SEAC ชี้ชัดองค์กร “แกร่ง” แกนกลาง (Backbone) ต้องแน่จริง

SEAC

เอสอีเอซี (SEAC) ชี้ชัดองค์กร “แกร่ง” แกนกลาง (Backbone) ต้องแน่จริง เปิด “HR Community by SEAC” สังคมการเรียนรู้ที่ดี และครบวงจรที่สุด เผยภาพ HR Mega Trend 2020 ให้องค์กรเร่งปรับและพัฒนา “คน” พร้อมฝ่าคลื่นวิกฤต…

SEAC ชี้ชัดองค์กร “แกร่งแกนกลาง (Backbone) ต้องแน่จริง

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าองค์กรทั้งโลกต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงแบบหนักหน่วง พร้อมต้องวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่พลิกผันได้ทุกวินาที เราอาจจะมองว่าองค์กรเหล่านั้นต้องมีทีมผู้บริหาร หรือนักการตลาดที่ดี จึงสามารถนำพาองค์กรฝ่าคลื่นที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลา

ซึ่งนั่นอาจจะถูกแค่เพียงครึ่งเดียว เพราะถ้าเปรียบองค์กรเป็นเสมือนร่างกาย ทุกแผนกมีความสำคัญและเท่าเทียมกันหมด อาทิ ทีมการตลาดกับภารกิจการเคลื่อนไหวด้วยแขน และขา ทีมการขายเปรียบเสมือนปากและหู ทีมผู้บริหารเป็นดั่งดวงตาและสมอง

และที่สำคัญอีกหนึ่งทีมที่เป็นเสมือนแกนกลาง คือ ทีมทรัพยากรบุคคล (HR) ที่เป็นเหมือน กระดูกสันหลัง (Backbone) และจิตใจขององค์กร

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า พื้นฐาน และภาพรวมของระบบนิเวศเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้บริบทการทำงานของทั้งองค์กรและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเปลี่ยนไปมากขึ้น

โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR ที่ต้องเข้าใจในสถานการณ์ และปรับตัวอย่างรวดเร็ว กลายมาเป็น ฮีโร่คนสำคัญ ที่ต้องทำหน้าที่เคียงคู่ทีมผู้บริหารองค์กร เพื่อนำพาธุรกิจสู่โอกาส และทางรอดในอนาคต แต่การที่ HR แต่ละคน ทั้ง HR ที่มากประสบการณ์ หรือ HR รุ่นใหม่จะเข้าใจในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนของตัวเอง

และองค์กรแล้ว การเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่อัปเดตล่าสุด จะทำให้เกิดมุมมองมิติใหม่และนำไปสู่การปรับใช้ภายในองค์กร ทั้งการเตรียมความพร้อมในการยอมรับและปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ การมองหาโมเดลการบริหารจัดการการทำงานของพนักงานแบบใหม่

ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวางแนวทางในการสร้างสะพาน นำพาพนักงานและองค์กรก้าวข้ามผ่านวิกฤติ ผลักดันพนักงานและองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เท่าทันกับโลกการทำงานยุคใหม่ พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตนั้นจึงมีความจำเป็นที่เร่งด่วน

SEAC

เอสอีเอซี เข้าใจในบริบท และให้ความสำคัญกับผู้นำผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในสายงาน HR ที่ต้อง Reskill และ Upskill ใหม่ ๆ ผสมผสานทั้ง Hard Skills และ Soft Skills การเติมทักษะรอบด้านที่จำเป็นต่อการทำงานรูปแบบใหม่ของคนในสายงาน HR จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สังคมที่รวมกลุ่มคน

ในวงการ HR ขึ้น สู่ HR Community by SEAC สังคมการเรียนรู้คุณภาพที่ครบวงจรที่สุด สำหรับคนทำงานสาย HR ครั้งแรกในประเทศไทย สังคมที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับจากหลากหลายองค์กร เชื่อมต่อเครือข่าย HR ทั้งในรูปแบบ FacetoFace และ Online

ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบออนไลน์เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการสร้างคอนเทนต์ ปลุก พลัง เพื่อสร้างงานแบบ High Productivity ในทุกวัน สู่ความสำเร็จขององค์กรบนความปกติใหม่ของสังคม ซึ่งครอบคลุมมิติใหม่ของการบริหารงาน HR

อาทิ การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ (Performance Management), การบริหารจัดการความผูกพันของพนักงานที่ต้องทำงานระยะไกล (Employee Engagement during Pandemic), การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (Workforce Strategy) และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง ที่ต่างจากเดิม (Talent Management) เป็นต้น

ข้อดีของ HR Community by เอสอีเอซี สังคมการเรียนรู้คุณภาพที่ครบวงจรที่สุด คือ

 1. สังคมเปิดกว้างที่เปิดโอกาสให้ HR ของแต่ละองค์กร ได้มีปฏิสัมพันธ์ และส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์และคนทำงานสาย HR ทุกระดับทั่วประเทศ
 2. คลังความรู้ขนาดใหญ่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทิศทางใหม่ด้านการบริหารจัดการพนักงาน และกรณีศึกษาจากองค์กรระดับโลกที่อัปเดตล่าสุด ให้คุณไม่พลาดทุกเทรนด์และโอกาสใหม่ๆ
 3. พื้นที่ Sandbox สำหรับทดลองและพัฒนาต่อยอดไอเดียจริง พร้อมรับฟีดแบคจากคน HR และพนักงานองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน พร้อมผลักดันการเรียนรู้ และการเติบโตซึ่งกันและกัน
 4. ครบถ้วนด้วยเครื่องมือ How to ต่างๆ สำหรับ HR ที่ได้รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลในองค์กรจากองอค์กรระดับโกลบอลทั่วโลก พร้อมทั้งกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Face-to-Face และ Online เพื่อส่งเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะสำหรับสายงาน HR โดยเฉพาะ

เหตุผลที่ทำให้ HR ต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็วที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 จนเกิดเป็นนิยามใหม่ของโลก คือ NOW NORMAL ซึ่งจากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก

ทำให้ได้ข้อสรุปถึงเทรนด์ออกมาเป็น 8 HR Mega Trend 2022 ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่กระแสการดำเนินธุรกิจ และการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร ได้แก่

SEAC

 • Hiring New Talent Internally : การสรรหาบุคคลากรภายในที่เข้าใจและเหมาะสมกับเนื้องานใหม่ในปัจจุบันผ่านการเพิ่มหน้าที่และบทบาท หรือสลับเปลี่ยนรูปแบบงานให้เหมาะสมกับพนักงานภายในของบริษัทฯ มากขึ้น ตามบริบทของสังคมและธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งจากรายงานของ LinkedIn’s Workplace Learning Report 2021 ทำให้เห็นว่า อัตราการปรับบริบทหน้าที่ของพนักงานภายในองค์กรมีมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 19% ในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2562 และเพิ่มอีก 19.6% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2563
 • Building New Management Models for a Multigenerational Workforce : กลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กรของคนทำงานหลากหลายเจเนอเรชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายองค์กรต้องกำลังเผชิญ และต้องเร่งวางกลยุทธ์หรือ การสร้างโมเดลเพื่อให้พนักงานในแต่ละเจเนอเรชั่นทำงานแบบพึ่งพิงกันและกัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน
 • Enabling Hybrid Workplaces : ความท้าทายใหม่บนวิกฤตินั้น คือ การที่ HR ต้องสามารถสร้างจุดเชื่อมการทำงานที่ผสานระหว่างการทำงานที่บ้านกับการทำงานที่ออฟฟิศ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเชื่อมต่อกับออฟฟิศ และเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดี
 • Rethinking Work for Gen Z : การมาถึงของเจเนอเรชั่น Z ที่นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของ HR โดยเฉพาะการเข้าใจธรรมชาติและบริบทพนักงานเจเนอเรชั่น Z เพื่อให้สามารถปรับนโยบายและแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กรและกลุ่มพนักงานใหม่มากขึ้น
 • Benefiting from a Growing Gig Economy : Gig worker กับการทำงานในปัจจุบัน ที่เน้นรูปแบบการว่าจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ พนักงานชั่วคราวมากขึ้น
 • Increasing Need for Power Skills : Soft Skills,Digital Skills, Thinking Skills : จากการที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น ทำให้คนเดินทางไปสู่ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบดิจิทัล เกิดการทดแทนทรัพยากรคน ด้วยเครื่องจักรหรือ A.I. มากขึ้น ทำให้ HR ต้องเร่งปรับ และพัฒนาคนในองค์กรให้เข้าถึงพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เรียกว่า “Power Skills” ประกอบไปด้วย Soft Skills, Hard Skill, Digital Skills และ Thinking Skills
 • Planning Perpetual Reskilling/Upskilling at Speed : ติดสปีดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อเสริมศักยภาพของพนักงาน สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่ออุตสาหกรรมในอนาคต
 • Increasing Focus on Building Learning Ecosystems : การสร้างระบบนิเวศในการทำงานใหม่ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพิ่มทักษะใหม่ และเพิ่มนวัตกรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบ การมีส่วนร่วมของกันและกัน รวมทั้งการเข้าถึงคอนเทนต์ใหม่ ๆ เทคโนโลยี และข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

SEAC

“ดังนั้น HR COMMUNITY by เอสอีเอซี จึงเป็นเสมือนพื้นที่เปิดให้คนที่ทำงานสาย HR และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน และองค์กรทุกระดับจากหลากหลายภาคธุรกิจ ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหา และสัมผัสประสบการณ์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะใหม่ ๆ แก่กันและกัน เสมือนเป็นบิ๊กคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนโดยคนในวงการ HR สำหรับคนทำงานในสาย HR โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนเท่าทันทุกข้อมูล และรับรู้โอกาสใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร และพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้น” อริญญา กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม HR Community ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้ https://zfrmz.com/nzlARpLzxCHCITsWrTCI สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพัณณ์รฎา อีเมล panrada_w@seasiacenter.com หรือ โทร. 065-502-4591

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.