สกสว. (TSRI) เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัยนวัตกรรม 2.4 หมื่นล้านปี 65

สกสว. (TSRI) เร่งเครื่องพัฒนาขีดความสามารถ-แก้วิกฤติชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัยนวัตกรรม 2.4 หมื่นล้านปี 65…

highlight

  • สกสว. เปิดเวทีแจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปี 65 จำนวน 24,000 ล้านบาท มุ่งเชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. มุ่งพัฒนาคน แก้ปัญหาชาติ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความยากจน ดันไทยสู่ประเทศมีรายได้สูงสร้างความยั่งยืน

สกสว. (TSRI) เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัยนวัตกรรม 2.4 หมื่นล้าน ปี 65

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า สกสว. ขานรับนโยบายมุ่งสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี รองรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวิถีชีวิต

โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตในยุคปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์บางประการสำหรับสังคมไทย อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ภูมิคุ้มกัน ทางใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม

และเพื่อสานต่อภารกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง รวมทั้งแก้ไขวิกฤตประเทศ โดยในปี 64 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 19,917 ล้านบาท เน้นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข

TSRI
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ในขณะที่ปี 63 ได้รับงบประมาณ 12,555 ล้านบาท ได้ผลักดันหลายโครงการแล้วเสร็จ ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ อาทิ พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่สามารถตรวจวินิจฉัย SARSCoV2 ด้วยวิธี RealTime PCR ที่สามารถตรวจจากสารคัดหลั่งที่เก็บได้ง่าย เช่น น้ำลาย

ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรม ทำให้การตรวจวินิจฉัยมีความรวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย, ชุดตรวจแลมป์เปลี่ยนสีสำหรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยพัฒนาปรับปรุงชุดตรวจคัดกรองจนมีประสิทธิภาพสูง ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง มีต้นทุนการวิเคราะห์ถูก, 

ชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ในประเทศ และสร้างนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในสภาวะวิกฤต ซึ่งสามารถทดแทนการนำเข้าได้ถึง 300 ล้านบาท/ปี เป็นต้น 

TSRI
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสริมว่า การจัดงานประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 65 ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการยื่นขอเสนองบประมาณแก่หน่วยงานที่สนใจ จำนวน 24,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 64 ร้อยละ 22.50 หรือ 4,483 ล้านบาท 

ภายใต้กรอบงบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 65 ที่มีแผนงานต่อเนื่องใน 4 แพลตฟอร์ม และโปรแกรมการปฏิรูประบบ ววน. ตามแผนด้าน ววน. พ.ศ. 63-65 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งประกอบด้วย แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัย

 

และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ SMEs Startup, Genomics และ BCG เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจนของประชาชน และในปี 65 นี้ได้เพิ่มโปรแกรมการแก้ไขปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ

TSRI
ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. 

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. กล่าวว่า สำหรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. ปี 64-66 กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

เช่น มีการจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวม มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ จัดสรรงบประมาณแบบต่อเนื่องแบบหลายปี โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน สกสว. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ที่แบ่งย่อยออกเป็น Basic Research Fund ที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นการพัฒนานักวิจัย และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษา และ Functionbased Research Fund จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะ

ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายใต้คําของบประมาณของหน่วยงาน ผ่านระบบ NationalResearch Innovation Information System (NRIIS) ได้ที่ เว็บไซต์ www.nriis.in.th ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.63- 9 ธ.ค.63 และ

ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) จัดสรรเป็น 4 แพลตฟอร์ม 17 โปรแกรม บริหารจัดการโดยหน่วยบริหาร และจัดการทุน (PMU) เป็นการทำงานวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตลอดทั้งปีผ่าน 7 PMU 

สำหรับสัดส่วนงบประมาณระหว่างทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ต่อทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) อยู่ที่ 60:40

นอกจากนี้ในปีนี้ สกสว. ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยE-Book คู่มือการยื่นของบประมาณ ววน. โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ สกสว. www.tsri.or.th
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.