onesqa ปลื้มการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ ทำ รร. ส่ง SAR แล้ว 2 หมื่นแห่ง

onesqa

สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organisation) หรือ onesqa) ดีเดย์ใช้ระบบ “ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์” พร้อมเผยลดเวลาประเมินลงเหลือเพียงครึ่งวัน ปลื้มประเมินรูปแบบใหม่ รร. ส่ง SAR แล้วเฉียด 2 หมื่นแห่ง…

highlight

  • สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เริ่มตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน SAR แล้วผ่านรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกตาม “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การตรวจเยี่ยม Online” ผ่าน แอพพลิเคชั่น Google Meet, Line Video Call หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ
  • การประเมินตรวจเยี่ยม Online มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินเพียง ครึ่งวันจากเดิมที่ใช้เวลา วัน แต่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
  • ตั้งเป้าปี 2564 ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้ได้อย่างน้อย 17,000 แห่ง ปัจจุบันมีสถานศึกษาส่ง SAR มาแล้วเกินกว่าจำนวนที่ สมศ.ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว 

onesqa ปลื้มประเมินสถานศึกษาออนไลน์ ทำ รร. ส่ง SAR แล้ว 2 หมื่นแห่ง

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้ สมศ. ต้องปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่

โดยการประเมินคุณภาพภายนอกในครั้งนี้ สมศ.จะดำเนินการตามรูปแบบการประเมินคุณภาพที่กำหนดขึ้นมาใหม่ คือ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด19 ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก การประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR เป็นการพิจารณาเอกสารหลักฐาน

ของการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ตามที่ปรากฎในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ ดี, พอใช้ และปรับปรุง ขณะที่ ระยะสอง คือ การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของ IQA ด้วยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

onesqa

ซึ่งในขณะนี้ปรับเปลี่ยนเป็นการประเมินรูปแบบออนไลน์แบ่ง ระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้ และปรับปรุง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่ทำให้ สมศ. ไม่สามารถลงพื้นที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้

โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ถือเป็นช่วงแรกในการเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี 2564 สมศ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาจำนวน 3,831 แห่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมินไปยังสถานศึกษา และหากสถานศึกษาทั้งหมด

หรือบางส่วนพึงพอใจกับผลการประเมินในระยะแรกแล้วก็สามารถหยุดการประเมินคุณภาพภายนอกได้เลย เพราะถือว่าเป็นการประเมินที่เป็นไปตามมาตราที่ 49 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งพชาติ พ.ศ.2542 เรียบร้อยแล้ว

onesqa
ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

“ส่วนการประเมินในระยะสอง จะเป็นการประเมินในลำดับต่อไปหลังจากที่สถานศึกษาทราบผลการประเมินในระยะแรก และยึดถือตามความสมัครใจของสถานศึกษาเท่านั้น โดยหากสถานศึกษาต้องการรับการประเมินสามารถแจ้งความประสงค์มายัง สมศ. ได้ทันที โดย สมศ.จะทำการนัดหมาย และแจ้งไปยังสถานศึกษาเพิ่มเติมว่าผู้ประเมินภายนอกจะ

ประเมินในประเด็นใดบ้างตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้รวมถึงการขอข้อมูลหลักฐานบางประการที่ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบได้ ก่อนพิจารณาการประเมินในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีของสถานศึกษาเอง ตลอดจนการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ประเมินต้องการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เป็นต้น” ดร.นันทา กล่าว 

สำหรับการประเมินในระยะที่ 2 นั้น สมศ.ได้เตรียมการตรวจเยี่ยมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ผ่าน แอพพลิเคชั่น Google MeetLine Video Call หรือแอพพลิเคชั่น อื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาสะดวกเพื่อไม่เป็นการสร้างภาระเพิ่มเติม โดยจะใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง หรือแค่ครึ่งวันเท่านั้น

จากเดิมที่ต้องใช้เวลานาน 3 วันในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จากนั้นผู้ประเมินจะรายงานผลมายัง สมศ. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ สมศ.พิจารณารับรอง ก่อนส่งผลการประเมินไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบใหม่

สมศ.ได้วางเป้าหมายไว้ว่าในปี 2564 จะต้องประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้ได้อย่างน้อย 17,000 แห่ง ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดในวันที่  2 มีนาคม 2564 มีสถานศึกษาส่ง SAR มาแล้วเกินกว่าจำนวนที่ สมศ.ได้ตั้งเป้าหมายไว้

และเบื้องต้น สมศ. ทราบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ส่ง SAR เข้ามานั้น มีการเรียนการสอนที่ปรับไปสู่ช่องทางออนไลน์ และมีความประสงค์ที่จะรับการประเมินผ่านรูปแบบใหม่ เพื่อให้ระบบที่ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา-การเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน

onesqa
ซิสเตอร์ ดร.บุษบา ชูวิรัช อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ด้าน ซิสเตอร์ ดร.บุษบา ชูวิรัช อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กล่าวว่า โรงเรียน        เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนประมาณกว่า 2,100 คน

สำหรับการจัดการเรียนการสอนช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาที่สามารถทำได้ ส่วนวิชาใดที่จำเป็นจะต้องเรียนในห้องเรียนหรือรายวิชาการปฏิบัติ จะเก็บไว้ก่อน

เพราะการเรียนออนไลน์นั้นจากการวิเคราะห์พบว่าเด็กจะมีสมาธิเพียงแค่ประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงไม่เหมาะจะสอนในวิชาที่ยาก และซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดในปีนี้ด้วย

เพราะหลังจากที่โรงเรียนได้รับแจ้งเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินแนวใหม่จากสมศ. ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของครู และข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน SAR ในการนำเสนอข้อมูล ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้ทำเอกสารอะไรเพิ่มเติม ทั้งนี้จากการประเมินในระยะแรกด้วยการวิเคราะห์ SAR ผลการประเมินของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี

onesqa

แต่ทางโรงเรียนต้องการยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นจึงได้ยื่นความประสงค์ไปยัง สมศ. เพื่อขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะสองเพิ่มเติม เนื่องจากทางโรงเรียนเห็นว่าการประเมินในระยะสองเป็นการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งไม่ได้รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน หรือรบกวนเวลาสอนของครูแต่อย่างใด

เนื่องจากก่อนที่ผู้ประเมินจะออนไลน์เข้ามา สมศ. จะแจ้งประเด็นในเบื้องต้นก่อนว่าจะขอตรวจตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยในการประเมินระยะสองนั้น สมศ.ได้เน้นการประเมินจากสิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติจริง ดังนั้นการตัดสินใจเข้ารับการประเมินในระยะสองสถานศึกษาจึงหวังว่านอกจากมาตรฐานการประเมินที่จะต้องออกมาในระดับดีเยี่ยมแล้ว

โรงเรียนจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ รู้ว่าจุดเด่นของโรงเรียนคืออะไรเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

onesqa

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.