DGA ร่วมกับ สตง. และ NSTDA พัฒนาต้นแบบ AI มาใช้งานด้านการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

DGA ร่วมกับ สตง. และ NSTDA โดย NECTEC ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งานด้านการตรวจสอบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย…

highlight

  • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ” หรือ Artificial Intelligence for Audit เพื่อประโยชน์ในเชิงป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

DGA ร่วมกับ สตง. และ NSTDA พัฒนาต้นแบบ AI มาใช้งานด้านการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงที่มาของ MOU ในครั้งนี้ว่า  ดีจีเอ มีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุน และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการสาธารณะในช่องทางดิจิทัลได้ โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น ทั้งสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศของนวัตกรรมด้าน GovTech อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนา และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบด้วย AI นี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

DGA

โดยการนำ ต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ นี้จะใช้ข้อมูลจากงานวิจัย และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing : NLP) ซึ่งเป็นวิทยาการแขนงหนึ่งในหมวดหมู่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตลอดจนตีความและใช้งานภาษาปกติที่มนุษย์ใช้สื่อสารได้

ทั้งนี้ เทคโนโลยี NLP จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่น ข้อมูลทางการเงิน การคลัง ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้าง โดย AI จะประมวลผลจากคำสั่งต่าง ๆ เช่น keyword จากงานตรวจสอบที่เคยมีอยู่เดิม ประเด็นหรือข้อมูลวิเคราะห์ต่าง ๆ

หรือข้อมูลเสนอแนะจากแนวทางที่ใกล้เคียง เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้งานด้านการตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการแจ้งเตือนเพื่อประโยชน์ในเชิงป้องกันการทุจริต

DGA

และส่งเสริมความโปร่งใสตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผลที่ได้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้าน AI และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งานกับกระบวนการขั้นตอนดำเนินการ หรือการให้บริการ ของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน ดีจีเอ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล มากกว่า 30 แห่ง โดยจะผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรหลักภาครัฐเพื่อผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (GovTech) ผ่านศูนย์เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi) ทั้งเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ใช้นวัตกรรม

รวมทั้งความร่วมมือกับภาคการศึกษา และสมาคมผู้ประกอบการหรือเกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ในการแสวงหานวัตกรรมทั้งจากวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับภาครัฐ

DGA

ด้าน ประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบ จึงได้ร่วมมือกับ ดีจีเอ และ สวทช.โดย NECTEC ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์

เพื่อการตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางการเงิน การคลัง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งสัญญาณเตือน และกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการเงินการคลังของรัฐได้อย่างเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

โดยเริ่มโครงการนำร่อง จากงานตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินกงานตามแผนงาน หรือโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และนำร่องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับในด้านการสนับสนุน ดีจีเอ และ สวทช. โดย NECTEC จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรในภาพรวม

นับเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะให้การสนับสนุนทั้ง 2 หน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.