สสว. จับมือ 2 พาทเนอร์ เดินหน้าเสริมศักยภาพ SME ก้าวสู่ตลาดส่งออก

สสว

สสว. (OSMEP) จับมือ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าเสริมศักยภาพ SME ก้าวสู่ตลาดส่งออก ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ 50%…

สสว. จับมือ 2 พาทเนอร์ เดินหน้าเสริมศักยภาพ SME ก้าวสู่ตลาดส่งออก

วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการำนักงานงเริมวิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME อยู่ราว 3.15 ล้านราย หรือคิดเป็น 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการ SME ที่เป็นผู้่งออกประมาณ หมื่นราย หรือคิดเป็น 1ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

ดังนั้นการร่วมมือกับ EXIM BANK แลมาพันธ์เอเอ็มอีไทย ในครั้งนี้ เพื่อต้องการร้างโอกาแก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในตลาดการค้าต่างประเทศ ามารถปรับตัวรับกับการแข่งขันใหม่ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพร้อมเข้าู่การแข่งขันในระดับากลเมื่อถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย

สสว
วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดการบูรณาการในการ่งเริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้ามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และอำนวยความะดวกให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงบริการทางการเงิน และความรู้ด้านการ่งออก

อาทิ บริการินเชื่อ การประกันการ่งออก การบริหารความเี่ยงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME ได้เป็นอย่างดี   

สสว
วรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ด้าน วรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการ่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า จากถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้่งออก SME ต้องปรับตัวอย่างมากในโลกยุค New Normal 

รวมทั้งต้องบริหารจัดการต้นทุนทีู่งขึ้นทั้งในกระบวนการผลิต การตลาด และการขน่งินค้าไปยังผู้ซื้อหรือผู้บริโภคในต่างประเทศ ่งผลกระทบต่อภาพคล่องของธุรกิ่งออก EXIM BANK จึงออกมาตรการช่วยเหลือ และเยียวยาลูกค้าและผู้ประกอบการในรูปแบบการพักชำระหนี้ควบคู่กับการเติมทุน

ซึ่งได้ดำเนินการเยียวยาให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 3,000 ราย วงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME 85% ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ OSMEP และมาพันธ์เอเอ็มอีไทยในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเริมร้างความามารถในการแข่งขันของ SME ไทย

ในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ โดย EXIM BANK มีบริการทั้งทางการเงิน และคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนโครงการอบรมด้านการงออกให้แก่ผู้ประกอบการในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้นใจเริ่มต้น่งออก เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME ามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจ บริหารจัดการภาพคล่อง และมีความพร้อมที่จะเข้าถึงโอกาใหม่ ๆ ทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศอย่างมั่นใจและประบความำเร็จในระยะยาว  

SME คือ กลไกำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สสว
แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

งชัย ธีรกุลวาณิช ประธานมาพันธ์เอเอ็มอีไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME นับเป็นกลไกำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 3.15 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 11.83 ล้านราย คิดเป็นัด่วน 23% หรือเกือบ 15 ล้านราย จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ

ซึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศประกอบด้วย ่วน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน การบริโภคภาครัฐ และภาคการ่งออก ซึ่งภาคการ่งออกามารถร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก โดยการ่งออก 87.5% เป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ล้านล้านบาทต่อปี

ขณะที่การ่งออกของผู้ประกอบการ SME มีเพียง 12.5% ของมูลค่าการ่งออกทั้งหมด ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นำคัญในการขยายโอกาให้ผู้ประกอบการ SME ได้เริมร้างศักยภาพ และเรียนรู้การดำเนินธุรกิจ่งออกอย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยวางเป้าหมายเพิ่มัดวนการ่งออกผู้ประกอบการ SME ให้ได้เกิน 50% ของมูลค่าการ่งออกทั้งประเทศ 

สสว

พร้อมกันนี้ .ยังได้จัดกิจกรรมัมมนาเชิงปฎิบัติการ Upskill SME Exporters พิชิตตลาดโลก กลเม็ด่งออกเพื่อ SME ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจ่งออกให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองใหญ่

อาทิ จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ และงขลา โดยให้ความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการธุรกิจ่งออกในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน การบริหารความเี่ยงการค้าระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางการค้า พิธีการทางศุลกากร การทำเอการทางการค้า ระบบโลจิติก์ วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ การบัญชีและภาษี

รวมถึงการตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SME ให้ความนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 ราย ผู้ที่นใจามารถอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061-6954256 มัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/sm7ntRGS2MaR2spK7  

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.