ออราเคิล อัปเดตแอปพลิเคชัน Oracle Cloud Fusion ยกระดับองค์ธุรกิจไทย

Oracle Cloud Fusion

ออราเคิล เดินเกมเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีระดับโกบอล อัปเดตแอปพลิเคชัน Oracle Cloud Fusion ยกระดับองค์ธุรกิจไทย สู่โลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ…

ออราเคิล อัปเดตแอปพลิเคชัน Oracle Cloud Fusion ยกระดับองค์ธุรกิจไทย

ออราเคิล ประกาศอัปเดตโซลูชั่นด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร ออราเคิล Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) และโซลูชันซัพพลายเชน ออราเคิล Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) สำหรับการอัปเดต ออราเคิล Cloud ERP นั้นจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า

ในการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจรูปแบบใหม่ผ่านระบบการทำงานแบบไร้สัมผัส ยกระดับประสบการณ์การทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน

Oracle Cloud Fusion

ออราเคิลยังได้นำเสนอการอัปเดตระบบอีกมากมายสำหรับระบบจัดซื้อ ออราเคิล Fusion Cloud Procurement ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในโซลูชั่น ออราเคิล Cloud SCM

จากคำแนะนำนับร้อยของลูกค้า ออราเคิลนำแนวคิดจากผู้ใช้งานจริงเพื่อการพัฒนา และขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยกระดับการทำธุรกิจของลูกค้าจากการใช้นวัตกรรมของออราเคิล ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

Oracle Cloud Fusion

มุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมพร้อมการอัปเดตแอปพลิเคชันใน ออราเคิล Cloud ERP

  • การบริหารการทำงานอัจฉริยะ ยกระดับระบบการเลียนแบบเครื่องจักรกล : ช่วยให้ทีมการเงินสามารถนำรูปแบบระบบการเลียนแบบเครื่องจักรกลมาจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ มาใช้งานได้ เช่น แผนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลประวัติ หรือแผนการบริหารข้อมูลการดำเนินงานอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงิน สามารถนำมาใช้งานได้ในโซลูชั่น ออราเคิล Cloud EPM ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้โซลูชันสามารถยืนยันความถูกต้องและนำข้อมูลมาเสริมในแผนงานต่าง ๆ ทั้งยังช่วยสร้างการตัดสินใจจากข้อมูลที่แม่นยำ และคาดการณ์โอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ทักษะการรายงานด้านบัญชีการเงินของ ออราเคิล Digital Assistant : ช่วยให้ทีมการเงินสามารถบริหารจัดการด้านการบันทึกรายการก่อนตัดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และขั้นตอนการปิดงบได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ออราเคิล Digital Assistant ผู้ใช้งานจึงสามารถมองเห็นภาพรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพองค์กรของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ผ่านการตั้งคำถามง่าย ๆ เช่น “อะไรคือยอดก่อนตัดบัญชีในวันนี้?”

Oracle Cloud Fusion

  • ขั้นตอน และการแสดงผลการบริหารความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของออราเคิล : ช่วยให้สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านการวิเคราะห์รายการ และธุรกรรมของผู้ใช้งานด้วยพลังการประมวลผลของ AI กระบวนการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ และระบบควบคุมที่ติดตั้งมาให้พร้อมทำงานอย่างฉับไวเพื่อให้ทันต่อการคุกคามด้านความมั่นคง ด้วยระบบแสดงผลการบริหารความเสี่ยงของออราเคิล Oracle Risk Management จะช่วยยกระดับการรับรู้ถึงความเสี่ยง การประสานงาน และการควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
  • การรวมการวางแผน การตั้งงบประมาณ และการดำเนินงาน : ตัวช่วยรับประกันแผน และดำเนินงานในโปรเจคต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เช่น ผู้ใช้สามารถนำเสนอโครงการใน ออราเคิล Cloud EPM และส่งตรงเข้าไปยังระบบการบริหารจัดการโครงการของออราเคิล ออราเคิล Project Management เพื่อเริ่มดำเนินการ หรือจัดสรรการควบคุม และการอนุมัติงบประมาณได้อย่างง่ายดาย ด้วยโซลูชั่นเดียวและด้วยระบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของโปรเจค ทำให้ดำเนินการได้รวดเร็ว เอื้อต่อการกำหนดแนวทางองค์กรให้สอดคล้องกับภาพรวมทั้งหมด

Oracle Cloud Fusion

ออราเคิล Procurement ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และลดต้นทุน

  • การแยกรายการจ่าย (Spend Classification) : ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโซลูชัน ออราเคิล Procurement จะช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อมีความเข้าใจถึงรูปแบบรายการจ่ายขององค์กร และเห็นภาพรวมรายการจัดซื้อได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงการแยกรายการจ่ายเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ช่วยลดภาระงานที่ต้องใช้แรงงาน และลดปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากคนทำงาน ผ่านการใช้ระบบ Machine Learning
  • ระบบบริหารซัพพลายเออร์อัจฉริยะ (DataFox Supplier Intelligence) : ด้วย AI บน ออราเคิล DataFox Data Management จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติซัพพลายเออร์ และข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ลูกค้าสามารถยืนยันความถูกต้องข้อมูลซัพพลายเออร์ที่มีการทำงานร่วมกัน และติดตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ สถานะทำงานผ่านระบบแจ้งเตือน รวมถึงประเมิณคะแนนชี้วัดความเสี่ยงในการทำงานของซัพพลายเออร์
  • การบริหารคุณสมบัติซัพพลายเออร์ (Supplier Qualification Management) : การอัปเดตใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าประเมินซัพพลายเออร์ได้อย่างครอบคลุม หุ้นส่วนองค์กรสามารถให้ข้อเสนอเพิ่มเติม และสำรวจข้อมูลจากซัพพลายเออร์ และช่วยตรวจสอบคุณสมบัติซัพพลายเออร์  ให้ลูกค้าสามารถทำการประเมินขีดความสามารถของซัพพลายเออร์ และความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และแม่นยำ
  • ระบบห่วงโซ่อุปทานตามลักษณะโครงการ (Project-Driven Supply Chain) : ตัวช่วยสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ต้นทุนสูง เช่น ภาคอุตสาหกรรมผลิต สามารถควบคุมความเสี่ยงของโปรเจคพร้อมระบบการวางแผน การดำเนินงาน และการตรวจสอบแบบครบวงจร ระบบซัพพลายเชนตามลักษณะโครงการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถรวบรวมสรุปข้อมูล ออกใบเสร็จ และจัดหาเงินทุนสำหรับวัตถุดิบ การผลิต และการบำรุงรักษาตามลักษณะโครงการได้
Oracle Cloud Fusion
วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศ และผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย

วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศ และผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้องค์กรธุรกิจในประเทศแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวการใช้งานระบบคลาวด์ และมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเร่งคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ให้ทัดเทียมกับตลาดโลก

ในฐานะผู้ให้บริกาด้านซอฟต์แวร์ Software as a Service (SaaS) ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโลก ออราเคิลมีการคิดค้นนวัตกรรมที่รวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ โดยลูกค้าผู้ใช้แอปพลิเคชัน ออราเคิล Fusion Cloud Applications มากกว่า 13,000 องค์กรธุรกิจ

จะได้ใช้งานเวอร์ชันเดียวกัน และเข้าถึงความสามารถ และฟีเจอร์การทำงานทั้งหมด โดยสามารถเปิดการใช้งานได้เอง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ ออราเคิล Cloud Applications เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในตลาด”

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.