กรมธนารักษ์ จับมือ อีเอสอาร์ไอ พร้อมก้าวสู่ Smart Government

Smart Government

กรมธนารักษ์ (The Treasury Department) จับมือ อีเอสอาร์ไอ (ESRI) พร้อมก้าวสู่ Smart Government ด้วย GIS มุ่งพัฒนามาตรฐานโครงสร้างราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ…

highlight

  • กรมธนารักษ์ เดินหน้าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนองค์กรในทุกระดับ มุ่งสู่ ภาครัฐอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะงานด้านการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ หรือเทคโนโลยี GIS โดยร่วมมือกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ได้นำ GIS มาช่วยปรับปรุงโครงสร้างการกำหนดราคาประเมินที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และสอดคล้องกับราคาตลาด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความแม่นยำ และโปร่งใส คุ้มค่าทั้งเวลาและงบประมาณของรัฐและประชาชน ล่าสุดได้รับ SAG Awards 2020 จากประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็น 1 ใน 180 องค์กรทั่วโลก

กรมธนารักษ์ จับมือ อีเอสอาร์ไอ พร้อมก้าวสู่ ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Government)

ยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์มีเป้าหมายก้าวสู่ ภาครัฐอัจฉริยะ จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กร โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร และได้นำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

ทำให้กรมธนารักษ์สามารถดำเนินการประเมินราคาที่ดินภายใต้โครงสร้างของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาที่ดินให้สอดคล้องกับราคาตลาด สร้างความโปร่งใส มีความแม่นยำสูง ช่วยประหยัดเวลา

และงบประมาณรองรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลสู่การเชื่อมโยง และบูรณาการฐานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแผนการนำ GIS เข้ามาปรับใช้ในอนาคต ทางกรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการมาตรฐานระหว่างประเทศ

และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ และประชาชน และยังมีแผนในการพัฒนาระบบราคาประเมินที่ดินในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่อง Machine Learning เพื่อพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึก

Smart Government

ซึ่งจะสร้างโมเดลหรือแบบจำลองที่จะทำการประเมินราคาที่ดินทั้งประเทศจำนวน 34 ล้านแปลง ได้ในคราวเดียวโดยอัตโนมัติ มีความใกล้เคียงราคาตลาด มีการอัพเดทข้อมูลเรียลไทม์ รวมถึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์ในรูปแบบการเรียนรู้ Machine learning

เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบุกรุกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของที่ราชพัสดุ ได้โดยไม่ต้องลงสำรวจพื้นที่ อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานสังกัดกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักที่สำคัญด้านการประเมินราคาทรัพย์สินในการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน จะเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านที่ราชพัสดุ

เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานของประเทศจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน นำไปสู่การตอบสนองนโยบายของรัฐโดยเร่งกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมในภาพรวมต่อไป

Smart Government
ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้าน ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กำลังมีบทบาทสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในประเทศ

และต่างประเทศทั่วโลก นำเอาเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ได้นำเอาเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานทั้งในด้านการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน   

Smart Government

กรมธนารักษ์ นับเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่ได้นำเทคโนโลยี GIS โดย อีเอสอาร์ไอ มาพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2550 ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ มาปรับใช้กับการทำงานที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

Smart Government

และยกระดับการให้บริการประชาชน จนได้รับรางวัล SAG Awards 2020 จาก อีเอสอาร์ไอ ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 และนับเป็น 1 ใน 180 องค์กรทั่วโลก 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.