DES มอบภารกิจ Thailand Post เสริมความพร้อมบริการขนส่งในภาวะวิกฤต COVID-19

Thailand Post

ดีอีเอส (DES) มอบภารกิจ ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เสริมความพร้อมบริการขนส่ง ในภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อเป็นกลไกหลักกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข…

DES มอบภารกิจ Thailand Post เสริมความพร้อมบริการขนส่งในภาวะวิกฤต COVID19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม มอบนโยบายไปรษณีย์ไทยใช้ศักยภาพด้านการขนส่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID19 พร้อมช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และมุ่งสู่การเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นตัว

โดยมีโครงการสนับสนุนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการด้วยการปรับลดอัตราค่าบริการขนส่ง การเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรในเว็บไซต์ Thailandpostmart.com การส่งต่ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID19พร้อมกันนี้ ยังได้ให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ สำหรับผู้ป่วย COVID19 ที่มีอาการไม่มาก เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่สถานพยาบาล

Thailand Post
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้มอบนโยบายให้กับไปรษณีย์ไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการสื่อสารและการขนส่งของชาติ โดยให้มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพในการขนส่ง และเครือข่ายที่ครอบคลุม

เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ให้สามารถเดินหน้าต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกโปรโมชันเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ Thailandpostmart.com 

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าเกษตร และวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ บริการ Pick up Service รับฝากพัสดุถึงบ้าน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยยังได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทย สนองนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลด้วยการสนับสนุนระบบสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID19

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยขนส่งอุปกรณ์การแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การส่งยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาล ไปให้ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วย COVID19 สีเขียวในโครงการ Home IsolationCommunity Isolation 

ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับดูแลผู้ป่วย COVID19 สีเขียว เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่สถานพยาบาลต่อไป สอดรับกับการเป็น เพื่อนแท้ร่วมทาง ของคนไทยในทุกสถานการณ์

Thailand Post
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงฯ จึงเร่งจัดมาตรการในการช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชน และผู้ประกอบการ

โดยในส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ไปรษณีย์ไทยช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ โดยปรับลดอัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือ EMS ในพิกัดน้ำหนักตั้งแต่เกิน 2,000 กรัมขึ้นไป สำหรับภาคการเกษตร ไปรษณีย์ไทยสนับสนุนการส่งผลผลิตของเกษตรกรในราคากล่องเหมาจ่าย

ด้วยบริการ EMS พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยยังสามารถเดินหน้าต่อได้ในภาวะวิกฤติ ผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมขายสินค้ากว่า 6,500 ราย มีสินค้ามากกว่า 17,000 รายการ จากทั่วทุกภูมิภาค

รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการส่งสิ่งของ โดยไปรษณีย์ไทยมีบริการ Pickup service รับฝากถึงบ้าน ผู้ใช้บริการไม่ต้องออกจากบ้าน ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ COVID19 โดยสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ทางไลน์ออฟฟิเชียล @ThailandPost

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID19 ผ่านโครงการ ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID19 ซึ่งได้รวบรวมอุปกรณ์การแพทย์ จากคนไทย ส่งไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่งแล้วกว่า 2.3 แสนกิโลกรัม

Thailand Post

คิดเป็นมูลค่าการจัดส่งกว่า ล้านบาท และยังได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรขนส่งเตียงกระดาษไปให้โรงพยาบาลสนามต่างๆ ทั่วประเทศฟรี กว่า 2,300 เตียง พร้อมทั้งมีโครงการ ไปรษณีย์ reBOXโดยร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) นำกล่อง/ซองกระดาษที่รวบรวมจากคนไทยน้ำหนักกว่า 23,500 กิโลกรัม

มาแปรรูปเป็นเตียงกระดาษ และยังร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เตรียมพร้อมเปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นหน้ากากอนามัย บรรจุใน กล่องBOXบุญ ที่จะส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

Thailand Post

นอกเหนือจากนี้ ยังได้ให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมกว่า 400 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID19 มีปริมาณการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ จากโรงพยาบาลไปส่งยังผู้ป่วยถึงบ้านแล้วจำนวนกว่า 600,000 ชิ้น และไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ให้บริการจัดส่งยา และอุปกรณ์การแพทย์ ให้ผู้ป่วย COVID19 สีเขียว

ในโครงการ Home IsolationCommunity Isolation ด้วยบริการ EMS รวมทั้งได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตหลักสี่ในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ สำหรับผู้ป่วย COVID19 ที่มีอาการไม่มากหรือไม่รุนแรง นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ และรอการนำส่งต่อไปรักษาที่สถานพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ และช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์

Thailand Post

ทั้งนี้ นอกจากบริการที่ไปรษณีย์ไทยพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังยืนยันพร้อมให้บริการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ โดยเน้นย้ำที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการความสะอาดและชีวอนามัยในอย่างเคร่งครัด

โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ห้ามรวมกลุ่มพูดคุย หรือรับประทานอาหารร่วมกัน เว้นระยะห่างเคาน์เตอร์ ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 20 นาที ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID19

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.