ศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมสานต่อภารกิจหลังขึ้นเป็นประธานฯ DCT ต่ออีกสมัย

DCT

สภาดิจิทัลฯ (Digital Council of Thailand : DCT) เลือก “ศุภชัย เจียรวนนท์” เป็นประธานฯ ต่ออีกสมัย พร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน…

ศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมสานต่อภารกิจหลังขึ้นเป็นประธานฯ สภาดิจิทัลฯ (DCT) ต่ออีกสมัย

รายงานข่าวจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย (Digital Council Of Thailand) ได้มีมติให้ ศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานสภาดิจิทัลฯต่ออีกหนึ่งสมัยในวาระปี พ.ศ.2564-2566 หลังจากที่หมดวาระในสมัยแรก ปี  พ.ศ.2562-2564 ไปเมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล ฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาดิจิทัลฯ มีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 22 สมาคม และอีก 70 องค์กร ประกอบด้วยนิติบุคคล และบุคคลธรรมดารวมแล้วกว่า 4,000 ราย ทั้งนี้ยังคงมีความตั้งใจและเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และสมาชิก ที่สำคัญคือสภาดิจิทัลฯพร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยมีดิจิทัล และเทคโนโลยี 4.0 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในทุกมิติ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน Digital Culture และ Startup เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้สภาดิจิทัลฯ จะสานต่อภารกิจ 5 เสาหลักที่เป็นยุทธศาตร์ของสภาฯ ได้แก่

  • การกำหนดมาตรฐาน และตัวชี้วัดด้านดิจิทัล
  • การสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
  • การพัฒนาศักยภาพ และทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล
  • การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
  • การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค

โดยทุกพันธกิจจะคำนึงถึงการพัฒนาประเทศ และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้เพิ่มการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน Digital Culture และ Startup เพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล และพัฒนาคนในชาติให้มีทักษะ และศักยภาพด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

DCT
ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล ฯ

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผลการดำเนินงานของสภาดิจิทัลฯ ในสมัยที่นายศุภชัยดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ สมัยแรก มีผลงานโดดเด่นที่น่าสนใจ อาทิ การจัดทำตัวชี้วัด (Digital Index) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 

การยกระดับความรู้ด้านดิจิทัล Upskill และ Reskill แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลฯ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยผ่านโครงการ DCT digital U โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับประเทศ และระดับโลก เช่น Microsoft, Accenture, Oracle, SET e-Learning, CHULA MOOC Achieve เป็นต้น รวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล 

การผลักดันนโยบาย และกฎระเบียบเพื่อยกระดับระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของไทย การผลักดันนโยบายยกเว้นอัตราภาษีกำไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gains Tax) การพัฒนาโรงพยาบาลสนามต้นแบบดิจิทัลที่ รพ.สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และ รพ.สนามธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.