สามารถเทลคอม (SAMART TELCOMS) ชี้แจงกรณี บ.ย่อยชนะคดี

SAMART TELCOMS

สามารถเทลคอม (SAMART TELCOMS) ชี้แจงกรณี บ.ย่อยชนะคดี กรมที่ดิน โดยศาลตัดสิน กรมที่ดิน ชำระเงินแก่ บจ.สามารถคอมเทค จำนวน 520 ล้านบาท…

สามารถเทลคอม (SAMART TELCOMS) ชี้แจงกรณี บ.ย่อยชนะคดี

บมจ.สามารถเทลคอม ชี้แจงตลท.เพิ่มเติม ในกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 28 พ.ย 2564เกี่ยวกับผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้กรมที่ดินชำระเงินแก่ บจ.สามารถคอมเทค จำนวน 520 ล้านบาท พร้อมคืนหนังสือค้ำประกัน

จง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม เปิดเผยว่า  ตามที่ปรากฎเป็นข่าวเกี่ยวกับผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้กรมที่ดินชำระเงินแก่ บจ.สามารถคอมเทค เป็นจำนวนเงิน 520 ล้านบาท พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บจ.สามารถคอมเทค

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1 ) กับกรมที่ดิน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29  ก.ย 2559 บจ.สามารถคอมเทคได้ฟ้องกรมที่ดินเป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง

เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมที่ดินชำระเงินค่าจ้าง และชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท จำนวน 651,697,037.05 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวันที่ 10 พ.ย 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กรมที่ดินชำระเงินแก่บจ.สามารถคอมเทค จำนวน 520,572,913.28 บาท

พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 511,508,812.50 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย 2564 และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้กรมที่ดินชดใช้ค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี

ของวงเงินหนังสือค้ำประกันจำนวน 116,550,000 บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของการชนะคดีให้แก่สามารถคอมเทค โดยคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคำพิพากษา ซึ่งหากมีความคืบหน้าใด ๆ บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

SAMART TELCOMS
จง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม

อนึ่ง บจ.สามารถคอมเทค เป็นบริษัทในเครือสามารถเทลคอม มีประสบการณ์ทางด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และซับซ้อนโดยเฉพาะขององค์กร  มากว่า 30 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.