรมสนามนักปฏิบัติการตัวจริง 10 INNOVATIONS LAUNCHED โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้านี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพผลงานของน้อง ๆ นักเรียนเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานนวัตกรรมดีเด่นทั้ง 10 ทีม แล้ว

ยังถือเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่ประเทศไทยจะได้เริ่มมีการปลูกฝังการเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมในทุกโรงเรียน สร้างฐานการสร้างเยาวชนให้เติบโตแบบสร้างสรรค์ รวมทั้งเครือข่ายที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ก็จะพัฒนาให้เข้มแข็ง และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ระบบนวัตกรรมที่ยั่งยืน

และนอกจากจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste to Energy) ในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 50 แห่ง และผู้ที่เข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งส่งผลในการสร้างความตระหนัก

และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นจุดสำคัญที่สร้างแรงกระเพื่อมไปยังสังคมให้เกิดการตื่นตัวเรื่องพลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

Affordable and Clean Energy

NIA
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กล่าวว่า โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่สามารถส่งเสริมภารกิจสำคัญของ กกพ. ได้เป็นอย่างดี

โดยอาศัยความร่วมมือกันที่เข้มแข็งระหว่าง สำนักงาน กกพ. และ เอ็นไอเอ ในการออกแบบ และผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในโครงการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ ชัดเจนและนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับหลักการการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ในหัวข้อ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) ตามแนวทาง Sustainable Develop Goals ข้อ 7 (SDG#7) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยมีหลักการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ระดับในกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป นั่นคือ

  • Awareness : การสร้างความตระหนัก หรือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดและทำประโยชน์ด้านพลังงานผ่านการเรียนรู้ตัวอย่างการสร้างสรรค์
  • Educate : การสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste to Energy) ตลอดเส้นทางการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การขนส่ง และการผลิต
  • Action : การสร้างการมีส่วนร่วมในการคิด และลงมือทำ เพื่อการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด การสร้างสังคมนักปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่สนุก และวัดผลสำเร็จได้ ที่กระตุ้นให้เกิดการลงมือสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการจัดการ ที่สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสังคม

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงาน กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน .. 2550

มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

โดยโครงการฯ จัดตั้งขึ้นภายใต้แคมเปญ Clean Energy for Life หรือ พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน แม้อาจดูเป็นประโยคสั้น ๆ แต่สร้างผลกระทบไม่น้อย เพราะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการผลิต

และการหมุนเวียนใช้พลังงานสะอาดได้อย่างยั่งยืน เกิดพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา คิดค้นพัฒนา รวมถึงร่วมกันจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์

ดังจะเห็นได้จาก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานจากขยะ (Waste to Energy) ถูกนำมาเป็นสาระสำคัญในการเรียนรู้สำหรับน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 10,000 คน จาก 50 โรงเรียน ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะประเภทต่าง ๆ

ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง ทั้งการจัดการขยะหรือวัตถุดิบต้นทาง การขนส่งการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและชุมชน ทำให้สามารถมองรอบตัว โรงเรียน ชุมชน และคิดค้นนวัตกรรมหรือวิธีการในแบบของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่านี้ได้ตั้งแต่การจัดการขยะ การคัดแยกขยะ

การรวบรวม การขนส่ง ตลอดจนถึงการจัดการดูแลการใช้พลังงาน จนสามารถคิดค้นโครงการที่น่าสนใจนำมาประกวดแข่งขัน และแลกเปลี่ยนแนวคิดกันได้ตั้งแต่รอบ EDTRICITY (เอ็ดทริซิตี้) ในโรงเรียน มาสู่รอบ ELECTRIC FIELD คือการแข่งขันรอบศูนย์มหาวิทยาลัย 5 สายแข่งขัน

ผ่านเข้ามาสู่ค่ายพัฒนาผลงาน ELECATHON (อิเล็คคาธอน) และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องสู่กิจกรรมเวทีคุยโวลท์ VOLTAGE STAGE และผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานนวัตกรรมดีเด่น 10 ทีม ที่นำมาจัดแสดงในกิจกรรมสนามนักปฏิบัติการตัวจริง 10 INNOVATIONS LAUNCHED ในวันนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการตระหนักรู้และเรียนรู้ และนำไปสู่การลงมือทำ เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอีกมากมายในการร่วมสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง

อันจะก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งก่อให้เกิดผลงานนวัตกรรมด้านการจัดการขยะสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าฝีมือเยาวชนที่เป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการผลิต และใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ จาก 10 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ยังมีการประกาศผล 5 ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า ที่จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ดังนี้ ทีม Heavycrazywaste จากโรงเรียนบ้านไผ่ ทีมฟูริน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ทีมสร้างพลังงานโดยใช้ความร้อน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ทีม Bajaangs (บ๊ะจ่าง) จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และทีม save the world ากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒

ทั้งนี้ สนามนักปฏิบัติการตัวจริง 10 INNOVATIONS LAUNCHED นี้ ทุกคนจะได้รับพลังความคิดสร้างสรรค์จากว่าที่ นวัตกรรุ่นใหม่ ผ่านการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม 10 ทีมสุดท้ายของโครงการฯ ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ซึ่งแต่ละผลงานล้วนกลั่นกรองจากความเข้าใจในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะตลอดเส้นทางการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การขนส่ง และการผลิต รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการคิดนวัตกรรม และทำประโยชน์ด้านพลังงานเพื่อร่วมเป็นแรงผลักดันให้สังคมก้าวหน้า ในการส่งเสริมการผลิ ตและการหมุนเวียนใช้พลังงานสะอาดได้ยั่งยืน

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand/ หรือเว็บไซต์ https://electricplayground.nia.or.th/

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.