Thailand Post สานต่อ ไปรษณีย์ reBOX นำกล่องเก่าทำหน้ากากอนามัยส่ง รพ. 8 แห่ง

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post ) จับมือ 2 พันธมิตร ไปรษณีย์ reBOX กล่อง/ซอง เก่าทำเป็นหน้ากากอนามัยได้กว่า 3.04 แสนชิ้น พร้อมส่งมอบสู่ รพ. 8 แห่ง…

Thailand Post สานต่อ ไปรษณีย์ reBOX นำกล่องเก่าทำหน้ากากอนามัยส่ง รพ. 8 แห่ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) องค์การเภสัชกรรม สรุปผลการดำเนินโครงการไปรษณีย์ reBOX ได้รับกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว จากคนไทยรวมจำนวน 22,000 กิโลกรัม หรือ 220 ตัน

โดยสามารถแปลงมูลค่าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้กว่า 304,000 ชิ้น โดยบรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน  8 แห่งที่ขาดแคลน และมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

มุ่งสู่การพัฒนาเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Thailand Post
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและการขนส่งของชาติ ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่จัดการกับของเสียหรือขยะจากสินค้าหลังจากการบริโภค

เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่การพัฒนาเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมาได้จัดโครงการไปรษณีย์ reBOมุ่งเน้นการนำกล่อง/ซองที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งของที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนรณรงค์ให้ภาคประชาชน

องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญถึงกระบวนการสร้างความยั่งยืนตามหลัก 3R คือ Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่

Thailand Post

สำหรับในปี 2564 นี้ การดำเนินโครงการไปรษณีย์ reBOX ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพีแรม จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต และสเปลล์ SHIPPOP เป็นต้น ร่วมนำกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้วส่งต่อเข้าสู่ระบบรีไซเคิลของ SCGP เป็นจำนวนมาก

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 64 สามารถรวบรวมได้กว่า 220,000 กิโลกรัม หรือ 220 ตัน โดยในระยะที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม ไปรษณีย์ไทยได้ส่งมอบให้ SCGP จำนวน 23,500 กิโลกรัม (23.5 ตัน) ในโครงการรวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว           

สำหรับในระยะที่ 2 ในเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2564 ไปรษณีย์ไทยได้รวบรวมกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว ให้ SCGP โดยองค์การเภสัชกรรมจัดทำ และสมทบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 304,000 ชิ้น บรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลใช้ประโยชน์ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 รวม 8 แห่ง

ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลแม่สอด, โรงพยาบาลบ้านตาก, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลบุรีรัมย์, โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลปัตตานี

โครงการไปรษณีย์ reBOX เป็นโครงการที่ส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนและสร้างสรรค์กล่อง/ซองที่ไม่ใช่แล้วให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง และยืนหยัดเคียงคู่สร้างโลกให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน ส่งต่อความรักความห่วงใย เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ต่อไป

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสาร และการขนส่งของชาติ ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่จัดการกับของเสียหรือขยะจากสินค้าหลังจากการบริโภค เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่การพัฒนาเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2563-2564 ที่ผ่านมาได้จัดโครงการไปรษณีย์ reBOX มุ่งเน้นการนำกล่อง/ซองที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งของที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนรณรงค์ให้ภาคประชาชน องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญถึงกระบวนการสร้างความยั่งยืนตามหลัก 3R คือ Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่

Thailand Post

สำหรับในปี 2564 นี้ การดำเนินโครงการไปรษณีย์ reBOได้รับความร่วมมือจากประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพีแรม จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต และสเปลล์  SHIPPOP เป็นต้น ร่วมนำกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้วส่งต่อเข้าสู่ระบบรีไซเคิลของ SCGP เป็นจำนวนมาก

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2564 สามารถรวบรวมได้กว่า 220,000 กิโลกรัม หรือ 220 ตัน โดยในระยะที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม ไปรษณีย์ไทยได้ส่งมอบให้ SCGP จำนวน 23,500 กิโลกรัม (23.5 ตัน) ในโครงการ รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามต่างๆ เรียบร้อยแล้ว           

สำหรับในระยะที่ 2 ในเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2564 ไปรษณีย์ไทยได้รวบรวมกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว ให้ SCGP โดยองค์การเภสัชกรรมจัดทำ และสมทบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 304,000 ชิ้น บรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ

Thailand Post
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลใช้ประโยชน์ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 รวม 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลแม่สอด, โรงพยาบาลบ้านตาก, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลบุรีรัมย์, โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลปัตตานี

โครงการไปรษณีย์ reBOX เป็นโครงการที่ส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนและสร้างสรรค์กล่อง/ซองที่ไม่ใช่แล้วให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง และยืนหยัดเคียงคู่สร้างโลกให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน ส่งต่อความรักความห่วงใย เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.