ผู้ให้บริาร ดาต้าเซ็นเตอร์ไทย ร่วมกลุ่มตั้ง “สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศ” (TDCC)

TDCC

ดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำในประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกันจัดตั้ง “สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย” (Thailand Data Centre Council หรือ TDCC)…

highlight

  • ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้ง “สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย” (Thailand Data Centre Council) หรือ ทีดีซีซี (TDCC) อย่างเป็นทางการ ภายใต้วัตถุประสงค์พื้นฐาน 6 ด้าน ได้แก่ ผลักดันการแข่งขัน, สนับสนุนด้านกฎระเบียบ, ยกระดับการแข่งขัน, พัฒนาด้านวิชาชีพ, ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และพัฒนาอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศไทย เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายสำคัญของการลงทุนจากผู้ให้บริการดิจิทัล และดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก

ผู้ให้บริการ ดาต้าเซ็นเตอร์ไทย ร่วมกลุ่มตั้ง “สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศ” (TDCC)

TDCC

ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้ง สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (Thailand Data Centre Council) หรือ ทีดีซีซี (TDCC) อย่างเป็นทางการ ซึ่ง ทีดีซีซี จะเป็นเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กลุ่มแรกสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบด้วย บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีโวลูชั่น ดีซี (ไทยแลนด์) จำกัด, 

บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, เอสที เทเลมีเดีย โกล บอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) และบริษัท เทเลเฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์พื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่
  1. เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ : โดยร่วมมือในการผลักดันการแข่งขันในอุตสาหกรรม หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านกฎระเบียบ : ให้คำแนะนำ ระบุความท้าทาย และเสนอแนวทางต่าง ๆ ด้านกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกับหน่วยงานสาธารณะอย่างเหมาะสม
  3. ขยายธุรกิจระหว่างประเทศ : สนับสนุน และส่งเสริมสมาชิกในการขยายศักยภาพธุรกิจ พร้อมยกระดับการแข่งขันไปสู่เวทีระดับโลก
  4. พัฒนาด้านวิชาชีพ : ส่งเสริมการเติบโตทางวิชาชีพของผู้ประกอบการดาต้าเซ็นเตอร์ และบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  5. ให้คำปรึกษา และสนับสนุนหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม : ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมสำหรับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ของไทย โดยนำเสนอแนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานระดับสากล
  6. พัฒนาอุตสาหกรรม : ดำเนินกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศไทย หรือดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
TDCC
(From Left) Mr. Suthipat Lueprasert, Chief Executive Officer, NTT Global Data Centers (Thailand) Limited, Mr. Ken Miyashita, Managing Director, Telehouse (Thailand), Mr. Supparat Sivapetchranat Singhara na Ayutthaya, Chief Executive Officer, STT GDC (Thailand), Mr. Kok Kien Chong, Presales Support & Project Management Specialist, AIMS Data Centre (Thailand), and Mr. Darren Webb, Chief Executive Officer, Evolution DC (Thailand).

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการจัดตั้งสมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย เป้าหมายหลักคือการยกระดับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ให้เป็นอุตสาหกรรมหลักสำคัญของประเทศ และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขึ้นในประเทศไทย

ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้ง และนโยบายสนับสนุนด้านดิจิทัลของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายสำคัญของการลงทุนจากผู้ให้บริการดิจิทัล และดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก

สอดคล้องกับข้อมูลของ Statista เผยรายได้ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ปี 2566 คาดว่าสูงแตะ 2.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีก 5 ปี เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดนี้ให้กลายเป็น Critical Industry ของประเทศ

วิสัยทัศน์ ทีดีซีซี” กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

TDCC

ทีดีซีซี ตั้งเป้าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยระยะยาว รวมถึงการสร้าง และการขยายเครือข่ายการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง และยึดมั่นในมาตรฐานระดับโลก ซึ่ง ทีดีซีซี พร้อมเปิดรับพันธมิตรจากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์

ผู้ให้บริการเชื่อมต่อ หรือในภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมฯ มุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมสมาชิกในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจเพื่อแข่งขันในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ทีดีซีซี จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบกา รและบุคลากรในอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

พร้อมร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักสากล ทีดีซีซี เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถให้ข้อเสนอแนะ ระบุความท้าทาย และเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้านกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.