dtac แนะนำ SOGIESC เครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจความหลากหลายทางเพศ

dtac

ดีแทค (dtac) ชวนทำความรู้จัก SOGIESC เครื่องมือที่ทำเข้าใจความหลากหลายทางเพศที่จัดอยู่ในกลุ่ม “LGBT” หวังลดการกลั่นแกล้งรังแกทั้งในแบบออนไลน์ และออฟไลน์…

dtac ชวนทำความรู้จัก SOGIESC เครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจความหลากหลายทางเพศ

จากงานวิจัยเรื่อง การแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในปี ..2552 โดยความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดีแทค

แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า เด็ก และเยาวชนที่จัดอยู่ในกลุ่ม LGBT มักตกเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งรังแกทั้งในแบบออนไลน์ และออฟไลน์

กรองแก้ว ปัญจมหาพร ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเด็ก และพันธมิตรของ ดีแทค Safe Internet ผู้ร่วมออกแบบบทเรียนออนไลน์ Gender Diversity Respect to Stop Cyberbullying

บน ห้องเรียนครูล้ำ พื้นที่การเรียนรู้ที่สนับสนุนให้บุคลากรครู อาจารย์สามารถให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาภัยออนไลน์ กล่าวว่า เหตุการณ์กลั่นแกล้งไม่ว่าพื้นที่ออนไลน์หรือออฟไลน์เกิดจากการที่เด็ก

หรือคนในสังคมไม่เข้าใจถึง ความแตกต่าง คนที่มีความแตกต่างมักจะตกเป็น เหยื่อ เหมือนแกะดำในฝูงของแกะขาว ทั้งที่ในความเป็นจริง ความแตกต่างหลากหลาย เป็นธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนกว่า 8.7 ล้านสปีชี่

ขณะที่มนุษย์เองก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ชาติพันธุ์ สีผิว สีตา สีปาก เช่นเดียวกับ ความเป็นเพศก็มีความหลากหลาย

มนุษย์ถูกทำให้อยู่ในกรอบของความเป็นเพศตั้งแต่เด็ก ผ่านค่านิยมและธรรมเนียมทางเพศของสังคม ซึ่งมีเพียง 2 เพศตามเพศสรีระที่ระบุไว้ในสูติบัตร ซึ่งได้แก่ เพศชายและเพศหญิง แต่ในความเป็นจริง การสำนึกรู้ทางเพศอาจไม่ตรงกับเพศสรีระที่ตนเองมีก็ได้ ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของ​ ธรรมชาติ

SOGIESC คืออะไร?

ในการทำงานเพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทางเพศของมนุษย์ นักสิทธิมนุษยชนได้มีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า SOGIESC ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งทางสิทธิมนุษยชนที่ใช้เป็นกรอบทางความคิด เพื่อทำความเข้าใจกับองค์ประกอบ และความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ส่วนดังนี้

  1. Sexual Orientation : SO หรือ รสนิยมทางเพศ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกเชิงชู้สาว และความดึงดูดทางเพศ ทั้งในเพศตรงข้าม และเพศเดียวกัน เป็นสัญชาตญาณที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ เป็นปกติของความเป็นมนุษย์
  2. Gender Identity : GI หรือ อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง ความสำนึกรู้และการแสดงออกทางเพศภาวะเกี่ยวกับความเป็นเพศภาวะของตัวเองซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด
  3. Gender expression : GE หรือ การแสดงออกทางเพศภาวะ ซึ่งอาจมาจากการสั่งสอนของครอบครัว เช่น ผู้ชายต้องแต่งกายสีเข้ม มีความเข้มแข็ง ส่วนผู้หญิงควรไว้ผมยาว แต่งหน้า ท่วงท่าการเดิน ความอ่อนโยน
  4. Sex Characteristic : SC หรือ เพศสรีระ หมายถึง ลักษณะทางเพศของบุคคลที่ติดตัวมาแต่กําเนิดซึ่งถูกกําหนดให้เป็น 2 เพศ นั่นคือ เพศหญิง และเพศชาย

เพราะความหลากหลายเป็นเรื่องของธรรมชาติ หลายคนค้นพบว่าไม่ได้ชอบตรงตามเพศกำเนิดตั้งแต่เด็ก อาจรู้สึกชอบเพศเดียวกัน ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาความปรารถนาของตัวเองในฐานะมนุษย์หรือเด็กเยาวชนคนหนึ่ง หรือในผู้ใหญ่เองก็ตาม มนุษย์หลายคนค้นพบว่าตัวเองชอบเพศเดียวกันเมื่อโตขึ้น

ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพัฒนาทั้งทางร่างกายและการเรียนรู้ในสังคม สอดคล้องกับแนวคิดที่เรียกว่า ความลื่นไหลทางเพศ (Fluid sex) ซึ่งหมายถึง การไม่มีนิยามความเป็นชาย เป็นหญิงตายตัว มนุษย์ไม่มีเพศตามตัวลื่นไหลไปเหมือนกับสายน้ำ สุดแล้วแต่ปัจเจกจะนิยามตัวเองในแต่ละบริบทของชีวิต

dtac

ทำอย่างไรเมื่อ “ค้นพบ” ตัวเอง

จะเห็นได้ว่า การสำนึกทางเพศที่ไม่สอดคล้องกับกรอบหรือความคาดหวังของสังคมนั้น ไม่ได้เป็น “ความผิดปกติ” แต่ในหลายครั้ง ความสำนึกรู้ทางเพศที่แตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคม ทำให้เกิดความละอายแก่ใจ ความเกรงกลัวต่อศีลธรรม มโนธรรม รู้สึกถึงความขัดแย้งในใจของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อ ค้นพบ ตัวเองแล้ว หลักสำคัญประการแรกคือ การยอมรับตัวเอง (Self-embracement) รักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น ชื่นชมความเป็นเพศที่เราเป็น ยิ่งเกิดการยอมรับในตัวเองได้เร็วเท่าไร ยิ่งช่วยหนุนศักยภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม

แต่หากต้องการเปิดเผยตัวเอง (Come out) ต่อพ่อแม่หรือคนรอบข้าง ควรประเมินและเข้าใจถึงกรอบคิดของพ่อแม่ต่อเพศวิถีเสียก่อน และที่สำคัญควรหา พื้นที่ ในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากพ่อแม่ได้มีทักษะที่เอื้ออาทรเสมอไป ในส่วนบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสในการ เลือกใช้ชีวิต ของเขาเอง เลี้ยงดูให้เขามีความสุข ซึ่งเป็นเส้นทางของการนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิต

นอกจากนี้ โรงเรียน พื้นที่ทางสังคมแห่งแรกของเด็ก ควรออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่เอื้ออาทร เป็นมิตร ปลอดภัย ทุกคนเคารพความเท่าเทียมของมนุษย์ ผ่านการเรียนการสอนตั้งแต่เด็ก ให้เข้าใจถึงแนวคิด ความแตกต่างหลากหลาย ที่เป็นธรรมดาของโลก ไม่ใช่ความผิดปกติ

“สำนึกทางเพศเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่ใช่เรื่องที่ต้องอธิบายให้ทุกคนจำเป็นต้องรู้ คนในสังคมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ตีตรา ไม่ควรไปอยากรู้เรื่องสำนึกทางเพศของผู้อื่น เคารพซึ่งกัน และกันโดยไม่เลือกปฏิบัติบนฐานของความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคม” กรองแก้ว กล่าว

dtac

รู้หรือไม่ 91% จาก 1,606 กลุ่มตัวอย่าง จากวิจัย การแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เคยถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาจนถึงขี้นเสียใจหรือเสียความรู้สึก และเยาวชนที่โดนกลั่นแกล้งรังแกมากที่สุด

คือ เยาวชนกลุ่ม LGBT ซึ่งคิดเป็น 47.67% ซึ่ง ดีแทค Safe Internet ขอเชิญชวนบุคลากรครู อาจารย์ ร่วมเรียนรู้เรื่องความแตกต่างหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำแก่เยาวชน ที่บทเรียนออนไลน์ Gender Diversity Respect to Stop Cyberbullying

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ห้องเรียนครูล้ำ” หรือ http://learn.safeinternet.camp ในเดือน ต.ค. 63 ที่จะถึงนี้

ดีแทค Safe Internet มุ่งสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน และครอบครัวให้สามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม และสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนทุกคนฝึกใจให้เห็นหัวใจ กับ พอดแคสต์  R U OK ตอน เพศหลากหลายกับการถูกบูลลี่ ที่ https://dtacblog.co/r-u-ok-safe-internet-ep-5/

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.