NIA สานต่อโครงการ “เอ็นไอเออะคาเดมี่” เดินหน้าสร้างนวัตกร…ผู้สร้างนวัตกรรม

NIA

เอ็นไอเอ (NIA) สานต่อโครงการ “เอ็นไอเออะคาเดมี่” เปิดแคมเปญใหม่ชวนคนไทยร่วมเป็นเครือข่ายนวัตกร…ผู้สร้างนวัตกรรม…

highlight

  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ฉลอง 3 ปีแห่งความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “INNOVATOR TRIBE: เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม” เพื่อมุ่งสร้างกลุ่มคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่นิยมการใช้ชีวิตและสร้างแนวทางการทำงานในรูปแบบที่แตกต่าง มีความพร้อมในการแสวงหาและสรรค์สร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและกระบวนการทางสังคมที่ไร้กรอบจำกัด

NIA สานต่อโครงการ “เอ็นไอเอ อะคาเดมี่” เดินหน้าสร้างนวัตกร…ผู้สร้างนวัตกรรม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  กล่าวว่า nia academy จัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้จริง การทำงานจึงมุ่งพัฒนาเครื่องมือที่เป็นแนวทางการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

และการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงได้ จากการทำงานที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยทั้งกลุ่มเยาวชนและสตาร์ทอัพ/ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

NIA

ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรม และทักษะทางสังคมที่ส่งเสริมความเป็นนวัตกรอย่างเข้มข้น จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบคิด และการลงมือปฏิบัติที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกทั้งด้านการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมใหม่ทางความคิด และเกิดการพัฒนาธุรกิจและนโยบายนวัตกรรมระดับประเทศได้

ปัจจุบันการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมระดับสากลให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ที่อยู่ในภาคการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น หากอนาคตสามารถสร้างกำลังคนที่เป็นอาชีพใหม่คือ อาชีพนวัตกร ได้โดยตรง และเป็นคนจากหลากหลายความสามารถน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ และขับเคลื่อนประเทศไปได้อย่างก้าวกระโดด

NIA
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ดังนั้น ก้าวต่อไปของสถาบันฯ จึงมุ่งสร้างคนให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด INNOVATOR TRIBE : เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่ในคนทุกคน โดย TRIBE มีที่มาจาก TThinkering คิดต่าง และแสวงหาแนวทางใหม่ในการเปลี่ยนแปลง

RResilience ยืดหยุ่น ปรับตัว หาทางออก และโอกาสใหม่ได้ก่อนใคร IInsight เข้าถึงความต้องการกลุ่มเป้าหมาย สร้างงานด้วยความเข้าใจและใส่ใจเสมอ BBridging สร้างสะพานเชื่อมโยงงานและผู้คน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน และ EEntrepreneurship มีความเป็นผู้ประกอบการ ลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ธุรกิจเติบโต

NIA

ซึ่งจะเห็นว่าผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีคุณสมบัติความเป็น TRIBE ครบทุกด้าน แต่จะมีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เช่น ระบบการเรียนรู้ พื้นที่ในการลงมือทำจริง

และการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนเครือข่ายทั้งด้านนโยบาย เทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันฯ มุ่งดำเนินการสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

ด้าน ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม กล่าวว่า จากการประเมินผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระบุชัดเจนว่า 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น STEAM4INNOVATOR (สำหรับเยาวชน) SPACEF (สำหรับผู้ประกอบการ/สตาร์ทอัพ) IDE to IPO (สำหรับองค์กร) PPCIL (สำหรับผู้บริหาร) ฯลฯ สามารถสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายได้ถึง 5 ระดับ

ตั้งแต่การจุดประกายความคิด การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม การเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนางาน การสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง และการสร้างผลกระทบต่อเนื่องสู่สังคม และชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพแล้วทั้งสิ้นกว่า 75,000 คนในทุกระดับทั่วประเทศ

NIA
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรม

เกิดธุรกิจใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมากกว่า 900 องค์กร เกิดแนวคิดใหม่ด้านนโยบายนวัตกรรมสาธารณะและการพัฒนาเมืองโดยบุคลากรที่มาร่วมในหลักสูตร 222 องค์กร และเกิดเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมกันยกระดับความสามารถให้กับสตาร์ทอัพ/ผู้ประกอบการไทยรวมกว่า 200 องค์กร

“ปัจจุบันสถาบันฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในกลุ่มคนที่หลากหลายผ่าน 10 ชุดเครื่องมือ (5 เครื่องมือพัฒนาศักยภาพ 2 เครื่องมือประเมิน และกำหนดมาตรฐาน และ 3 ทรัพยากรสนับสนุน ซึ่งจะถูกหยิบมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับความสามารถ และเป้าหมาย

NIA

โดยกลุ่มแรกคือ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ (New Generation) ที่ต้องเริ่มสร้างคุณลักษณะนวัตกรให้ตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อเติบโตเป็น TRIBE ในอนาคต ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจไปจนถึงการสร้างกระบวนการคิด และการส่งเสริมการทำธุรกิจจริง

โดยมุ่งพัฒนากระบวนการ STEAM4INNOVATOR เพื่อฝึกสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย สร้างฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจ และต่อยอดการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริงให้กับน้อง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย และกลุ่มที่เพิ่งจบกำลังหางานทำ (1st Jobber)

NIA

ด้วยกระบวนการฝึกทำงานกับสตาร์ทอัพ/ผู้ประกอบการพี่เลี้ยง รับโจทย์จริง ทำงานจริง และต้องส่งมอบนวัตกรรมจริงให้กับบริษัท ซึ่งนับเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมถึงการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพในรั้วมหาวิทยาลัยภายใต้ Startup Thailand Leagueดร.กริชผกา กล่าว

กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ใหญ่ทั้งสตาร์ทอัพ/ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) องค์กร (Enterprise) และผู้บริหาร (Executive) โดยจะพัฒนาเครื่องมือในการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มทักษะความเป็น TRIBE ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะนวัตกรทั้ง 5 ด้าน สร้างจุดเปลี่ยนให้กับองค์กรด้วยโจทย์ท้าทายใหม่ ๆ

NIA

และการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปกำหนดทิศทางใหม่ที่สร้างมูลค่าใหม่ที่สูงขึ้นให้กับองค์กรได้จริง การพัฒนากำลังคนกลุ่มนี้จึงต้องเข้มข้นมากและเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาและพันธมิตรต่างๆ เข้ามาสนับสนุน อีกทั้งมีโปรแกรมที่ลงลึกรายสาขาอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าถึงบริบทจริงและข้อมูลสำคัญในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม

สำหรับในระดับผู้บริหารจะมีการใช้เครื่องมือที่มุ่งเน้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ได้เรียนรู้ใกล้ชิดกับผู้มีบทบาทระดับนโยบายของประเทศเพื่อเข้าใจบริบทจริงของการทำงาน ต้องเรียนรู้เครื่องมือการออกแบบนโยบาย และการคาดการณ์อนาคต

NIA

เพื่อกำหนดโจทย์ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปผลักดันใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ หากสนใจศึกษาเครื่องมือต่างๆ และโปรแกรมพัฒนาศักยภาพที่เหมาะกับท่านเพื่อมาเป็น TRIBE ด้วยกัน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.