PEA รับ 60 ปี พร้อมปักธงก้าวสู่องค์กรบริการพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของไทย

พีอีเอ (PEA) เปิดตัวของขวัญ 6 ข้อเพื่อคนไทย รับ 60 ปี พร้อมปักธงองค์กรบริการพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของไทย ตอกย้ำ “Brightness for Life Quality”…

highlight

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เผยผลสำเร็จ 6 ขั้น หลังให้บริการพลังงานไฟฟ้ามั่นคง-ปลอดภัย เต็มสูบ ตลอด 60 ปี ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม ดังนี้ 1) ประชาชนมีท้องถนนที่สวยงามสบายตา 2) ปัญหาร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าตก เป็น “ศูนย์” 3) ประชาชนมีพลังงานสะอาดใช้บนเกาะ 499% ของสายสื่อสารได้รับการจัดระเบียบ 5) 5,500 ช่างไฟฟ้าประจำท้องถิ่น และ 6) 11 ชุมชน ใช้พลังงานสะอาดผลิตสินค้า พร้อมเผยยุทธศาสตร์ ปี 64 “พีอีเอ Digital Utility” เล็งใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และพลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านไฟฟ้าและบริการ รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้า หนุนลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

PEA รับ 60 ปี พร้อมปักธงก้าวสู่องค์กรบริการพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของไทย

PEA
สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พีอีเอ) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ มุ่งให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย และมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ตลอด 60 ปี โดยที่ผ่านมา พีอีเอได้เดินหน้าให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง อันสะท้อนเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ใน 6 ขั้นสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ประชาชนมีท้องถนนที่สวยงามสบายตา พีอีเอ เดินหน้าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ระยะทางจังหวัดละ 1-2 กิโลเมตร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสวยงามสบายตาในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” การปรับปรุงระบบไฟฟ้า เคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี 2563-2567 ด้วยงบประมาณรวม 4.3 พันล้านบาท ทั้งนี้ พีอีเอ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินทั้งหมด

PEA

  • ปัญหาร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าตก เป็น “ศูนย์จากการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก ผ่านโครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย พบว่า ในปี 2563 ปัญหาร้องเรียนเรื่องแรงดันไฟฟ้าตกกลายเป็นศูนย์ โดยที่ผ่านมา พีอีเอได้ปรับหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมปรับลดค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่และผู้ใช้ไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU : Time of Use Tariff)

PEA

  • ประชาชนมีพลังงานสะอาดใช้บนเกาะ พีอีเอ พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการ ตั้งแต่การผลิต กักเก็บ และจำหน่ายไฟได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหลักบนฝั่ง โดยที่ผ่านมา ได้นำร่องโครงการดังกล่าว บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบออฟกริด (Off-Grid)

PEA

  • 99% ของสายสื่อสารได้รับการจัดระเบียบ พีอีเอให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สบายใจแก่ผู้คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง ในย่านธุรกิจการค้า เทศบาล สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางวิกฤตทั่วประเทศ โดยล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการนำสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมดและจัดระเบียบสายเข้าคอนในพื้นที่ที่กำหนด ตามเส้นทางวิกฤต 3,891 เส้นทาง โดยคิดเป็น 99% ของการดำเนินงานทั้งหมด

PEA

  • 5,500 ช่างไฟฟ้าประจำท้องถิ่น พีอีเอ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ผ่านโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า การจัดอบรม/ฝึกทักษะ โดยมีพนักงาน พีอีเอ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ลดข้อจำกัดจากระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้งนี้ จากการดำเนินการปี 2560-2565 มีช่างไฟฟ้าผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบลกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วจำนวนกว่า 5,500 คน โดยประชาชนสามารถใช้บริการช่างไฟฟ้า ผ่านแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการช่างไฟฟ้า (พีอีเอ Care and Service Application)

PEA

  • 11 ชุมชน ใช้พลังงานสะอาดผลิตสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน จะทำให้เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับชุมชน ตลอดจนประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พีอีเอ จึงดำเนินโครงการ พีอีเอ ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน การใช้พลังงานทดแทนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการใช้ระบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยปัจจุบันมีชุมชนได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 11 แห่ง

PEA

อย่างไรก็ตาม พีอีเอ มุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการภายใต้แผนพัฒนาไฟฟ้า 20 ปี ด้าน สมาร์ท กริด (Smart Grid) ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการนำร่อง Smart Grid ด้วยการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) จำนวน 1.16 แสนเครื่อง ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ติดตั้ง Smart Meter จำนวน 8 แสนเครื่อง ในพื้นที่ 4 เทศบาลใหญ่ และพื้นที่อีอีซี (EEC) และผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั้งหมด และ แผนการติดตั้งสถานีชาร์จของยานยนต์ไฟฟ้า (Charging Station) โดยในปี 2564 เตรียมขยายจุดให้บริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอีก 64 สถานี

PEA

ตามเส้นทางรอง และแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบัน พีอีอ มีพื้นที่จ่ายไฟฟ้าทั้งหมด 74 จังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ภาค 12 เขตพื้นที่ โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 5.9 แสนล้านบาท 

ทั้งนี้ ในปี 2564 พีอีเอ เตรียมเดินหน้ายุทธศาสตร์ พีอีเอ Digital Utility ส่งเสริมการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และพลังงานทดแทนมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านระบบไฟฟ้า และด้านบริการ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการได้ดียิ่งขึ้น

รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้า อีกทั้งพร้อมพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค ตอกย้ำ Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” อย่างแท้จริง

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.