กลยุทธ์ตัดราคา

เปิดกลเกมธุรกิจการขนส่งกับ “กลยุทธ์ตัดราคา” พร้อมแนวทางคุมกติกาจาก “สขค.” ก่อนเสี่ยงเข้าข่ายใช้อำนาจเหนือตลาด…

เปิดกลเกมธุรกิจการขนส่ง กับ “กลยุทธ์ตัดราคา” พร้อมแนวทางคุมกติกา

 

กลยุทธ์ตัดราคา

การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อรูปแบบการซื้อขายสินค้า และบริการ

โดยเฉพาะแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ หรือ ECommerce ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากรายงานของ KKP Research โดยกลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้ประเมินว่ามูลค่าตลาด ECommerce ของไทยในปี 2563 มีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท

โดยขยายตัวเฉลี่ย 42% ต่อปีในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น แม้สถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง

กลยุทธ์ตัดราคา

เมื่อธุรกิจ ECommerce เติบโตอย่างรวดเร็ว และผู้บริโภคยังมีพฤติกรรมหันมาใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือธุรกิจขนส่งพัสดุในประเทศไทยได้กลายมาเป็นเค้กก้อนใหญ่ที่กำลังถูกแบ่งมากขึ้น เกิดเป็นแรงจูงใจให้คู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และมีระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทางด้านข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งรวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา ตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุมีมูลค่าตลาดกว่า 60,000 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นถึง 18.5% จากปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน เมื่อมีสัญญาณว่ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาด และอาจกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญ

กลยุทธ์ตัดราคา

ในอนาคต ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีชื่อคุ้นหูผู้บริโภคอยู่ก่อนแล้ว จึงต้องหาทางรักษาส่วนแบ่งตลาดของตน ไม่ยอมให้คู่แข่งรายใหม่มาแย่งผู้บริโภค และส่วนแบ่งตลาดของตนไปได้ ซึ่งกลยุทธ์หลักที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่นำมาใช้ในปัจจุบัน คือ การตัดราคากันเองของผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง

แน่นอนว่าการกำหนดค่าบริการที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นนั้น เป็นวิธีจูงใจผู้บริโภคให้หันมาใช้บริการได้ดีที่สุดยิ่งมีผู้เล่นรายใหม่จำนวนมากเข้าสู่ตลาด ยิ่งทำให้การแข่งขันด้านราคามีความเข้มข้นมากขึ้น กลยุทธ์การตัดราคาจึงกลายมาเป็นกลยุทธ์หลักของผู้ประกอบธุรกิจ ในการจูงใจผู้บริโภคให้หันมาใช้บริการ

กลยุทธ์ตัดราคา

เพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณขนส่งพัสดุจำนวนมาก ผู้ประกอบธุรกิจต่างพยายามเสนอการให้บริการด้วยราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง ทำให้อัตราค่าบริการขนส่งลดลงอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลรายงานศึกษาธุรกิจขนส่งพัสดุของ EIC ที่สำรวจอัตราค่าบริการขนส่งพัสดุ พบว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยลดลงมาตั้งแต่ปี 2559 ยิ่งไปกว่านั้นปี 2562 เป็นต้นมา

ก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าอัตราค่าบริการจะลดลงไปอีกอย่างน้อย 18% ทั้งนี้ แม้ว่าตลาดที่มีระดับการแข่งขันเพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในด้านของคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้น อีกทั้งการตัดราคาจะดูเหมือนเป็นกำไรของผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากราคาค่าบริการถูก ๆ

กลยุทธ์ตัดราคา

แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง คู่แข่งที่เงินทุนไม่มากพอ หรือสายป่านไม่ยาวพอ ก็อาจสู้เกมตัดราคาแบบนี้ไม่ไหว ทำให้ขาดทุนและมีเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นต้องออกจากตลาดไปในที่สุด

เมื่อระดับการแข่งขันในตลาดขนส่งพัสดุน้อยลง ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่รอดอาจกลับมาตั้งราคาค่าบริการสูงขึ้นในภายหลัง และในอนาคตก็จะเหลือเพียงผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ไม่กี่รายที่อยู่รอด อันจะก่อให้เกิดการผูกขาดของโครงสร้างตลาดต่อไปได้

กลยุทธ์ตัดราคา

อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาค่าบริการขนส่งพัสดุที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนี้ จึงเป็นภารกิจหน้าที่ที่สำคัญของ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า (สขค.) ในการกำกับดูแลโครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าของตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุในประเทศไทย ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายใหญ่ และรายย่อย รวมถึงผู้เล่นรายใหม่ในตลาด

กลยุทธ์ตัดราคา

โดย บทบัญญัติในมาตรา 50 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้กำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการกำหนดราคาอย่างไม่เป็นธรรมของผู้มีอำนาจเหนือตลาด ซึ่งในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง ผู้นั้นมีความผิดทางอาญาต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมทางการค้าที่ดี เพื่อบรรยากาศการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภค ต่อคู่แข่ง และต่อเศรษฐกิจโดยรวม

กลยุทธ์ตัดราคา

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.