SEAC แนะองค์กรเติมทักษะทรงพลัง ติดสปีดการพัฒนาคน รับโลกการทำงานปี 2022

SEAC

เอสอีเอซี เผยบทสรุป “8 HR Mega Trends” จาก HR Community by SEAC แนะองค์กรเติมทักษะทรงพลัง ติดสปีดการพัฒนาคน รับโลกการทำงานปี 2022…

SEAC แนะองค์กรเติมทักษะทรงพลัง ติดสปีดการพัฒนาคน รับโลกการทำงานปี 2022

ใครเล่าจะเชื่อว่า แท้จริงแล้ว ไม่ใช่แค่เพียงผู้นำที่เก่งอย่างเดียวเท่านั้นที่จะนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องอาศัย HR ที่ทำหน้าที่เป็น กระดูกสันหลัง และ จิตใจขององค์กร คอยเยียวยาเสมือนกาวใจผสานองค์กรให้ยังเป็นหนึ่ง ผลักดันองค์กรให้ไปต่อได้ไม่สะดุด ขับเคลื่อน คน

สู่การสร้างผลลัพธ์ Work HardWork FastWork Smart ให้สอดรับกับนิยามใหม่ของโลก หรือ Now Normal ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากการศึกษ าและวิเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ได้สรุปแกนหลักสำคัญในการพัฒนาทักษะงาน HR ภายใน HR Community by เอสอีเอซี ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่กระแสการดำเนินธุรกิจ และการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร ได้แก่

SEAC

แกนหลัก ที่ HR ทั่วโลก ต้องให้ความสำคัญ

 • หลายบริษัทเริ่มหันมาสนใจเรื่องการปรับเปลี่ยน HR Operation ในการดูแล Workforce ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ องค์กรต้อง รุกเร่งรับ กับกระแสการเปลี่ยนแปลง อย่างกรณี Work from Home ที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรเป็นเวลานาน ในอนาคต HR จะใช้ทิศทางหรือนโยบาย ไหนในการรับมือให้พนักงานยังมี High Productivity และองค์กรเป็น Happy Workplace อยู่เสมอ
 • พูดกันมาเยอะ กับเรื่อง Transformation หรือ การทรานสฟอร์มองค์กร ที่จะยังคงมีความเข้มข้น และเพิ่มขึ้นมีอีกหลากหลายมิติ แต่องค์กรส่วนใหญ่ก็ยังคงติดกับคำถามที่ว่าต้องเริ่มที่ใคร และอะไรคือการทรานสฟอร์มที่แท้จริงกันแน่
 • สิ่งสุดท้าย คือ จะทำให้องค์กร Growth หรือ เติบโต ได้อย่างไร เพราะปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับการพัฒนาเรื่อง Innovation ที่มีแนวโน้มจะลดลงจากเดิมที่นวัตกรรมเกิดขึ้นเยอะในช่วงแรกของโควิด-19

SEAC

8 HR Mega Trend 2022 สู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร 

 • เทรนด์ที่ 1 : Hiring New Talent Internally : การจ้างงานในปี 2022 จะเน้นไปที่การเติมเต็ม หรือ จ้างงานคนข้างใน มากกว่าการจ้างงานคนนอก โดยสร้างกลไกใน 2 มิติ คือ 1. การสร้าง Internal Talent Marketplace การอัพสกิลรีสกิลในหมู่พนักงานและ Talent อย่างต่อเนื่อง 2. ฝั่งผู้บริหาร ต้องมองเรื่องการสร้าง Internal Recruitment ซึ่ง HR พร้อมออกแบบการเติบโตของอาชีพ Career Path ใหม่ ๆ ให้ Talent สามารถเติบโตได้ในหลายทิศทาง (Multidirectional) มากขึ้น และให้ความสำคัญกับคนที่เก่งจากการมีทักษะรอบด้าน
 • เทรนด์ที่ 2 : Building New Management Models for a Multigenerational Workforce : องค์กรต้องพร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ที่ครอบคลุมและรองรับการทำงานของคนอย่างน้อย 4 เจเนเรชัน อย่าง GEN Z, GEN Y, GEN X และ Baby Boomer เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
 • เทรนด์ที่ 3 : Enabling Hybrid Workplaces : แน่นอนว่า Workplace จะเปลี่ยนไปเป็น Hybrid Workplace ผสมผสานระหว่าง Virtual ทำงานจากที่ไหนก็ได้บางวัน และการเข้ามาทำงานที่บริษัทแบบ Face-to-Face ในบางวัน ดังนั้น หน้าที่ของ HR คือ หาจุดบาลานซ์ในหลากหลายมิติใหม่ ทั้งเรื่องรูปแบบการทำงาน และการดูแลคนในองค์กร เช่น การ On-Boarding การสื่อสารภายในองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงานการประเมินผลงานพนักงานที่เน้นผลลัพธ์ ตลอดจนการเสริมทักษะผู้บริหารในการบริหารจัดการทีมแบบ Virtual Communication
 • เทรนด์ที่ 4 : Rethinking Work For Gen Z : Gen Z ที่กำลังเข้ามาในตลาดงาน และมีการทำงานที่สุดขั้วต่างจาก Gen Y โดยสิ้นเชิง ดังนั้น การใช้คอนเซ็ปต์แบบเดียวกันในการบริหารคนต่างเจนไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ต้องคิดต่างและคิดมุมใหม่ในการทำงานร่วมกับคน Gen Z  เน้นการ Mentor เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้อยากมาทำงานกับเรา และสร้างผลงานแบบ High Productivity ซึ่งจะนำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 • เทรนด์ที่ 5Benefiting from a Growing Gig Economy : การจ้างงานถาวรเริ่มลดน้อยลง เพราะองค์กรเริ่มให้ความสนใจกับการจ้างคนเป็นงานๆ หรือ การจ้างเป็นรายสัญญา รายโปรเจค ซึ่งหลายองค์กรเริ่มหันมาใช้กลยุทธ์นี้มากขึ้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ประเทศไทยนั้นมี Gig workforce เกิดขึ้นเป็นจำนวนหลานแสนคนเลยทีเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่า องค์กรที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วแบบ Agile จะมีการใช้ Gig Worker มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2022 ดังนั้น HR จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานประจำและเหล่า Gig ทั้งหลาย ผ่านนโยบายที่เหมาะสมการดูแลพนักงาน หรือ Talent ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมไปถึงการพัฒนาทักษะผู้บริหารให้ทำงานสื่อสารกับ Gig workforce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทรนด์ที่ 6 : Increasing Need for Power Skills : Soft Skills, Digital Skills, Thinking Skills : เรื่องที่สำคัญมากๆ คือ ปีหน้าองค์กรต้องเร่งเพิ่ม “ทักษะทรงพลัง” ใน 3 มิติ ได้แก่ ทักษะทางอารมณ์ ทักษะดิจิทัล และทักษะด้านความคิด ที่ผ่านมา องค์กรยังไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ เพราะติดกับดักในเรื่อง Soft Skills อย่างเรื่อง Mindset และ Communication เป็นต้น ที่หลายองค์กรยังมองเผินๆเหมือนไม่สำคัญ แต่แท้จริงแล้ว ทักษะเหล่านี้กลับกลายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร นอกจากนี้คนในองค์กรต้องมี Digital Savvy เข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความคิดที่จะช่วยเรื่องการเติบโตขององค์กรได้เป็นอย่างดี
 • เทรนด์ที่ 7 : Planning for Perpetual Reskilling/Upskilling at Speed : HR ต้องติดสปีดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร เร่งเติมเสริมศักยภาพของพนักงานผ่านการรีสกิลและอัพสกิลที่เหมาะสม จัดลำดับความสำคัญของทักษะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร ต้องทำคู่ขนานไปกับแผนการดำเนินงานขององค์กร และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเร่งติดอาวุธทักษะให้กับคนในองค์กร และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
 • เทรนด์ที่ 8 : Increasing Focus on Building Learning Ecosystems : การมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นสำคัญมาก และเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ การสร้างระบบนิเวศในการทำงานใหม่จึงจำเป็นมากในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรให้พนักงานไม่รู้สึกกดดันในการทำงานมากเกินไป

SEAC

“ซึ่งจะยกระดับศักยภาพองค์กรได้นั้น ต้องเริ่มจากการยกระดับศักยภาพฮีโร่คนสำคัญ อย่าง HR องค์กรในยุคปัจจุบัน ผ่าน HR Community by เอสอีเอซี พื้นที่เปิดให้คนที่ทำงานสาย HR และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานและองค์กรทุกระดับจากหลากหลายภาคธุรกิจ ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหา

และสัมผัสประสบการณ์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะใหม่ ๆ แก่กัน และกันเสมือนเป็นบิ๊กคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนโดยคนในวงการ HR สำหรับคนทำงานในสาย HR โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนเท่าทันทุกข้อมูลและรับรู้โอกาสใหม่ๆ  ที่น่าสนใจ และนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร และพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้น”

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม HR Community ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้ https://zfrmz.com/nzlARpLzxCHCITsWrTCI สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพัณณ์รฎา อีเมล panrada_w@seasiacenter.com หรือ โทร. 065-502-4591

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.