NT เปิดตัวโลโก้องค์กร สะท้อนบุคลิกการสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

NT

เอ็นที (NT) เปิดตัว โลโก้องค์กร สะท้อนบุคลิกการสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตอกย้ำการมุ่งสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน…

highlight

  • เอ็นที เปิดตัวโลโก้ เผยมุมมองภาพลักษณ์แบรนด์ที่ตอบโจทย์ของการเป็นองค์กรแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม พร้อมส่งแท็กไลน์ Next, through Technology ตอกย้ำการมุ่งสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

NT เปิดตัวโลโก้องค์กร สะท้อนบุคลิกการสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

NT

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า ภายหลังจากการควบรวมรัฐวิสาหกิจ CAT และ TOT เพื่อตั้งเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 มาวันนี้ เอ็นที พร้อมเปิดตัวโลโก้ และแท็กไลน์สู่สาธารณชนเพื่อสื่อให้เห็นถึงการเป็น

องค์กรแห่งชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคมที่ทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพและเติมเต็มทุกความต้องการ

NT

สำหรับที่มาของโลโก้ เอ็นที นั้นมาจากอักษรย่อชื่อภาษาอังกฤษ National Telecom พร้อมกับเลือกใช้
ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่มีลักษณะโค้งมนเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมิตรและความทันสมัย และสอดรับไปกับ Vital Sign สัญลักษณ์สีเหลืองที่สื่อถึงคลื่นสัญญาณดิจิทัล ซึ่งสะท้อนความเป็นปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคม

ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน โดยนำเส้น (Single Sign) และจุด (Dot Sign) มาเรียงเป็น 10101 ซึ่งเป็นเลขฐานสองที่รวมแล้วได้ 21 แฝงนัยว่าเป็นปี ค.ศ. ที่ก่อตั้ง เอ็นที และกำหนดให้สีเหลืองเป็นสีประจำองค์กร เพื่อสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

NT

ทั้งนี้ในส่วนของแท็กไลน์ประจำองค์กรนั้น เกิดจากความเชื่อที่ว่า ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดีจิทัล และโทรคมนาคม คือการยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืน และด้วยพันธกิจของ เอ็นที คือการ สนับสนุน นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาประเทศ

สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม และ สาน ความร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรม ผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายที่ครอบคลุม จึงสามารถนำมาสรุปเป็นแทกไลน์สั้น ๆ ได้ว่า สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี หรือ Next, through Technology

“ตลอดระยะของการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่มีวิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสาร และดิจิทัลให้กับประเทศ ทำให้ผมตระหนักว่าการสร้าง
แบรนด์ เอ็นที ให้เป็นที่รู้จักในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสร้างองค์ประกอบเกี่ยวกับโลโก้หรือภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น

เราจึงได้ดำเนินการถ่ายทอด แบรนด์ดีเอ็นเอ I AM NT ซึ่งประกอบด้วย Innovation Agility Momentum Nationoriented และ Trust ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดแนวคิดที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพร้อมที่จะก้าวพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

NT
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวิสัยทัศน์ หรือ VISION ของ เอ็นที ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อน และยกระดับการสื่อสาร และดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายสำคัญคือ เอ็นที จะเป็นองค์กรที่ยกระดับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคม

พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับชุมชน และสังคม ทุกระดับอย่างเท่าเทียม แน่นอนว่า ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดิทัลและโทรคมนาคม คือการยกระดับคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เอ็นที จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ Mission หรือพันธกิจที่แน่วแน่

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความมั่นคงด้านการสื่อสาร และดิจิทัลให้กับประเทศ เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และขับเคลื่อนธุรกิจ โดยสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่ต้องแข่งขัน

NT

เอ็นที ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดีอีเอส เอ็นที กำหนดเป้าหมายใน 3 มิติ เป้าหมายแรกคือ การทำให้
ทุกภาคส่วน ทุกภาคธุรกิจ รวมถึงภาคสังคมจุดสำคัญที่สุด สามารถปรับตัวก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมทางทรัพยากร ด้านโทรคมนาคม และดิจิทัลที่เรามีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ

จะสามารถผลักดันให้ประเทศก้าวสู่ Next Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายต่อไปคือ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, บริการคลื่นความถี่ 5G และบริการด้านดิจิทัลทุกรูปแบบ และเป้าหมายที่ 3 คือ ประสานความร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายที่ครอบคลุม

โดย เอ็นที พร้อมจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการปฏิบัติการในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือต่างอุตสาหกรรมก็ตาม เอ็นที พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ การยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

NT

เอ็นที บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รัฐสาหกิจของไทย ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกับทุกคน
และจะนำพาให้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใดในประเทศก็จะสามารถเข้าถึงบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัล ได้อย่างเท่าเทียมกันเสมอไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.