NIA เตรียมหนุน 3 นวัตกรรมปราบคอร์รัปชั่นฝีมือคนนิวเจน

NIA

เอ็นไอเอ (NIA) เตรียมหนุน 3 นวัตกรรมปราบคอร์รัปชั่นฝีมือคนนิวเจนพร้อมเร่งปลุกพลังนวัตกรเลือดใหม่ ร่วมสรรค์สร้างอนาคตของประเทศ…

NIA เตรียมหนุน 3 นวัตกรรมปราบคอร์รัปชั่นฝีมือคนนิวเจน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ ร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สนับสนุนการประกวดนวัตกรรมลดการทุจริต และคอร์รัปชั่น ACTkathon : AntiCorruption Virtual Hackathon 2021 ภายใต้แนวคิด พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย

NIA

เพื่อเปิดรับมุมมองการแก้ปัญหาคอร์รัปชันผ่านการสรรค์สร้างนวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่ โดยมีนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือก และเตรียมให้การสนับสนุน ได้แก่ ทีม Corruption Analysis กินยกแก๊ง : แพลตฟอร์มต้านโกง ซึ่งเป็นการใช้บิ๊กดาต้ามาช่วยในการวิเคราะห์การทุจริตในเชิงเครือข่าย

ทีมขิงบ้านเรา : รู้จักชุมชนของเราให้ดีกว่าที่เคย แพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบการใช้งบประมาณของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น และทีม PICA : เรดาร์จับโกง แอปพลิเคชันที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถร้องเรียนการทุจริต และแบ่งปันข้อมูลได้ผ่านโซเชียลมีเดีย

นอกจากนี้ เอ็นไอเอ ยังคงเดินหน้าเปิดรับมุมมองจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมสรรค์สร้างนวัตกรรมในหลากหลายมิติ รวมถึงผลักดัน และต่อยอดสู่การเป็นทั้งสตาร์ทอัพ เจ้าของธุรกิจนวัตกรรม และผลักดันสินค้า และบริการทางนวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้จริงได้ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม

NIA
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคง จึงถือเป็นเรื่องที่ควรสร้างสรรค์โซลูชัน หรือนวัตกรรมเพื่อลดการเกิดป้ญหาทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกภาคส่วน

รวมถึงช่วยตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ล่าสุด เอ็นไอเอ ได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมลดการทุจริตและคอร์รัปชั่น ACTkathon : AntiCorruption Virtual Hackathon 2021 ภายใต้แนวคิด พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย

NIA

เพื่อเป็นการเปิดรับมุมมองจากคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา คอร์รัปชัน และผลักดันให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาสร้างบรรยากาศในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น สำหรับนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือก และ เอ็นไอเอ เตรียมให้การสนับสนุนเพื่อให้สามารถนำผลงานไปต่อยอดใช้งานได้จริง ได้แก่

  • ทีม Corruption Analysis กินยกแก๊ง : แพลตฟอร์มต้านโกง ผ่านการใช้บิ๊กดาต้าในการวิเคราะห์ปัญหาและเรื่องราวต่าง ๆ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่าย เช่นความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง นักธุรกิจ หรือผู้ใกล้ชิด เพื่อค้นหาความจริงจากกรณีการทุจริตที่อาจมีความยุ่งยากในการสืบสวนสอบสวน โดยจะแสดงแนวโน้มการทุจริตทั้งวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตเชิงนโยบาย และการทุจริตในกระบวนการประมูล พร้อมแสดงเครือข่ายในกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง
  • ทีม ขิงบ้านเรา : รู้จักชุมชนของเราให้ดีกว่าที่เคย แพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบการใช้งบประมาณของท้องถิ่น โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณโครงการในท้องถิ่น รวบรวมงบประมาณเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ว่ามีโครงการอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ และรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์การบริหารในท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย
  • ทีม PICA : เรดาร์จับโกง แอปพลิเคชันที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถร้องเรียนการทุจริต หรือโครงการที่มีความน่าสงสัยผ่านเครื่องมือสื่อสาร และส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนได้ทันที รวมถึงสามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้พบเห็นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีการร้องเรียนจะมีการบันทึกบนบล็อกเชน รวมถึงมีระบบหลังบ้านซึ่งมี AI และเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง

“ทั้ง 3 ทีม ถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเข้ามาตรวจสอบเพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริต และคอร์รัปชันได้อย่างน่าสนใจ เรียกได้ว่าเป็นมิติ หรือมุมมองใหม่ทางนวัตกรรมที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยได้เห็นหรือมีมาก่อน สำหรับในส่วนของ เอ็นไอเอ พร้อมให้การสนับสนุนในด้านของเงินทุน

เพื่อให้นวัตกรรมเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการเป็นตัวช่วยลดการทุจริต และคอร์รัปชั่นในกลุ่มหน่วยงานในภาครัฐ การปกครองท้องถิ่น และอื่น ๆ ที่มีภารกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ซึ่ง เอ็นไอเอ มีโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนวัตกรรม เพื่อการยกระดับบริการของภาครัฐ (GovTech) ผ่านกลไกเงินทุนสนับสนุนให้ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาท-5 ล้านบาท”

NIA

การเปิดรับมุมมองจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่ เอ็นไอเอ ให้ความสำคัญเป็น อย่างมาก ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่มักมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดเป็นเครื่องมือ โซลูชั่น และนวัตกรรมในหลากหลายมิติ ซึ่งที่ผ่านมา เอ็นไอเอ ได้มีการทำงานกับกลุ่มคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมผลักดัน และต่อยอดสู่การเป็น

ทั้งสตาร์ทอัพ เจ้าของธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันสินค้าและบริการทางนวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้จริงได้กับหลากหลายองค์กร เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ กลุ่มโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน องค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่น ฯลฯ และจะยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศในอนาคต

NIA

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.