สภาดิจิทัลฯ เน้นย้ำ การยกระดับ Digital Skills บุคลากรสำคัญต่อธุรกิจในอนาคต

สภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา “Future Skills for Digital Era” เน้นย้ำ Digital Skills บุคลากรสำคัญต่อธุรกิจในอนาคต หลังโควิดเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลง…

สภาดิจิทัลฯ เน้นย้ำ การยกระดับ Digital Skills บุคลากรสำคัญต่อธุรกิจในอนาคต

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ Future Skills for Digital Era ร่วมกับ วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคม, ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

และ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ, ผอ.ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ) จัดขึ้นโดย ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยโครงการ MBA for All: Certification Program ผ่านทาง Facebook Page: MBA for All, NIDA Thailand เพื่อเผยแพร่ความรู้ ในเรื่อง Future Skill ที่สำคัญที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมไปถึงกระแสทิศทางของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

Digital Skills

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวิกฤติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทุกธุรกิจต้องปรับตัว โดยโควิดคือตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในส่วนของมิติการเปลี่ยนแปลง ยังเกิดขึ้นในทุกองค์กร

ซึ่งจะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐาน และ Digital transformation คือการปรับองค์กรให้เข้าสู่ความเป็นดิจิทัลในทุกๆด้าน นอกจากนั้น ยังกล่าวถึง 4 ระดับความสามารถของบุคลากรด้านดิจิทัลของแต่ละประเทศกับความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ (Upskill & Reskill)

โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาต่อยอดสินค้า และบริการ รวมถึงสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งการเกิดวิกฤติโควิดถือเป็นโอกาสในการ Transform ของประเทศเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Future Skill ในอนาคต

โดยไม่ต้องรอให้เด็กเรียนจบ ลองให้เค้าเป็น Start Up ทดลองทำธุรกิจ มีการลองผิดลองถูก และที่สำคัญคือการทดลองใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เข้าสู่ระบบอาชีพได้อย่างรวดเร็ว

Digital Skills

ทั้งนี้ 5 พันธกิจของสภาดิจิทัลฯ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านแข่งขัน และการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเป็นดิจิทัล ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดสู่ความเป็นดิจิทัลของประเทศไทย การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (PPP) การสร้างบุคลากรดิจิทัล

โดยขับเคลื่อนการเรียนรู้ได้จากทุกๆที่ ผ่านระบบออนไลน์ และการเชื่อมโยงหลักสูตรที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ผลักดันทุกภาคส่วนในทุกระดับ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย และก่อให้เกิดรายได้อีกด้วย รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคพร้อมระบบนิเวศที่ครอบคลุม

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ยังกล่าวในตอนท้ายว่า ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพในทุกๆด้าน ซึ่งนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มี Future skill ควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์กลางของ Future job และการ Transform ธุรกิจเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต โดยสภาดิจิทัลฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันกับทุกภาคส่วนต่อไป

Digital Skills

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.