สจล. เปิดศูนย์ KMITL Interactive Digital Center หนุนอุตสาหกรรม AR และ VR

KMITL Interactive Digital Center

สจล. เปิดศูนย์ KMITL Interactive Digital Center แห่งแรกในไทย หนุนอุตสาหกรรมเออาร์และวีอาร์ รองรับยุคเมทาเวิร์ส…

สจล. เปิดศูนย์ KMITL Interactive Digital Center หนุนอุตสาหกรรม AR และ VR

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผนึก บริษัท อิออน เรียลลิตี้ (Eon Reality) ผู้นำเทคโนโลยีเออาร์/วีอาร์จากสหรัฐอเมริกา เปิด ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือน และเสมือนจริงแบบครบวงจรแห่งแรกของไทย

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันแบบก้าวกระโดด หนุนภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมเออาร์และวีอาร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร โดยภายในศูนย์แบ่งออกเป็น 3 โซน

ได้แก่ โซนการเรียนรู้ (Experience) เปิดประสบการณ์ใหม่ในการสัมผัสกับเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ โซนวิจัย และพัฒนา (R&D) พร้อมให้บริการทางวิชาการรวมถึงการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AR และ VR โซนอคาเดมี (Academy) การเรียนการสอนที่จะสามารถเปิดให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมบรรยากาศศูนย์ดังกล่าวแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยติดต่อผ่านเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/KMITL.IDC

ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิดศูนย์ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, แดน เลอเจสการ์ (Mr.Dan Lejerskar) ประธานคณะกรรมการ บริษัท อิออน เรียลริตี้ (Eon Reality) จากสหรัฐอเมริกา

รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมงานจำนวนมาก ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสถาบันได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

KMITL Interactive Digital Center
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเกิดจากการมองเห็นเป็นภาพสามมิติ (3D) มาตั้งแต่วัยเด็ก แต่จากการเรียนรู้ในห้องเรียนนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือที่เป็นสองมิติ (2D) 

ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และการทำงานยุคดิจิทัลในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังโดยเร็ว จะเห็นได้จากการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ที่สถานศึกษาทั่วประเทศจำเป็นต้องจำกัดพื้นที่เรียนรู้ ปรับแผนการสอนรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงผู้เรียน

อีกทั้งผู้ปกครองทางบ้านต่างต้องปรับตัว ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สัญญาณอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ อย่างไรก็ดี หากในอนาคตอันใกล้มีแฟลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถสร้างห้องเรียนเสมือนจริง หรือ Classroom Reality ที่สามารถเชื่อมโยงผู้สอน และผู้เรียนในพื้นที่เดียวกันได้ แต่ยังคงระยะห่างที่ปลอดภัย นับเป็นมิติใหม่แห่งการเรียนการสอนไทยในยุคดิจิทัลที่แท้จริง

KMITL Interactive Digital Center
ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ด้าน ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าในยุคเมทาเวิร์ส (Metavearse) ที่ได้เชื่อมคนเข้าสู่โลกเสมือนจริงได้อย่างไร้รอยต่อ จะช่วยให้การชีวิตของผู้คนเป็นไปอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น จากการนำบิ๊กเดต้า (Big Data)

เข้าสู่กระบวนการประมวลผล และประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ อาทิ การจำลองภาพพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยเชิงพื้นที่ก่อนเริ่มการก่อสร้าง การนำข้อมูลการจราจรมาประมวลผลเป็นการเฝ้าระวังการข้ามถนนของผู้คน ซึ่งสอดรับกับแนวคิด KMITL FIGHT ของสถาบันในการขับเคลื่อนประเทศอย่างสร้างสรรค์

ผ่านการเดินหน้าพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รับศตวรรษที่ 21

KMITL Interactive Digital Center

ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันได้ขยายความร่วมมือกับ บริษัท อิออน เรียลลิตี้ (Eon Reality) ผู้นำเทคโนโลยีความจริงเสมือน  (Virtual Reality) และเสมือนจริง (Augmented Reality) ระดับโลก ในการจัดตั้ง ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center (KIDC)

KMITL Interactive Digital Center

ศูนย์วิจัย และการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือน และเสมือนจริงแบบครบวงจรแห่งแรกของไทย เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันได้อย่างก้าวกระโดด ตลอดจนสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเออาร์-วีอาร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พร้อมลดต้นทุนของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ เมื่อศูนย์ KIDC ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว จะปรากฏในแผนที่โลก (Global Map) ในเครือพันธมิตรของ IDC ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งพร้อมต่อการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา (Research & Develop)

KMITL Interactive Digital Center

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ (สปท.) บริษัท ออโตเดสก์ (Autodesk) บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบสาธารณูปโภค/

อุตสาหกรรม/อาคาร บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS: Amazon Web Services (AWS) บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการข้อมูล และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation)

KMITL Interactive Digital Center
ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ด้าน ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ศูนย์ KIDC ศูนย์กลางการเรียนรู้ และศึกษาวิจัยเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่างมนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

อาทิ เทคโนโลยี Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR) และรวมไปถึง Extended Reality (XR) ที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ในหลากกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม อาทิ ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR ช่วยทันตแพทย์สแกนฟันของผู้ป่วยเพื่อพิมพ์ฟันปลอมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

KMITL Interactive Digital Center

ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าว แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนการเรียนรู้ (Experience) พื้นที่ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาลองเล่น และสัมผัสกับเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ โซนวิจัย และพัฒนา (R&D) พื้นที่พร้อมให้บริการทางวิชาการรวมถึงการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AR และ VR 

โซนอคาเดมี (Academy) การเรียนการสอนที่จะสามารถเปิดให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมบรรยากาศศูนย์ดังกล่าวแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยติดต่อผ่านเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/KMITL.IDC

KMITL Interactive Digital Center
แดน เลอเจสการ์ (Mr.Dan Lejerskar) ประธานคณะกรรมการ บริษัท อิออน เรียลริตี้ (EON Reality) จากสหรัฐอเมริกา

ด้าน แดน เลอเจสการ์ (Mr.Dan Lejerskar) ประธานคณะกรรมการ บริษัท อิออน เรียลริตี้ (EON Reality) จากสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการจัดตั้งศูนย์ KMITL interactive Digital Center เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยมุ่งหวังให้ KIDC ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้นำทางด้าน เทคโนโลยี AR และ VR ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้วยจุดแข็งของสถาบันที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจำนวนมาก

ซึ่งนอกจากศูนย์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัย และนวัตกรรมแก่สถาบันแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้าน AR และ VR เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าตามลำดับ

ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิดศูนย์ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา

แดน เลอเจสการ์ (Mr.Dan Lejerskar) ประธานคณะกรรมการ บริษัท อิออน เรียลริตี้ (Eon Reality) จากสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมงานจำนวนมาก ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสถาบันได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.