PEA มุ่ง “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” สู่ผู้นำด้านบริการพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาค

PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่ง “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” สู่ผู้นำด้านบริการพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาคครบวงจร เล็งขยายสถานีบริการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ…

PEA มุ่ง “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” สู่ผู้นำด้านบริการพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาค

61 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เดินหน้าสู่การไฟฟ้ายุคดิจิทัล เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน

PEA

ศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยถึงนโยบายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะมุ่งไปสู่การเป็น การไฟฟ้าดิจิทัล (PEA Digital Transformation) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ครอบคลุมด้านต่าง ๆ

ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในระบบจาหน่ายไฟฟ้า การเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น การพัฒนาธุรกิจใหม่ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

PEA
ศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ภายใต้แนวทาง เติบโตพร้อมพันธมิตร สานต่อภารกิจหลัก ผลักดันด้วยเทคโนโลยี ด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้เกิดการหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่

หรือการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง RE (Renewable Energy) ซึ่งจะเป็นการสร้างประสิทธิภาพในระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านความร่วมมือที่จะเติบโตไปพร้อมกันกับพันธมิตรของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และพัฒนาแพลตฟอร์ม พีอีเอ VOLTA Application รองรับการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าให้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ Quick Charge ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

PEA

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่สนใจยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมขยายสถานีบริการ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับการให้บริการพลังงานไฟฟ้า ที่ในอนาคตโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป และการเปิดเสรีในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ทำให้มีผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น รวมไปถึง Disruptive Technology ที่เข้ามาเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการปรับตัวเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ผลักดันการพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีมาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย พีอีเอ Smart Plus Application เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการขอมิเตอร์ ขอใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ตรวจสอบประวัติค่าไฟฟ้าย้อนหลัง รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt/e-Tax Invoice)

PEA

 

และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ซึ่งในอนาคต พีอีเอ Smart Plus จะพัฒนาให้มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกประเภทบริการ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และจะยกระดับการส่งจ่ายไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยระบบดิจิทัล เสริมสร้างความมั่นคง และความเป็นอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้า (Strong Grid & Smart Grid)

เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย มุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100% พร้อมกันนี้ยังนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทางาน เช่น Big Data, Blockchain, IoT และ 5G เป็นต้น

PEA

นอกจากภารกิจหลักที่สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแ ละสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนให้ทุกตำบลมีช่างไฟฟ้าที่ถูกกฎหมาย ได้มาตรฐาน ชุมชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงต่อไป

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ระยะทางจังหวัดละ 1-2 กิโลเมตร โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินทั้งหมด โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการนาสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมด

และจัดระเบียบสายเข้าในพื้นที่ที่กำหนดตามเส้นทางวิกฤต 1,240 เส้นทาง เส้นทางส่วนใหญ่เป็นสายสื่อสารในเส้นทางย่านธุรกิจการค้า เทศบาล สถานที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.